ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 36

Kehityskeskustelu

Kehityskeskustelut ovat esimiehen ja alaisen välisiä, alaisen työtä, työtilannetta, osaamista ja näiden kehittämistä koskevia säännöllisin välein käytäviä keskusteluja. Osana kehityskeskusteluja pyritään selvittämään työntekijöiden motivaation ja ...

Kellokortti

Kellokortti on laite, jolla työnantaja valvoo työtunteja työntekijän tekemien leimausten perusteella. Tavallisesti työntekijä leimaa korttinsa työpaikalle tullessaan ja sieltä pois tullessaan sekä pitäessään taukoja. "Työ ja terveys" -tutkimukses ...

Kesätyö

Kesätyöllä tarkoitetaan useimmiten koululaisten tai opiskelijoiden loma-ajallaan tekemää määräaikaista työtä. Laki ei erikseen määrittele kesätyötä, mutta nuorta työntekijää koskevassa lainsäädännössä viitataan koululaisten loma-aikoina tehtävään ...

Kilometrikorvaus

Kilometrikorvaus on työnantajan työntekijälle työhön liittyvistä matkoista maksava rahamäärä, jonka suuruus määräytyy kulloistenkin alan taksojen mukaan, ja siitä on olemassa valtioneuvoston ohjeet. Se ei yleensä koske matkoja kotoa työpaikalle. ...

Koe-esiintyminen

Koe-esiintyminen on tilaisuus, jossa valintaraati etsii teokseen tai rooliin sopivaa esiintyjää. Koe-esiintymisestä käytetään Suomessa myös englanninkielisiä nimiä audition tai casting. Valintaraati voi etsiä esiintyjää tiettyyn rooliin tai ylipä ...

Kokonaistyöaika

Kokonaistyöaika tarkoittaa työsopimusta johon ei sovelleta työaikalakia. Työntekijällä ei tällöin ole työajanseurantaa eikä erillistä loma-aikaa, vaan työntekijällä on vapaus itse sovittaa työaikansa ja lomansa työtehtäviensä mukaisesti. Työnteki ...

Kolmivuorotyö

Kolmivuorotyö tarkoittaa vuorotyötä, jossa työntekijällä on aamu-, ilta- ja yövuoroja. Kolmivuorotyötä on siellä, missä palveluja tai koneita käytetään keskeytyksettä ympärivuorokautisesti. Tällainen työrytmi on yleistä esimerkiksi teollisuustyön ...

Koneellistuminen

Koneellistuminen tarkoittaa koneiden ja laitteiden käyttöä avustamaan ihmistä fyysisessä työssä. Sillä voidaan myös tarkoittaa koneiden käyttöä korvaamaan ihmisten tai eläinten työtä. Automaatio on koneellistumisen ylempi taso, jossa myös ohjausl ...

Korkeakouluharjoittelu

Korkeakouluharjoittelu tarkoittaa korkeakouluopiskelijan opintoihin kuuluvaa työharjoittelua, käytännön harjoittelujaksoa, jonka aikana opiskelija saa tuntumaa oman alansa työtehtäviin ja pääsee kartuttamaan työelämätaitojaan. Harjoittelu voi kuu ...

Kulttuuriseteli

Kulttuuriseteli on seteli, joilla voi ostaa kulttuuripalveluita selvennä. Kulttuuriseteli vastaa idealtaan liikuntaseteliä, ja se antaa työntekijälle mahdollisuuden valita harrasteen, jolle työnantaja antaa rahallista tukea. Kulttuuri- ja liikunt ...

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES)

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus on kunta-alalla työskentelevien opettajien työehtosopimus, joka koskee noin 66 000 opettajaa. Se määrittelee muun muassa kyseisten opettajien palkkauksen, työajan ja lomat. Sopimus on erilain ...

Lakkautuspalkka

Lakkautuspalkka on järjestelmä, jossa valtion virkamies viran lakkauttamisen yhteydessä siirretään nauttimaan erityistä palkkaa eläkeikään saakka ilman, että siihen liittyy mitään virka- tai työtehtäviä. Lakkautuspalkkaa saava virkamies on edelle ...

Lasikatto

Lasikatto on kielikuva, joka kuvaa näkymätöntä estettä, joka estää jotain väestöryhmää nousemasta hierarkiassa. Esteellä tarkoitetaan ylimääräistä työtä, jota naiset tai vähemmistöt joutuvat tekemään päästäkseen samaan asemaan kuin vastaavassa as ...

Liikuntasetelit

Liikuntaseteli tai liikuntaetu on palveluseteli tai sähköinen etu, jolla voi ostaa liikuntapalveluita. Ne ovat työnantajan tarjoama liikuntaan kohdennettu henkilöstöetu. Liikuntaetu toimii samalla tavalla kuin muutkin henkilöstöedut. Liikuntasete ...

Loma

Suomessa työntekijöiden oikeudesta vuosilomaan säädetään vuosilomalaissa. Suomen kouluissa on nykyisin vuosittain seuraavat lomat: talvi- eli hiihtoloma, yksi viikko helmikuun lopulla tai maaliskuun alussa, vaihtelee alueittain syysloma muutamia ...

Lomaraha

Lomaraha tai lomaltapaluuraha on useimmissa työsuhteissa käytössä oleva lisäpalkkio. Lomarahan maksaminen ei perustu vuosilomalakiin vaan joko työehtosopimukseen, työpaikalla noudatettuun käytäntöön tai työsopimukseen. Työntekijällä ei siten ole ...

Lomautus

Lomautus on työnantajan toimenpide, jolla väliaikaisesti keskeytetään työnteko ja palkanmaksu. Lomautus edellyttää työnantajalta tuotannollisia tai taloudellisia syitä tai tilapäistä heikennystä työantajan mahdollisuudessa tarjota töitä. Lomautus ...

Lounasseteli

Lounasseteli on maksuseteli, jolla voi maksaa aterian ravintolassa tai ruokakaupassa. Lounassetelin avulla työnantaja voi tarjota työntekijälle ravintoedun.

Luontaiselinkeino

Luontaiselinkeinoilla tarkoitetaan poronhoitoa, kalataloutta, metsästystä, marjastusta ja sienestystä, jotka tapahtuvat pääasiallisina tulonhankkimismuotoina. Näistä taloudellisesti merkittävin osa-alue on poronhoito.

Luontoisetu

Luontoisetu on jonakin muuna vastikkeena kuin rahana maksettava palkka tai rahapalkan lisäksi suoritettava etu. Luontoisetuja ovat esimerkiksi asunto-, auto-, puhelin- ja ravintoetu. Nämä edut otetaan työ- tai virkasuhteessa olevan henkilön verot ...

Luottamusvaltuutettu

Luottamusvaltuutettu on luottamusmiestä vastaava työntekijöiden valitsema edustaja. Luottamusvaltuutetun voivat keskuudestaan valita työsopimuslain nojalla työntekijät, joilla ei ole työntekijäjärjestön ja työnantajapuolen väliseen sopimukseen pe ...

Mikromanagerointi

Mikromanagerointi on työpaikalla ilmenevä työkulttuuri, jossa puututaan työn pienimpiinkin yksityiskohtiin. Huomiota saa työntekijän jokainen hiiren napsauskin. Silloin työnteosta voi kadota järki, ja siitä katoaa luovuus. Työn tehokkuus heikkene ...

Mikrotyö

Mikrotyö on palkkatyötä, joka koostuu hyvin lyhytkestoisista työtehtävistä. Työ on jaettu pieniin osiin, joita suoritetaan hajautetusti Internetin yli. Yksittäinen mikrotyö kestää sekunneista muutamiin minuutteihin. 2010-luvulla tyypillistä mikro ...

Nelipäiväinen työviikko

Nelipäiväinen työviikko on ehdotus, jossa työviikko lyhennettäisiin viisipäiväisestä nelipäiväiseksi. Nelipäiväinen työviikko saattaa kasvattaa työntekijöiden tuottavuutta 20 prosentilla, joka kompensoisi nelipäiväisen 32 viikkotunnin tuottavuude ...

Nimikirjanote

Nimikirjanote on ensi sijassa viranomaisen laatima, luotettavaan tietoon perustuva luettelo henkilön koulutuksesta, työpaikoista, sotilasurasta, kunniamerkeistä ym. ansioista. Nimikirjanotteeseen voidaan eräissä tapauksessa liittää myös maininta ...

Nordjobb

Nordjobb on pohjoismainen työmarkkinaohjelma, joka aloitti toimintansa vuonna 1985. Ohjelman omistaa Norden-yhdistysten liitto ja sitä rahoitetaan Pohjoismaiden ministerineuvoston, kansallisten viranomaisten ja osin projektirahojen avulla. Nordjo ...

Nuori työntekijä

Nuori työntekijä on Suomen lainsäädännön mukaan työsuhteessa oleva alle 18-vuotias. Hänen palkkaamisestaan ja häntä koskevasta työsuojelusta on olemassa erillislainsäädäntöä. Laki nuorista työntekijöistä säätelee mm. työaikoja ja työsopimuksen so ...

Oikeutta siivoojille

Oikeutta siivoojille on Yhdysvalloista liikkeelle lähtenyt liike, jonka tavoitteena on siivousalalla työskentelevien työolojen ja palkkauksen parantaminen. Liike sai alkunsa Denverissä vuonna 1985 ja on Yhdysvalloissa järjestäytynyt ammattiliitok ...

Okunin laki

Okunin laki kuvaa työttömyysasteen muutoksen ja bruttokansantuotteen kasvun välistä yhteyttä. Vuonna 1962 julkaistussa artikkelissa Arthur Okun osoitti, että kolmen prosentin kasvu bkt:ssa merkitsee työttömyyden alenemista yhdellä prosentilla. Ta ...

Oppisopimus Suomessa

Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöinen tapa opiskella ammatti, jossa merkittävä osa koulutuksesta suoritetaan tekemällä sen ammatin töitä, johon on tarkoitus valmistua. Yritykselle oppisopimus on mahdollisuus kouluttaa juuri omiin tarpeisiin so ...

Paikallinen sopiminen

Paikallinen sopiminen tarkoittaa työpaikoilla tapahtuvaa työehdoista sopimista työantajan ja työntekijöiden välillä, erotuksena ylemmällä tasolla tehtäville sitoville sopimuksille, joista ei voi paikallisesti poiketa. Suomessa paikallisella sopim ...

Pakkolaki

Pakkolaki tarkoittaa lakia, joka rajoittaa työmarkkinajärjestöjen vapautta määritellä työehtosopimusten rajat, ja sillä ehtojen tasoa alennettaisiin vallitsevasta tasosta. Käytännössä työmarkkinajärjestöjen neuvottelu- ja sopimusoikeutta rajattai ...

Pakkotyö

Pakkotyö tarkoittaa työtä tai palvelusta, johon ihminen pakotetaan rangaistuksen uhalla vasten tahtoaan. Orjuus, kuten velkaorjuus tai ihmiskauppa sisältää aina pakkotyötä. Varsinkin aikaisemmin, monissa maissa vielä nykyisinkin pakkotyötä on pal ...

Palkansaaja

Palkansaaja on luonnollinen henkilö, joka työskentelee rahallista korvausta vastaan jossakin yrityksessä, julkisen sektorin yksikössä tai yhteisössä. Palkansaajaa kutsutaan myös palkannauttijaksi. Rahallisen korvauksen lisäksi palkansaaja voi saa ...

Palkka

Palkka on työnantajan työntekijälle työn tekemisestä maksama, tyypillisesti rahallinen korvaus. Rahapalkan ohella tai sen sijaan voidaan palkkaa maksaa mm. luontoisetuna. Tällöin työntekijä saa esimerkiksi puhelin-, ateria-, asunto- tai autoedun. ...

Palkka pankkiin

Palkka pankkiin -järjestelmä tarkoittaa Suomessa sitä, että palkka maksetaan pankkitilille. Järjestelmän käyttö on Suomessa nykyisin pakollista erityistilanteita lukuun ottamatta. Palkka pankkiin -järjestelmä otettiin Suomessa käyttöön 1950-luvul ...

Palkkajousto

Työn kysynnän hintajousto eli palkkajousto on työn kysynnän suhteellinen muutos jaettuna palkan suhteellisella muutoksella. Suomessa se on arviolta -0.4. -1. Palkkajousto -0.5 tarkoittaisi, että jonkin yrityksen tai alan palkkojen nousu 1 %:n ver ...

Palkkajäykkyys

Palkkajäykkyys tarkoittaa, että palkat eivät jousta alaspäin kohti tasoa, jolla työn kysyntä ja tarjonta olisivat yhtä suuret. Suomessa yksilötason palkkajäykkyys on huomattavasti suurempaa kuin vertailumaissa Norjassa ja Saksassa. Suomi sijoittu ...

Palkkaluokka

Palkkaluokka on työehtosopimuksesta löytyvä peruspalkkataso, joka määräytyy työntekijälle alaan liittyvän työkokemuksen määrän ja koulutuksen perusteella. Mitä korkeampi työntekijän palkkataso on, sitä enemmän hän saa myöskin palkkaa. Esimerkkinä ...

Palkkatila

Palkkatila eli palkkatalo oli Suomessa valtion tai jonkin kaupungin virkamiehen palkan osana ollut luontoisetu, jossa tälle luovutettiin asumista tai maanviljelyä varten työnantajan omistama maatila. Aikoinaan valtion omistamia kruununluontoisia ...

Palveluraha

Palveluraha eli tippi tai juomaraha on asiakaspalvelijalle, yleensä tarjoilijalle annettu maksu tehdystä työstä. Joissakin maissa tipin antaminen on yleinen käytäntö ja se on otettu huomioon palkassa, eli palkka voi perustua kokonaan tai osittain ...

Parkinsonin laki

Parkinsonin lain mukaan "työ täyttää sille varatun ajan". Sääntö on saanut nimensä keksijänsä C. Northcote Parkinsonin mukaan, joka esitti sen ensin The Economist -lehdessä 19. marraskuuta 1955: ja sittemmin kirjassaan Parkinsons Law: The Pursuit ...

Parkinsonin triviaalisuuden laki

Parkinsonin triviaalisuuden laki on C. Northcote Parkinsonin laki, joka esittää, että ihmiset antavat suhteettomasti painoarvoa pienille asioille, joita he olettavat ymmärtävänsä. Englanninkielinen termi engl. bikeshedding juontuu esimerkistä, jo ...

Paskaduuni

Paskaduuni eli paskatyö on arkikielessä käytetty halventava ilmaus työstä, joka on epäitsenäistä ja epämielekästä ja jossa on huonot työehdot ja huono palkka. Tällaisessa työssä työntekijällä ei juuri ole etenemismahdollisuuksia. Sanan lanseerasi ...

Portfolio

Portfolio eli ansiokansio tarkoittaa suomen kielessä useimmiten uraportfoliota, johon henkilö kokoaa näytteet koulutuksestaan, työnäytteistään sekä taidoistaan. Portfoliota käytetään työnhaussa, opiskelupaikan haussa, uralla etenemisessä sekä oma ...

Prekariaatti

Prekariaatti on termi, jolla tarkoitetaan tilapäisissä tai epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien ihmisten luokkaa. Myös tällä vuosisadalla syntyneen näennäis- tai pakkoyrittäjien luokan jäsenet lukeutuvat prekariaattiin. Tällaisia ovat yh ...

Professio

Professio on vahvan ja arvostetun yhteiskunnallisen aseman saavuttanut ammatti. Professioiden asema perustuu todelliseen tai väitettyyn erikoisosaamiseen, johon ne ovat saaneet ainakin osittaisen ja usein lakisääteisen monopoliaseman. Professiona ...

Rekrytointi

Rekrytointi tarkoittaa työntekijöiden hakemista avointa työpaikkaa tai työtehtävää varten. Rekrytointiin kuuluu esimerkiksi työpaikkailmoituksen julkaiseminen, työhakemusten läpikäynti, hakijoiden haastattelu ja mahdollisesti testaus. Rekrytointi ...

Ryhmätyö

Ryhmätyö tarkoittaa toimintaa yhdessä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Ryhmätyöksi voidaan esimerkiksi koulussa kutsua myös yhdessä tekemisen konkreettista lopputulosta. Ryhmätyön vaihtoehtoja ovat yksin tekeminen ja kilpaileminen. Tämä ylein ...

Seksuaalinen häirintä

Seksuaalinen häirintä ja seksuaalinen ahdistelu ovat tarkoituksellista, ei-toivottua, yksipuolista seksuaalisväritteistä käyttäytymistä tai sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Se voi olla fyysistä koskettelua tai puhetta, jonka kohde tuntee vastenm ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →