ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 387

Hiiliviljely

Hiiliviljely tarkoittaa erilaisia viljelystoimenpiteitä, jotka vähentävät maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä ja/tai lisäävät hiilen varastoitumista maaperään. Maaperän hiilensidonta on prosessi, jossa kasvien ilmakehästä yhteyttämällä poistama h ...

Integroitu tuotanto

Integroitu tuotanto, integroitu viljely, integroidut menetelmät ja IP-viljely viittaavat maatalouteen, jossa pyritään täsmätoimin vähentämään ympäristörasitteita tehokkuudesta juurikaan tinkimättä. Kaikki hyödylliset keinot lannoitteista geenimuu ...

Kiertomaatalous

Kiertomaatalous lisää viljelymaan tuottavuutta, vähentää viljelyn päästöjä, lisää ympäristön monimuotoisuutta sekä lisää maatalouden kykyä sopeutua ympäristön ja yhteiskunnan muutoksiin. Uusiutuvassa kiertomaataloudessa käytetään seosviljelyä, is ...

Maaperäilma

Maaperäilma eli maanilma tarkoittaa maahiukkasten välissä huokosissa olevaa ilmaa. Hiilidioksidin väkevyys maaperäilmassa on yleensä 0.2–1.0 prosenttia, ilmakehässä 0.03 prosenttia. Suhteellinen kosteus on tavallisesti melkein sata prosenttia. Hy ...

Maatalouslaskenta

Maatalouslaskenta on kerran kymmenessä vuodessa tehtävä maailmanlaajuinen tilastotutkimus. Suomessa maatalouslaskenta tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 1910. EU-maissa maatalouslaskennan tekemistä koordinoi EU:n tilastoviranomainen Eurostat ja ma ...

Maatalousmaa

Maatalousmaa on mitä tahansa maata, jota käytetään suoraan maataloudessa. Suomen Tilastokeskuksen Maankäyttöluokitus 2000:n mukaan maatalousmaan luokkien tunnukset ja nimet ovat: E11 Pellot E Maatalouden maat E22 Maatalouden rakennettu maa E1 Käy ...

Maataloustuki

Maataloustuki on tuki, jolla pyritään turvaamaan elintarvikkeiden tuotanto, kohtuulliset kuluttajahinnat, maaseudun elinvoimaisuus, sekä varmistamaan viljelijöille kohtuullinen tulotaso. Tukeen sisältyy viljelijöille suunnatut tuet sekä erilaiset ...

Maataloustulo

Maataloustulo on se osa maatalouden kokonaistuotosta, joka jää maatalousyrittäjän ja hänen perheensä maataloudessa suorittaman työn palkaksi sekä maatalouteen sijoitetun oman pääoman koroksi. Maataloustulo lasketaan vähentämällä maatalousylijäämä ...

Mutaatiojalostus

Mutaatiojalostus tarkoittaa kasvien jalostamista pommittamalla niitä säteilyllä tai kemikaaleilla satunnaisten mutaatioiden synnyttämiseksi kunnes jokin yksilö sattuu saamaan toivotun tai hyödyllisen mutaation – mahdollisten tuntemattomien mutaat ...

Paiseniitty

Paiseniitty on muun muassa Pohjois-Suomessa ja Karjalassa puronvarressa oleva niitty, jolle saatiin kasvun lisäämiseksi nousemaan vesi patoamalla puro, joka toi sinne lietettä. Pato tehdään niinä kesinä joka toinen vuosi elo-syyskuussa, kun heinä ...

Pienviljely

Suomeen pienviljelyn aate tuotiin 1900-luvun alussa. Tuolloin Suomen maaseutua hallitsivat suuret tilat ja kartanot, jotka työllistivät maaseudun kansaa. Tuloerot suurenivat 1800-luvulla voimakkaan väestönkasvun myötä ja vuosikymmenien viha puhke ...

Päiste

Päiste on tavallisesti pellon pääty tai muu pellon reuna-alue, jossa traktori-työkone-yhdistelmä peltotyössä käännetään. Päisteajossa joudutaan traktorin lisäksi ohjaamaan usein myös työkonetta. Tyypillisesti työkone täytyy saattaa sopivaan tilaa ...

Ruokasuvereniteetti

Ruokasuvereniteetti tarkoittaa oikeutta määritellä itsenäisesti kullekin alueelle parhaiten sopivan ruoan tuotannon, jakelun ja kulutuksen tavat huomioiden erilaiset ekologiset, sosio-ekonomiset ja kulttuuriset olosuhteet. Ruokasuvereniteettikäsi ...

Tehomaatalous

Tehomaatalous on maataloutta, jossa käytetään nykyaikaisia keinoja maataloustuotannon tehostamiseksi. Näihin kuuluvat maatalouskoneet, lannoitteet, torjunta-aineet, tuotannon kasvattamiseksi jalostetut ja geenimuunnellut lajit ja muut tuotantoa l ...

Tiedonjyvä

2015 Nordea Pankin asiantuntijajohtaja Timo Jaakkola 1997 toiminnanjohtaja Matti Niemelä 1981 johtaja, Varsinais-Suomen Maatalouskeskus, Pekka Harismaa 1980 agronomi Matti Kares 2005 professori Harri Westermarck 1988 eläinlääkäri Urho Riihikoski ...

Uudisraivaus

Uudisraivaus on uuden pellon tai laitumen raivaamista viljelykelpoisesta metsämaasta, suosta tai niitystä. Suurin osa Suomen raivauksista on suoritettu käsivoimin kuokkimalla. Myöhemmin niittyjen ja vanhojen laidunalueiden raivaamisessa käytettii ...

Valtiontila

Valtiontila on valtion omistama maatila. Sosialistisissa maissa niillä oli maiden olemassaolon loppuun asti 1990-luvulle merkittävä asema maataloustuotannossa. Neuvostoliitossa nimitys oli sovhoosi.

Viinitila

Viinitila on maatila, jolla valmistetaan viiniä tai hedelmäviiniä tilan omissa tarhoissa kasvatetusta tai muualta tuodusta raaka-aineesta, tavallisesti viinirypäleistä. Viinitiloilla on joskus myös erilaisia palveluja ja toimintoja, kuten viininm ...

Yhdysvaltain kansallinen maatalouskirjasto

Yhdysvaltain kansallinen maatalouskirjasto) on Yhdysvaltain Marylandin osavaltion Beltsvillen kaupungissa toimiva maatalouteen keskittynyt USA:n kansallinen erikoiskirjasto. Kirjasto toimii osana Yhdysvaltain maatalousministeriötä. Yhdysvaltain k ...

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta on yksi Helsingin yliopiston 11:stä tiedekunnasta. Se on toimialallaan Suomen ainoa korkeinta yliopisto-opetusta tarjoava ja johtava koulutus- ja tutkimusyksikkö. Tiedekunta sijaitsee Vi ...

Joensuun Metsäylioppilaat

Joensuun Metsäylioppilaat ry on Itä-Suomen yliopiston metsätieteen opiskelijoiden ainejärjestö, joka on perustettu vuonna 1982. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää Itä-Suomen yliopistossa, Joensuun kampuksella metsätieteiden opetusta ja tutkimu ...

Metsänarvioimistiede

Metsänarvioimistiede tutkii puun ja puuston mittausta, kasvua, rakennetta ja kehitystä. Tieteenala myös kehittää metsätalouden suunnittelun menetelmiä. Tiede jakautuu metsänkartoitusoppiin, metsänmittausoppiin, puuntuotosoppiin sekä metsätalouden ...

Metsätieteet Suomessa

Metsätieteet luetaan tavallisesti niin sanottuihin soveltaviin tieteisiin, ja niiden kohteena ovat metsät, niiden toiminta ja käyttö. Alalajeina ovat esimerkiksi metsäekologia, dendrologia, metsämaatiede, metsänhoitotiede, metsäeläintiede, metsäp ...

Mittaaminen

Mittaaminen eli mittaus on kohteen määrän eli kvantiteetin määrittämistä. Määrän rinnalla voidaan puhua paljouden tai suuruuden määrittämisestä. Mittaamisen kohteena on aina jokin ominaisuus kuten pituus, paino, lämpötila tms., jonka määrä haluta ...

Fotogrammetria

Fotogrammetria on tekniikka, joka käyttää valokuvia kartoitukseen. Kehitysaskeleet digitaalikameroissa, tietokoneiden suorittimissa ja laskennallisissa menetelmissä ovat laajentaneet tekniikan käyttömahdollisuuksia. Aihe kuuluu maanmittausoppiin. ...

Ilmaisin

Ilmaisin eli detektori on laite, joka vastaanottaessaan fysikaalisen signaalin tuottaa jonkin mitattavissa olevan vasteen, kuten esimerkiksi sähkövirran. Ilmaisin voi mitata esimerkiksi lämpötilaa, kosteutta, painetta, sähkömagneetista säteilyä t ...

Kalibrointi

Kalibrointi käsittää toimenpiteet, joiden avulla määritetyissä olosuhteissa saadaan tietoon mittauslaitteen tai mittausjärjestelmän näyttämien tai kiintomitan tai vertailuaineen edustamien suureiden arvojen ja vastaavien mittanormaaleilla eli sta ...

Kulkuaikamenetelmä

Kulkuaikamenetelmä on radioaktiiviseen merkkiaineeseen perustuva kalibrointimenetelmä prosessiteollisuuden virtausmittauksille. Putkivirtauksiin sovelletaan ns. kulkuaikamenetelmää, jossa mitattavaan virtaukseen syötetään radioaktiivista merkkiai ...

Laboratoriotutkimus

Laboratoriotutkimus on laboratoriossa tehtävä toimenpide tai sarja toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on selvittää näytteessä, eliössä tai laitteessa olevaa ominaisuutta. Yleisiä laboratoriotutkimuksia ovat erilaiset kemialliset tai fysikaaliset ...

Metrologia

Metrologia on tiede, joka tutkii mittaamista ja mittausyksiköitä. Kansainvälinen yhteistyö metrologian alalla tapahtuu Bureau International des Poids et Mesures:n BIPM kautta. Toiminta perustuu kansainväliseen metrisopimukseen. Suomessa metrologi ...

Mittanormaali

Mittanormaali on referenssi, johon vertaamalla voidaan tarkastaa ja kalibroida mittalaitteita. Mittanormaali voi olla mitattavasta suureesta riippuen kiintomitta, mittauslaite, vertailuaine tai mittausjärjestelmä. Kansalliset mittanormaalit verra ...

Mittauslaitteiden varmentaminen

Mittauslaitteiden varmentaminen, aiemmin vakaaminen eli vakaus, tarkoittaa erilaisten mittaus- ja punnistusvälineiden tarkistusta, hyväksyntää ja leimaamista. Vakaamisesta säädetään laissa, ja esimerkiksi kaupankäynnissä käytettävien mittaamislai ...

Resoluutio (mittaustekniikka)

Resoluutio kuvaa mittaustekniikassa mittausjärjestelmän erottelukykyä. Esimerkiksi tyypillisen digitaalisen kuumemittarin resoluutio on 0.1 °C. Resoluutio on eri asia kuin tarkkuus.

Testimenetelmä

Testimenetelmä on menetelmä, jonka lopputuloksena testitulos. Testi voi olla joka operaatio, jossa määritellään tietyn tuotteen, prosessin tai palvelun ominaisuudet määritellyn toimintatavan mukaan. Yleensä testi on osa laajempaa koetta. Testi vo ...

Vakauslaitos

Vakauslaitos, aiemmin vakauskomissioni oli Suomessa vuosina 1885–1972 toiminut valtion laitos, johon kuuluivat kauppa- ja teollisuusministeriön alaiset vakaajat. Nykyisin mittauslaitteiden varmentamisista vastaavat Tukesin hyväksymät yksityiset t ...

Väisälä-komparaattori

Väisälän interferenssikomparaattori on etäisyyden mittauksen kalibroinnin menetelmä, jonka kehitti professori, akateemikko Yrjö Väisälä. Väisälä-komparaattorilla määritetään pituusmittauksen kalibrointiratoja eli perusviivoja. Suomessa Väisälä-ko ...

Ylimitta

Ylimitta on puutavaran pituus- tai paksuusmitan nimellisen mitan ylittävä osa. Koska valmistettava puukappale kuivuessaan ja työstettäessä pienenee mitoiltaan määrämittaa suurempi koko mahdollistaa kappaleen halutut täsmälliset mitat lopullisessa ...

Optiikka

Optiikka eli valo-oppi on valon tai yleisemmin sähkömagneettisen säteilyn käyttäytymistä ja ominaisuuksia sekä valon ja aineen vuorovaikutusta tutkiva fysiikan osa-alue. Optiikka voidaan jakaa tutkimuksen näkökannan perusteella geometriseen optii ...

Aalto-optiikka

Aalto-optiikka eli fysikaalinen optiikka tutkii niitä optiikan ilmiöitä, joissa valon aaltoluonteella on oleellinen merkitys ja joita sen vuoksi ei voida käsitellä pelkästään sädeoptiikan eli geometrisen optiikan keinoin. Tyypillisiä aalto-optiik ...

Aaltorintama

Aaltorintama on optiikassa ja muualla fysiikassa pinta tai viiva, jonka muodostamat pisteet ovat aallon samassa vaiheessa. Pinta-aallon aaltorintama on jatkuva viiva. Jos heittää kiven veteen, voi seurata renkaina eteneviä aaltorintamia. Optiikas ...

Absorptio (sähkömagneettinen säteily)

Absorptiolla tarkoitetaan kvanttimekaniikassa prosessia, jossa fotonin energia siirtyy esimerkiksi atomille, jonka valenssielektroni siirtyy korkeampaan energiatilaan. Fotoni häviää tässä prosessissa. Absorboitunut energia voi emittoitua uudellee ...

Aktiivinen optiikka

Aktiivinen optiikka on kaukoputken peilin muodon muuttamista peilin vääntymistä vastaan. Vääntymistä aiheuttaa observatorioon kohdistuva tuuli, painovoima, teleskoopin akselin vääntyminen jne. Aktiivinen optiikka tekee mahdolliseksi kevyiden, pal ...

Aukkosuhde

Aukkosuhde eli f-luku on optiikassa käytetty dimensioton suure, joka kuvaa optisen järjestelmän polttovälin ja sisään tulevaa valoa rajoittavan aukon suhdetta. Valokuvauksessa kameran objektiivin suurimman aukon aukkosuhteesta käytetään nimitystä ...

Dispersio

Dispersio tarkoittaa fysiikassa sitä, että aallon etenemisnopeus riippuu sen taajuudesta. Dispersiiviset aaltoliikkeet voidaan jakaa materiaalidispersioon, ja geometriseen dispersioon. Jälkimmäinen dispersiomuoto aiheutuu siitä, että aallonpituus ...

Erotuskyky

Erotuskyky tarkoittaa optisen laitteen kykyä erottaa kohteita. Optinen laite voi olla esimerkiksi kaukoputki tai mikroskooppi. Erotuskykyyn vaikuttaa itse laitteen ominaisuuksien lisäksi havaintokohteen ja laitteen välinen väliaine. Erotuskyky il ...

Fotometria

Fotometria on optiikan osa-alue, jossa tutkitaan valonlähteisiin ja niiden valaisemiin pintoihin liittyviä suureita. Fotometria pyrkii ottamaan huomioon ihmissilmän vaihtelevan herkkyyden erilaisille valon aallonpituuksille. Fotometria eroaa radi ...

Fotoni

Fotoni eli valokvantti tai valohiukkanen on sähkömagneettisen vuorovaikutuksen välittäjähiukkanen. Tyhjiössä fotoni kulkee vakionopeudella c = 299 792 458 m/s, eli noin 300 000 km sekunnissa. Fotonilla ei ole lepomassaa eikä sähkövarausta. Sen ku ...

Fotoniikan tutkimuksen lippulaiva (PREIN)

Fotoniikan tutkimuksen lippulaiva PREIN on suomalainen tutkimuslaitos. PREIN keskittyy fotoniikan eli valoon perustuvien teknologioiden ja niiden sovellusten tutkimukseen. PREIN on yksi kuudesta Suomen Akatemian rahoittamasta lippulaivahankkeesta ...

Fotoniikka

Fotoniikka eli fotonitiede tai valotiede on tieteen ja tekniikan ala, jossa käsitellään esimerkiksi fotonien tuottamista, säteilyä, siirtoa, modulointia, signaaliprosessointia, kytkemistä ja vahvistamista. Aaltohiukkasdualismin mukaan sähkömagnee ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →