ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 73

Resoluutio (luonnontieteet)

Resoluutio liittyy luonnontieteissä siihen erottelukykyyn, joka saavutetaan luontoa havaittaessa. Resoluutio tarkoittaa kuinka pieniä yksityiskohtia havainnoilla voidaan erottaa. Mitä suurempi resoluutio saavutetaan, sitä pienempiä yksityiskohtia ...

Matematiikka

Matematiikka on deduktiiviseen päättelyyn perustuva formaali eli käsitteellinen tiede. Matematiikassa tutkitaan muun muassa lukuja, määriä, rakenteita, muutoksia ja avaruuksia. Matemaattisen formalismin mukaan matematiikka on aksiomaattisesti mää ...

Arvioida alaspäin

Arvioida alaspäin on matematiikan termi. Sen mukaan summaa ∑ i = 1 n a i {\displaystyle \sum _{i=1}^{n}a_{i}} voidaan arvioida alaspäin, jos on olemassa summa ∑ i = 1 n b i {\displaystyle \sum _{i=1}^{n}b_{i}} jolle ∑ i = 1 n a i > ∑ i = 1 n b ...

Distributed.net

Distributed.net on maailmanlaajuinen hajautetun laskennan projekti. Projekti pyrkii ratkaisemaan suuren mittakaavan ongelmia hyödyntäen käyttämätöntä tietokoneaikaa. Projektissa voidaan hyödyntää sekä keskussuoritinta että uudehkoja näytönohjaimia.

Divergenssi

Divergenssi on matematiikassa vektorilaskentaan liittyvä differentiaalioperaattori, joka kuvaa vektorikentän lähteisyyttä. Divergenssi on skalaari, jonka voidaan katsoa kuvaavan pisteestä lähtevän tai siihen päättyvän vektorivuon tiheyttä. Suuri ...

Donald in Mathmagic Land

Donald in Mathmagic Land on Walt Disneyn tuottama 27 minuuttia pitkä opetuksellinen piirroselokuva vuodelta 1959, jonka pääosassa on Aku Ankka. Elokuvan ohjasi Hamilton Luske ja animaatiosta vastasi Frank Thomas. Elokuva sai Oscar-palkintoehdokku ...

Esitysteoria

Esitysteoria on matematiikan osa-alue, joka tutkii abstrakteja algebrallisia rakenteita esittämällä niiden alkiot vektoriavaruuksien lineaarisina muunnoksina sekä tutkii moduleja näiden rakenteiden suhteen.

Euler-projekti

Euler-projekti on internet-sivusto, jolla on tietokoneella ratkaistaviksi tarkoitettuja laskennallisia tehtäviä. Sivusto on nimetty kuuluisan ja erittäin tuotteliaan sveitsiläisen matemaatikon ja fyysikon, Leonhard Eulerin 1707–1783 mukaan. Tehtä ...

F-teoria

F-teoria on matemaattinen malli, jonka iranilaissyntyinen Harvardin yliopiston tutkija Cumrun Vafa on ensimmäisenä esittänyt. Malli soveltuu säieteorioiden perustaksi, nimenomaan kymmenulotteisena sovitettuna kaksoistoroidaalipinnalle, jolloin jä ...

Floydin kolmio

Floydin kolmio on lukukolmio, jossa on luonnollisia lukuja ykkösestä ylöspäin. Lukujen määrä ensimmäisellä rivillä on yksi ja se kasvaa aina yhdellä, kun kolmiossa mennään alaspäin. Ensimmäisellä rivillä on luku 1, toisella rivillä 2 ja 3, kolman ...

Heikko suppeneminen

Heikko suppeneminen eli heikko konvergenssi on matematiikassa tiettyjen funktioiden jonojen ominaisuus. Jos L p {\displaystyle L^{p}} -avaruuden duaalia merkitään L q {\displaystyle L^{q}}:lla, voidaan L p {\displaystyle L^{p}}:ssä määritellä hei ...

Identiteetti (matematiikka)

Matematiikassa identiteetti liittyy käsitteisiin: Identtinen yhtälö on sellainen, joka toteutuu kaikilla yhtälön muuttujien arvoilla. identtisellä funktiolla tarkoitetaan sellaista funktiota, joka ei muuta funktion arvoa. Siis funktiota fx=x. Alg ...

Infinitesimaali

Infinitesimaali tarkoittaa niin pientä suuretta, ettei sitä käytännössä tai edes periaatteessa voida mitata. Termi on muodostettu lisäämällä latinan äärettömyyttä tarkoittavaan sanaan latinalainen järjestyslukuja tarkoittava johdin, siis ikään ku ...

Isometria

Olkoon X, d 1 {\displaystyle X,d_{1}} ja Y, d 2 {\displaystyle Y,d_{2}} metrisiä avaruuksia. Kuvaus f: X → Y {\displaystyle f:X\rightarrow Y} on isometria jos ja vain jos kaikilla x, y ∈ X {\displaystyle x,y\in X} pätee d 1 x, y = d 2 f x, f y). ...

Isoviiva

Isoviiva eli samanarvonviiva, myös isaritmi tai isopleetti, kahden muuttujan funktiolle on käyrä, joka yhdistää pisteet, joissa funktiolla on sama arvo. Funktion gradientti on aina kohtisuorassa isoviivoihin nähden – maastossa vesi valuu korkeusk ...

Itseään kuvaava luku

Itseään kuvaava luku, on sellainen luku, jossa luvun paikka merkkaa sen numeron määrää koko luvussa, alkaen nollasta. Kymmenjärjestelmässä luvun pituus on täten maksimissaan 10. Ensimmäinen numero ilmaisee nollien määrän koko luvussa, seuraava yk ...

Jordanin hajotelma

Matematiikassa Jordanin hajotelma voi viitata seuraaviin asioihin: Hahnin hajotuslauseeseen ja mittojen Jordanin hajotelmaan Matriisin Jordanin normaalimuotoon Matriisin Jordanin–Chevalleyn hajotelmaan Jordanin–Hölderin lauseeseen, äärellisten ry ...

Kaava

Kaava on matematiikassa ja muissa tieteissä käytetty tapa ilmaista tietoa symbolisesti. Kaavat voivat olla yhtälöitä jolloin ne ilmaisevat eri suureiden välisiä riippuvuuksia. Kaavoja käytetään myös kemiassa, joissa kemiallisilla kaavoilla ilmais ...

Kantaluku

Kantaluku tarkoittaa seuraavia matemaattisia asioita: eksponenttifunktiossa luku, joka korotetaan muuttujan suuruiseen potenssiin kantalukujärjestelmään liittyvä luku, joka muun muassa kertoo, montako numeromerkkiä järjestelmässä on käytössä. log ...

Kenttä (matematiikka)

Matematiikassa kenttä on kuvaus, joka liittää jokaiseen määrittelyjoukon alkioon ko. alkioon liittyvän vektoriavaruuden alkion. Algebralliselta kannalta kentille on ominaista se, että niitä voidaan kertoa skalaareilla ja laskea yhteen, koska ne p ...

Knuthin nuolinotaatio

Knuthin nuolinotaatio on matematiikassa käytetty menetelmä erittäin suurten potenssiinkorotusten esittämiseksi. Metodin esitteli Donald Knuth vuonna 1976 ja se liittyy voimakkaasti Ackermannin funktioon. Merkintätavan idea liittyy siihen tosiasia ...

Leibnizin kolmio

Leibnizin kolmio eli Leibnizin harmoninen kolmio on lukukolmio, jossa on rationaalilukuja. Siinä ylimpänä on luku 1, ja jokainen ylemmällä rivillä oleva luku on kahden alemmalla rivillä olevan peräkkäisen luvun summa. Esimerkiksi lukujen 1/30 ja ...

Logaritminen asteikko

Logaritminen asteikko tarkoittaa mitta-asteikkoa, jolla varsinaisen suureen arvon sijasta ilmoitetaan sen logaritmi. Logaritminen asteikko on käyttökelpoinen, kun suure saattaa saada aivan eri suuruusluokkaa olevia arvoja tai kun ollaan kiinnostu ...

Lukusuora

Lukusuora on yksiulotteinen äärettömän pitkä suora. Lukusuora ulottuu negatiivisesta äärettömyydestä nollan kautta positiiviseen äärettömyyteen. Lukusuoran kukin piste vastaa yhtä reaalilukua. Kokonaisluvut on usein merkitty näkyviin. Lukusuoraa ...

Matemaattinen vitsi

Matemaattinen vitsi on huumorin muoto, jossa vitsi perustuu johonkin matemaattiseen faktaan tai stereotypioihin matemaatikoista. Yleensä vitsin tajuaminen edellyttää jonkinlaista matemaattista osaamista.

Matematiikan päivä

Matematiikan päivää vietetään Suomessa vuosittain 22. lokakuuta. Ajankohta valikoitui suomalaisen matemaatikon Rolf Nevanlinnan syntymäpäivän mukaiseksi. Kahta kuukautta aiemmin, 22. elokuuta vietetään matematiikan päivää Australiassa, kahta kuuk ...

Määrä

Määrä eli kvantiteetti on ominaisuus, joka on lukumääräisesti mitattavissa esimerkiksi kappaleina tai identtisinä mittayksikköinä. Mitattavuus on modernin empiirisen luonnontieteen perusta. Määrällisesti mitattavien ominaisuuksien vastaparina pid ...

Paperintaittelun matematiikka

Origamien taittelua on tutkittu runsaasti matematiikan näkökulmasta. Kiinnostavia tutkimuskohteita on esimerkiksi se, voidaanko kappale esittää tasokuviona ilman, että se vahingoittuu. Paperintaittelua on myös käytetty apuna matemaattisten yhtälö ...

Puhdas matematiikka

Puhdas matematiikka on matematiikan osa-alue, joka tutkii matematiikan sisäisiä asioita. Toisin kuin soveltavassa matematiikassa, jossa matematiikan tietoa soveltamalla pyritään ratkaisemaan tosielämän ongelmia, ei puhtaalla matematiikalla ole en ...

Refleksiivisyys

Refleksiivisyydellä tarkoitetaan matematiikassa sellaista 2-paikkaisten eli binääristen relaatioiden ominaisuutta, että jokainen alkio on relaatiossa itsensä kanssa. Formaalisti muotoiltuna joukon A binäärinen relaatio r on refleksiivinen, jos ja ...

Skalaarikenttä

Skalaarikenttä eli skalaarifunktio on matematiikassa ja fysiikassa käytettävä nimitys reaaliarvoisesta tai kompleksiarvoisesta funktiosta. Skalaarilla tarkoitetaan matematiikassa reaalilukua tai kompleksilukua ja fysiikassa mitattavaa suuretta. S ...

Suomen matemaattinen yhdistys

Suomen matemaattinen yhdistys ry - Finlands matematiska förening rf on 1868 perustettu matematiikan tutkimusta ja harrastamista edistävä yhdistys. Se on yksi maailman vanhimpia matemaattisia yhdistyksiä. Yhdistyksessä oli vuoden 2014 päättyessä 3 ...

Suuruusluokka

Suuruusluokka viittaa fysikaalisen suureen arvoon sen eksponentiaalimuodon eksponentin tarkkuudella. Suuruusluokka on pienin arvo, jolla on korotettava potenssiin lukujärjestelmän kantaluku, jotta saadaan suureen arvoa approksimoiva luku. Esimerk ...

Tekijä

Tekijä -käsitettä käytetään matematiikassa seuraavasti: Olkoon K annettu kunta ja Px, Qx ja Rx K -kertoimisia polynomeja. Polynomin Px tekijä on Qx, jos on olemassa polynomi Rx jolle Px=Qx Rx kaikilla x. Kertolaskussa kertoja ja kerrottava ovat t ...

Termi (matematiikka)

Termi voi matematiikassa olla jokin luku, muuttuja, funktio tai jokin edellämainittujen tulo, joka on osa summalauseketta. Polynomi koostuu termien summasta. Monomi koostuu yhdestä, binomi kahdesta ja trinomi kolmesta termistä. Esimerkiksi trinom ...

Uusi matematiikka

Uusi matematiikka on nimitys, jota käytettiin 1960- ja 1970-luvuilla ensin Yhdys­valloissa, myöhemmin myös useimmissa Euroopan maissa toteutetusta varsin perusteellisesta, mutta lyhyt­aikaiseksi jääneestä koulujen matematiikan opetuksen uudistuks ...

Vaihe

Matematiikassa vaiheella tarkoitetaan jaksollisen funktion argumenttia. Aaltoliikeopissa vaihe voi tarkoittaa joko siniaallon eli sinifunktion argumenttia, tai myös kahden samantaajuisen siniaallon vaihe-eroa. Funktiossa y θ = A sin ⁡ θ {\display ...

Vapausaste

Vapausasteet merkitsevät monilla tieteenaloilla johonkin systeemiin liittyviä parametreja, jotka voivat vaihdella toisistaan riippumatta, tai tällaisten parametrien lukumäärää. Esimerkiksi tason pisteellä on sijaintinsa suhteen kaksi siirtoliikke ...

Variaatioperiaate

Variaatioperiaate on tieteessä käytetty periaate, jota sovelletaan variaatiolaskennassa. Periaatteessa etsitään funktiota, joka maksimoi tai minimoi halutun suureen. Esimerkiksi variaatiolaskennalla voidaan selvittää mikä on köyden muoto, joka on ...

Yhteismitallisuus (matematiikka)

Matematiikassa kahta reaalilukua ja b, joista kumpikaan ei ole nolla, sanotaan yhteismitallisia, jos niiden suhde a b {\displaystyle {\frac {a}{b}}} on rationaaliluku. Muussa tapauksessa niitä sanotaan yhteismitattomiksi. Rationaaliluvut ovat luk ...

Tieteellinen menetelmä

Tieteellinen menetelmä on tieteen tekemisessä käytettävä järjestelmällinen menettelytapa, jonka avulla pyritään luomaan uutta tietoa ja täsmentämään vanhempaa tietoa. Tieteellinen menetelmä ei ole yksinkertainen työohje vaan viitteistö siitä, kui ...

Efektiivisyys

Todellisuutta kuvaavan mallin, tieteellisen teorian efektiivisyys tarkoittaa todenmukaisuutta jollakin tarkkuudella. Efektiivinen väite tai teoria ei ole täysin totuudenmukainen, mutta käytetyllä mittaustarkkuudella efektiivisyydestä aiheutuvaa v ...

Fenomenografia

Fenomenografia on kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen yksi tutkimussuuntaus. Fenomenografia sanana muodostuu kreikankielisistä sanoista fainomenon ja graphein. Karkeasti sanottuna fenomenografia tutkii ihmisten moninaisia – ja usein risti ...

Geneettinen selittäminen

Geneettinen selittäminen eli historiallinen selittäminen on jonkin ilmiön tai asian selittämistä sen historian ja synnyn selittämisellä. Kysyttäessä sydämen tarkoitusta, geneettinen selitys kertoisi sydämen syntyneen evoluution varhaisissa vaihei ...

Havainto

Havainto on havaitsemalla tehty huomio tai mielle todellisiksi tajutuista asioista, erityismerkityksessä tutkimistarkoituksessa tehty huomio. Yleensä havainnolla tarkoitetaan asiaa, jota ei ole vain aistittu, vaan erityisesti pantu merkille. Sill ...

Hempelin–Oppenheimin malli

Hempelin–Oppenheimin malli, peittävän lain malli eli deduktiivis-nomologinen malli eli selittämisen subsumptioteoria on tieteellisen selittämisen tapa, joka vastaa kysymykseen: "Miksi jokin ilmiö E tapahtui?" Mallissa selitettävä ilmiö X seuraa l ...

Hypoteesi

Hypoteesi on ehdotettu selitys ilmiölle. Jotta hypoteesi voisi olla tieteellinen hypoteesi, tieteellinen menetelmä vaatii, että sitä tulisi voida testata kokeellisesti. Tieteilijät yleensä perustavat hypoteesinsa aikaisemmin tehtyihin havaintoihi ...

Hyvä tieteellinen käytäntö

Hyvä tieteellinen käytäntö on tieteen harjoittajien menettelyohjeisto, jonka tarkoituksena on varmistaa tieteellisen tutkimuksen eettinen hyväksyttävyys ja tutkimustulosten uskottavuus. Hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset on jaoteltu piittaa ...

Kaksoissokkokoe

Kaksoissokkokoe on lääketieteen piirissä paljon käytetty koemenetelmä. Kaksinkertaisella sokkouttamisella tarkoitetaan sitä, että sekä potilaalta että hänen hoitajaltaan on salattu, minkälaista hoitoa potilas saa. Näin voidaan vertailla eri lääke ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →