ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 41

Viestimies

Viestimies on miehistön sotamiestä vastaava sotilasarvo viestiaselajissa Suomen Puolustusvoimissa. Seuraava ja samalla korkein miehistön sotilasarvo viestijoukoissa on korpraali, jota käytetään myös muissa aselajeissa maavoimien ja ilmavoimien pu ...

Väkivallaton vuorovaikutus

Väkivallaton vuorovaikutus on Marshall Rosenbergin kehittämä vuorovaikutusmenetelmä, jolla pyritään selkeyttämään kuuntelemista ja puhumista. Sitä käytetään erityisesti kriittisissä tilanteissa, joissa ihmisten välistä kommunikaatiota on poikkeuk ...

Yhdistetty viestintä

Yhdistetty viestintä yhdistää tosiaikaiset viestintämuodot kuten pikaviestit, läsnäolotiedon, puhelinviestinnän, videoneuvottelut, puhelunohjauksen ja puheentunnistuksen ja ei-tosiaikaisen viestityksen johon perinteisesti kuuluvat puheposti, sähk ...

Yhteisöviestintä

Yhteisöviestintä tutkii viestintää työyhteisöissä sekä erilaisten organisaatioiden ja sidosryhmien välillä. Yhteisöviestintä sisältää sekä työyhteisön sisäisen vuorovaikutuksen että työyhteisön ja sen ympäristön välisen vuorovaikutuksen. Yhteisöv ...

Yksilähteistäminen

Yksilähteistäminen on teknisen dokumentoinnin menetelmä, joka mahdollistaa sisällön tehokkaan käytön monessa eri muodossa. Sisältö luodaan modulaarisena dokumenttina tai muuten sellaisessa muodossa, että se voidaan ohjelmallisesti julkaista eri f ...

Äänitekstitys

Äänitekstitys on digi-tv-palvelu, jossa vieraskielisten ohjelmien tekstitykset muunnetaan synteettiseksi puheeksi. Suomessa äänitekstitys otettiin virallisesti käyttöön 29. elokuuta 2005 Yleisradion Yle TV1-kanavalla. Palvelu on ainutlaatuinen ko ...

Epävirallinen talous

Epävirallinen talous, koostuu taloudellisesta toiminnasta, joka tapahtuu työsopimuksiin ja veronkantoon perustuvan talouden ulkopuolella. Sen muodostavat suorat epäviralliset vaihtokaupat, katukauppa, pienyhteisöjen keskinäinen vapaaehtoistyö sek ...

Julkinen sektori

Julkinen sektori tarkoittaa kansantalouden osaa, joka on valtion tai kuntien omistuksessa. Julkiseen sektoriin lasketaan valtion ja kuntien varsinaisen toiminnan lisäksi muun muassa julkiset sosiaaliturvarahastot esimerkiksi Kansaneläkelaitos, ku ...

Yksityinen sektori

Yksityisellä sektorilla tarkoitetaan yksityiseen omistukseen ja yritystoimintaan perustuvaa osaa yhteiskunnasta. Yksityissektorin toimijoita ovat: Listaamaton Julkinen osakeyhtiö Pörssiyhtiö, listattu julkinen osakeyhtiö Avoin yhtiö Kommandiittiy ...

Yhteiskuntatiede

Yhteiskuntatieteisiin kuuluvat: hallintotieteet hallintotiede antropologia jaetaan usein sosiaaliantropologiaan ja kulttuuriantropologiaan kunnallispolitiikka aluetiede sosiologia sosiaalipsykologia sosiaalityö musiikintutkimus logopedia kriminol ...

Aluetiede

Aluetiede tutkii yhteiskunnan alueellisia rakenteita. Aluetiede on kiinnostunut muun muassa taloudellisten toimintojen alueellisesta järjestäytymisestä, liikennejärjestelmien muodostumisesta, maankäytöstä, aluekehittämisestä- ja suunnittelusta, p ...

Bruttokansanonnellisuus

Bruttokansanonnellisuus tai onnellisuusindeksi on Bhutanissa käytettävä hyvinvointimittari. Sen kehitti vuonna 1972 Bhutanin kuningas Jigme Singye Wangchuck tarkoituksenaan pelastaa bhutanilaisten hyvinvointi maan nykyaikaistumisen ja aineellisen ...

Campbell-verkosto

Campbell-verkosto on vuonna 1999 perustettu, voittoa tavoittelematon järjestö, joka tuottaa koulutukseen, rikollisuuteen, sosiaalipolitiikkaan ja kansainväliseen kehitykseen liittyviä katsauksia, jotka sisältävät kaiken saatavilla olevan tutkimus ...

Digitaaliset ihmistieteet

Digitaaliset ihmistieteet on käsite, jolla viitataan uuden teknologian hyödyntämiseen humanistisessa ja yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa.

Emic

Emic ja etic ovat yhteiskunta- ja käyttäytymistieteissä, varsinkin kulttuurien tutkimuksessa kaksi erilaista tapaa jäsentää tietoa ihmisten käyttäytymisestä. Emic-taso tarkoittaa käyttäymisen kuvaamista termein, jotka ovat henkilön itsensä ymmärt ...

Genealogia

Genealogia merkitsee filosofiassa ja ihmistieteissä käsitteenä jonkin asian historiallista muodostumista eli konstruoitumista. Yhteiskunta-analyysin välineenä genealogiaa on ensimmäisenä käyttänyt Michel Foucault, joka omaksui käsitteen sen avull ...

Grounded theory

Grounded theory on tutkimusmenetelmä, joka yleensä liitetään laadulliseen tutkimukseen yhteiskuntatieteissä. Menetelmässä kehitetään teoriaa ilmiöstä aineistosta löytyvien havaintojen, niiden koodauksen ja järjestämisen kautta. Grounded theory -l ...

Identiteetti (yhteiskuntatieteet)

Erik H. Eriksonin psykodynamiikan pariin kuuluva tutkimus käsittelee identiteettiä lähinnä sen kehittymisen kannalta. Identiteetti kehittyy koko elämän ajan yksilön kokemien haasteiden pohjalta. Erikson jakaa identiteetin egon identiteettiin tiet ...

Ideologia

Ideologia eli aatejärjestelmä tai aaterakennelma on ohjeelliseksi muodostunut aatteiden kokoelma, poliittinen näkökulma todellisuuteen tai kaavoittuneeksi muuttunut poliittinen käytäntö, joka heijastaa tietyn yksilön, ryhmän, yhteiskuntaluokan ta ...

Ihmistieteellinen eläintutkimus

Ihmistieteellinen eläintutkimus on monitieteinen tutkimusala, jossa tutkitaan monipuolisesti eläinten ja ihmisten välisiä suhteita. Englanniksi tutkimusala tunnetaan nimellä human-animal studies. Ihmistieteellisen eläintutkimuksen tekijöitä yhdis ...

Insignia

Insignia tarkoittaa tunnusta, symbolia tai merkkiä, jonka tarkoitus on ilmaista joko henkilön, valtiollisen, poliittisen tai maantieteellisen yhteisön statusta tai arvoa. Insigniaa ovat: Maiden ja valtioiden liput Hiha- ja olkamerkit Muut kansall ...

Instituutio

Instituutiot ovat sosiaalisen järjestyksen ja yhteistyön rakenteita ja mekanismeja, jotka ohjaavat kahden tai useamman yksilön käyttäytymistä. Instituutiot muokkaavat ihmisten toimia ja tavoitteita, ja ne luovat ja pitävät yllä ihmisten yhteistoi ...

Kardašovin asteikko

Kardašovin asteikko on venäläisen astronomin Nikolai Kardašovin ehdottama menetelmä sen arviointiin, kuinka teknisesti kehittynyt sivilisaatio on. Asteikko perustuu sivilisaation energiankulutukseen ja sen levittäytyneisyyteen avaruuteen. Asteiko ...

Kehitysmaantiede

Kehitysmaantieteessä tutkitaan erityisesti maapallon köyhimpiä maita ja alueita, eli ns kolmatta maailmaa. Köyhän etelän vastaparina nähdään Pohjoisen teknis-taloudellinen kulttuuri. Kehitysmaatutkimuksen tavoin myös kehitysmaantiede on ongelmake ...

Kehitysmaatutkimus

Kehitysmaatutkimus on monitieteinen yhteiskuntatieteen ala, joka tutkii kehitysmaihin, sekä yleisesti kehitykseen liittyviä yhteiskuntatieteellisiä kysymyksiä. Kehitysmaatutkimus on ongelmakeskeistä, eli tutkii asioita, joita pidetään reaalimaail ...

Keskustelunanalyysi

Keskustelunanalyysi on laadullinen tutkimusmenetelmä. Siinä yksityiskohtaisesti analysoidaan kahden tai useamman ihmisen välistä keskustelua ja vuorovaikutusta. Keskustelunanalyysi on syntynyt Los Angelesilaisessa itsemurhien ennaltaehkäisykeskuk ...

Kirkon ja valtion ero

Kirkon ja valtion ero on käsitys, jonka mukaan valtion tulee olla uskontoihin nähden puolueeton. Sen taustalla on usein sekularismi. Valtio ja uskonto on erotettu tarkkaan toisistaan muun muassa Yhdysvalloissa ja Ranskassa. Suomessa Vapaa-ajattel ...

Kleptokratia

Kleptokratia viittaa hallintoon, joka on niin korruptoitunut, että varastaminen on institutionalisoitu. Kleptokratiassa lähes kaikki hallituksen mekanismit on tarkoitettu verottamaan kansaa, jotta kleptokraatit saisivat lisää varoja ja että ”hall ...

Kriittinen eläintutkimus

Kriittinen eläintutkimus on ihmistieteellisen eläintutkimuksen haara. Se nimensä mukaisesti omaksuu kriittisen lähestymistavan eläintutkimukseen, ja kyseenalaistaa vallitsevia ja historiallisesti muodostuneita ihmisen ja muiden eläinten suhteita. ...

Kriittinen pedagogiikka

Kriittinen pedagogiikka on monitahoinen yhteiskunta- ja kasvatustieteellinen teoriaperinne. Se tarkastelee tiedon, yksilöiden, yhteisöjen ja erilaisten yhteiskunnallisten laitosten kuten kodin, koulun ja vertaisryhmien yhteiskunnallista järjestäy ...

Laadullinen tutkimus

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus on menetelmäsuuntaus, jota käytetään ihmistieteissä määrällisen eli kvantitatiivisen tutkimuksen lisäksi. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä. Tällä tarkoitetaan ilmiön mer ...

Lahden ammattikorkeakoulun liiketalouden ala

Lahden ammattikorkeakoulun Liiketalouden ja matkailun ala on Lahden ammattikorkeakoulun yksikkö. Lahden ammattikorkeakoulun Liiketalouden ja matkailun alan tavoitteena on kouluttaa kansainvälisiä, työelämätaitoisia ja ajan tasalla olevia liiketal ...

Laillisuusperiaate

Laillisuusperiaate vaatii, että ihmisten on voitava ennalta selvästi tietää, mitkä teot ovat kiellettyjä. Suomen perustuslaissa 11.6.1999/731 säädetään seuraavasti: Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate "Ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen e ...

Luonto vastaan kasvatus

Luonto vastaan kasvatus on yhteiskuntatieteissä käytetty vastakkainasettelu, jolla pyritään ilmentämään kiistaa siitä, mikä määrä ihmisen käyttäytymisestä on selitettävissä synnynnäisillä biologisilla ominaisuuksilla kuten geeneillä ja mikä puole ...

Marxilaisuus

Marxilaisuus eli marxismi on Karl Marxin ja Friedrich Engelsin filosofiseen näkemykseen pohjautuva sosialistinen oppijärjestelmä sekä siihen perustuva yhteiskunnallinen aatesuuntaus. Marxilaisuudessa on monta toisistaan selvästi poikkeavaa suunta ...

Modernisaatio

Modernisaatio, joskus myös nykyaikaistuminen, on yhteiskunnan muuttumista nykyisen länsimaisen yhteiskunnan kaltaiseksi. Tähän muutokseen kuuluu muun muassa teollistuminen, kaupungistuminen ja työnjaon eriytyminen. Modernisaatioon liittyy myös ti ...

Määrällinen tutkimus

Määrällinen tutkimus eli kvantitatiivinen tutkimus tarkoittaa tutkimusta, jossa käytetään täsmällisiä ja laskennallisia, ihmistieteissä usein tilastollisia menetelmiä. Termiä käytetään yleensä ihmistieteiden kuten yhteiskuntatieteiden ja kasvatus ...

Oikeusvaltio

Oikeusvaltio on valtiosääntöoikeuden keskeisimpiä lähtökohtia. Valtiosääntö ja perustuslaki ovat systemaattiselta kannalta oikeusvaltioperiaatteen johdannaisia. Alkujaan oikeusvaltion idea kehittyi vastaamaan mielivaltaiseen ja ennalta ennustamat ...

Onnellisuustutkimus

Onnellisuustutkimus eli onnellisuuden taloustiede tarkoittaa valtion elämänlaadun tutkimusta taloustieteellisin ja psykologisin menetelmin. Onnellisuustutkimus täydentää bruttokansantuotteen kaltaisia objektiivisempia mittareita.

Pakkovalta

Pakkovalta on vallankäyttöä, jonka tarkoituksena on ohjata yhteisön toimintaa, tarvittaessa välittömiä pakkokeinoja käytämällä tai välillisesti pakkokeinojen käyttämisellä uhkaamalla. Oikeuksia ja lakeja suojellaan usein pakkovallan keinoin. Tois ...

Pluralismi (yhteiskuntatieteet)

Pluralismi tarkoittaa näkemystä, joka korostaa moniarvoisuutta yksiarvoisuuden sijaan. Sosiaalitieteissä sillä tarkoitetaan kehyksiä, joiden sisällä ihmisten joukko toimii keskenään kunnioittaen moniarvoisia periaatteita ja tekee yhteistyötä ilma ...

Poliisitiede

Poliisitiede oli lähinnä Saksassa 1700-luvulla valistusaatteiden myötä syntynyt lääketieteellis-hallinnollinen oppiala ja poliittinen ohjelma, jonka tarkoituksena oli parantaa hygieenisiä oloja, edistää kansanterveyttä, valvoa sukupuolten suhteit ...

Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto Alfred Nobelin muistoksi

Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto Alfred Nobelin muistoksi, jota kutsutaan myös Nobelin taloustieteen palkinnoksi on Ruotsin keskuspankin vuonna 1968 perustama, erityisen korkeatasoisesta taloustieteellisestä tutkimuksesta vuosittain vu ...

Senioriteettiperiaate

Senioriteettiperiaate on politiikassa ajoittain vallitseva arvojärjestys, jonka pohjalta luottamusmiespaikkojen tai muiden etuisuuksien jakaminen tapahtuu kokemuksen perusteella, iän, virkavuosien tai vastaavien mukaan. Sanaa käytetään erotukseks ...

Sosiaaligerontologia

Sosiaaligerontologia on yhteiskuntatieteisiin kuuluva tieteenala, jossa tutkitaan väestön ikääntymistä yhteiskunnallisena, sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä. Tärkeitä osa-alueita sosiaaligerontologiassa ovat väestön ikääntyminen, erityisesti ...

Sosiaalinen innovaatio

Sosiaalisella innovaatiolla tarkoitetaan käytäntöön vietyjä keksintöjä, jotka vaikuttavat myönteisesti ihmisten elämään vastaamalla heidän sosiaalisiin tarpeisiinsa. Parannukset voivat olla esimerkiksi uusia toimintatapoja, strategioita tai organ ...

Sosiaalinen pääoma

Sosiaalinen pääoma tarkoittaa sosiaalisia verkostoja ja niissä syntyvää luottamusta ja vastavuoroisuutta. OECD:n mukaan sosiaalisen pääoman muodostavat osallistuminen ryhmien toimintaan, vapaaehtoistyö, verkostot, niistä saatu tuki, luottamus ja ...

Sosiaalipedagogiikka

Sosiaalipedagogiikassa tarkastelun kohteena on yksilön kasvun sosiaalinen luonne. Ihminen on lähtökohtaisesti sosiaalinen olento. Sosiaalipedagoginen teoria yhdistää kasvatustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen näkökulman. Sosiaalipedagoginen ...

Sosiaalisten vaikutusten arviointi

Sosiaalisten vaikutusten arviointi tarkoittaa hankkeen tai toiminnan aiheuttamien ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten tunnistamista ja arviointia. Sosiaalisella vaikutuksella on tarkoitettu päätöksen, hankkeen tai toime ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →