ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 358

Axel August Lähteenkorva

Axel August Lähteenkorva oli suomalainen kansanperinteen tutkija ja keräilijä. Axel Boreniuksen vanhemmat olivat tuomiokapitulin asessori Alexander Ferdinand Borenius ja Anna Lovisa Gustava Ehrström. Hän pääsi ylioppilaaksi 1863 ja valmistui Hels ...

Aukusti Niemi

Aukusti Robert Niemi, entinen Peinikkala oli suomalainen kansanrunouden tutkija ja Helsingin yliopiston kansanrunouden professori.

Ostrakon

Ostrakon tarkoittaa antiikin aikaista, kirjoitusmateriaalina käytettyä saviruukun kappaletta. Harvemmin kyse voi myös olla kalkkikiven palasesta. Antiikin aikana oli tapana uusiokäyttää rikkoutuneiden saviruukkujen kappaleita kirjoitusmateriaalin ...

Paleografia

Paleografialla tarkoitetaan vanhoihin käsialoihin kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta, joka kuuluu tekstuaalitieteisiin. Se on yhtä lailla kielitieteilijöiden kuin historioitsijoiden kannalta tärkeä aputiede. Paleografia auttaa lukemaan entisaiko ...

Palimpsesti

Palimpsesti on antiikin aikainen tai keskiaikainen, useimmiten pergamentille tai papyrukselle kirjoitettu käsikirjoitus, jonka alkuperäinen teksti on myöhemmin pyyhitty tai raaputettu pois ja korvattu uudella tekstillä. Kirjoitusmateriaalin kierr ...

Pergamentti

Pergamentti on käsiteltyä eläimen nahkaa, jolle aikoinaan kirjoitettiin käsin kirjoja ja muistiinpanoja. Pergamenttia tehtiin vasikoiden, lampaiden ja vuohien nahasta. Sen nimi juontuu Pergamonin kaupungista, jossa pergamenttien valmistamista keh ...

Redaktiokritiikki

Redaktiokritiikki on kriittinen raamatuntutkimuksen metodi. Redaktiokriittinen metodi arvioi Raamatun kirjoittajia lähdeaineiston muokkaajina. Redaktiokritiikki eroaa muotokritiikistä siten, että se ei tarkastele erilaisia kerronnalisia osia löyt ...

E. A. Saarimaa

Eemil Arvi Saarimaa, vuoteen 1905 Emil Arvid Söderholm oli kielitieteilijä, suomen kielen opettaja, kielenhuollon asiantuntija sekä Aleksis Kiven teosten tekstikriittinen toimittaja. Hänelle myönnettiin professorin arvo 1950.

Sanakirja

Sanakirja on hakuteos, jossa on esitetty jonkin kielen tai kielimuodon määrätavoin valittujen, tavallisesti aakkosjärjestyksessä esitettyjen sanojen merkitykset, vieraskieliset vastineet tms. Käänteissanakirjassa hakusanat on aakkostettu hakusana ...

Skolia

Skolia tarkoittaa kieliopillista, tekstikriittistä tai selittävää kommenttia, joka on liitetty aikaisemman kirjailijan teoksen käsikirjoituksen marginaaliin joko glossana eli reunahuomautuksena tai sivun alalaidassa olevana pidempänä kommenttina. ...

Heikki Solin

Heikki Lauri Abel Solin on suomalainen antiikintutkija ja Helsingin yliopiston latinalaisen filologian emeritusprofessori. Roomalaiseen epigrafiikkaan ja antiikin onomastiikkaan erikoistunut Solin oli Suomen Rooman-instituutin johtajana 1976–1979 ...

Stephanuksen numerointi

Stephanuksen numerointia käytetään viitatessa Platonin teoksiin. Teokset on jaoteltu numeroittain, ja jokainen on edelleen jaettu osiin kirjaimilla a–e. Esimerkiksi Pidot 172a johdattaa lukijan Platonin Pitojen alkuun. Numerointi perustuu Henri E ...

Suomen kansan vanhat runot

Suomen Kansan Vanhat Runot eli SKVR on 34-osainen teos, jossa on julkaistu suurin osa talteen kirjoitetusta alkuperäisestä kalevalaisesta kansanrunoudesta, noin 100 000 erillistä runotekstiä. SKVR:n 33 alkuperäistä kirjaa julkaistiin vuosina 1908 ...

Tekstuaalinen transmissio

Tekstuaalinen transmissio eli välittyminen tarkoittaa tekstin siirtymistä yhdestä dokumentista toiseen. Esimerkiksi tekijän käsikirjoituksen latomisessa ja painamisessa kirjaksi on kyse tekstuaalisesta transmissiosta, samoin kuin tuon kirjan kapp ...

Tekstuaalinen variaatio

Tekstuaalisella variaatiolla viitataan yhden tekstin eri versioiden välisiin eroihin tai tekstiin tehtyihin muutoksiin yhdessä dokumentissa. Lisäksi tekstuaalisella variaatiolla voidaan viitata prosessiin, jossa yhdessä dokumentissa olevaa teksti ...

Textus Receptus

Textus Receptus on nimi, jolla tarkoitetaan ensimmäiseen, vuonna 1516 julkaistuun kreikankieliseen Uuden testamentin alkutekstiin perustuvaa Uuden testamentin tekstiperhettä. Nykyään Textus Receptus on suurimmaksi osaksi jäänyt pois käytöstä, kos ...

Westcottin ja Hortin laitos

Westcottin ja Hortin tekstilaitoksella tarkoitetaan B. F. Westcottin ja F. J. A. Hortin laatimaa Uuden testamentin kreikankielistä tekstilaitosta, joka on julkaistu vuonna 1881. Seuraavana vuonna 1882 ilmestyi Hortin laatima johdanto Introduction ...

Teologia

Teologia tarkoittaa alun perin jumaluusoppia eli järjestelmällistä jumalan ja jumalaan liittyvien aiheiden tutkimusta. Nykyisin teologia voidaan sanana jakaa kahteen merkitysluokkaan. Tieteenalana teologia ei ole uskonnon harjoittamista, vaan usk ...

Apokatastasis

Apokatastasis, ennalleenpalauttamisoppi eli oppi universaalista, yleisestä pelastuksesta. Toisin kuin ikuisen rangaistuksen oppi sekä ehdollisen kuolemattomuuden ja syntisten tuhon oppi, apokatastaasi lupaa kaikille lopullisen pelastuksen.

Attribuutti (taidehistoria)

Attribuutti tai tunnuskuva on esine tai käsite, joka liitetään henkilön tai allegorisen käsitteen yhteyteen tämän tunnistamiseksi. Keskiajan taiteessa attribuutit olivat tärkeitä pyhimysten ja personifioitujen käsitteiden tuntomerkkeinä. Attribuu ...

Barmenin teologinen julistus

Julistus Saksan evankelisen kirkon tämänhetkisestä tilasta), joka yleensä tunnetaan lyhyemmällä nimellä Barmenin teologinen julistus, on Adolf Hitleriä ja natsi-Saksan kansallissosialistista ideologiaa vastustaneen saksalaisen Tunnustuskirkon pää ...

Beckiläisyys

Beckiläisyys on saksalaisen Johann Tobias Beckin kristilliseen teologiaan pohjautuva suuntaus. Siitä käytetään myös nimityksiä biblisismi ja raamatullinen suunta tai raamatullisuus. Beckin ajattelussa oli vaikutteita pietismistä, ja hän korosti t ...

Dogmatiikka

Dogmatiikka eli uskonoppi on teologinen oppiaine, joka järjestelmällisesti käsittelee kristinuskon oppia eli dogmaa. Dogmatiikka kuuluu systemaattiseen teologiaan. Tutkimuksen kohteena voi olla kristillisen kirjoittajan kirjallinen tuotos, esimer ...

Ekumeniikka

Ekumeniikka on teologinen oppiaine, joka luetaan systemaattisen teologian alaan. Ekumeniikka tutkii ekumeniaa ja ekumeenista liikettä sekä yleisesti kristillisten kirkkojen yhteys- ja yhdistymispyrkimyksiä sekä niihin sisältyviä teologisia ongelm ...

Elohim

Elohim on hepreankielisessä Vanhassa testamentissa käytetty Jumalaa tarkoittava sana. Sana on monikko sanasta eloah, "jumala". Monikkomuoto käytettynä yksikössä olevien verbien kanssa on hepreassa käytetty tapa kuvata suuruutta ja kunnioitusta. M ...

Elämän kirja

Elämän kirja on Raamatussa mainittu kirja, johon Jumala kirjoittaa vanhurskaiden nimet. Elämän kirja mainitaan Raamatussa toisessa Mooseksen kirjassa ja Ilmestyskirjassa. Elämän kirja kuuluu sekä kristittyjen että juutalaisten uskonnolliseen myto ...

Emanaatio

Emanaatioiksi kutsutaan joidenkin tiettyjen uskomusjärjestelmien kosmologiassa tai kosmogoniassa Korkeimmasta Olennosta emanoituneita eli alkunsa saaneita tai "virranneita" alempia olentoja. Näiden uskomusten mukaan Korkein Olento ei luonut fyysi ...

Forensinen vanhurskauttaminen

Forenssinen vanhurskauttaminen Johdanto Martti Lutherin 1483–1546 oppilas Philip Melanchthon 1497–1560 kehitti edelleen oppi-isänsä käsitystä vanhurskaudesta. Melanchtonin perusajatuksena oli, että Jumalan tuomio ihmisen vanhurskaudesta tapahtuu ...

Hamartiologia

Hamartiologia on teologian osa-alue, joka tutkii käsityksiä synnistä. Hamartiologia on osa dogmatiikkaa, joka puolestaan usein luetaan osaksi systemaattista teologiaa.

Hermeneuttinen teologia

Hermeneuttinen teologia on systemaattisen teologian osa-alue, jonka tehtävänä on ajankohtaistaa kristillistä sanomaa nykypäivään. Siinä pohditaan kristillisen teologian merkitystä tämän päivän maailmassa erilaisten vanhojen kirjoitusten avulla. E ...

Ikonografia

Ikonografia tutkii taideteosten aiheita, ideoita ja merkitystä. Se on myös aiheiden alkuperän ja kehityksen vertailevaa tutkimusta. Ikonologia eli tulkitseva ikonografia perustuu ikonografisen analyysin tuloksiin ja pyrkii tulkitsemaan aiheen sis ...

Infralapsarianismi

Infralapsarianismi tarkoittaa reformoidussa kristillisyydessä käsitystä, jonka mukaan armonvalinta eli predestinaatio on tapahtunut syntiinlankeemuksen jälkeen: Jumala ratkaisee jokaisen ihmissielun loppusijoituspaikan ajallisessa maailmassa enne ...

Jumalallistuminen

Jumalallistuminen eli teosis tai theosis tarkoittaa ortodoksisessa teologiassa ihmisten pyhittymistä Jumalan armolla takaisin alkuperäiseen olemukseensa Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi. Jumalallistumisen tarkoitus on saavuttaa synergisesti uudelle ...

Kalam

Kalam tarkoittaa islamilaista spekulatiivista teologiaa. Kalamia tutkiva teologi on mutakallimūn. Sana esiintyy Koraanissa kolme kertaa viittaamassa Jumalan puheeseen. Tämä johti keskusteluun Jumalan puheen luonteesta ja siitä, oliko Koraani Juma ...

Kirkkososiologia

Kirkkososiologia on käytännöllisen teologian osa-alue, jossa tutkitaan kirkon toimintaa, hallintoa ja ihmisten uskonnollista asennoitumista sekä kirkon ja yhteiskunnan välisiä suhteita. Kirkkososiologiassa tutkitaan uskonnollisia ilmiöitä yhteisk ...

Kontekstuaalinen teologia

Kontekstuaalinen teologia on käsite, joka tarkoittaa teologian käyttöä jossain kontekstissa. Kontekstuaalisen teologian käsitteen mukaan kaikki teologia on sidoksissa kulttuuriin, aikaan, kieleen ja käytäntöön. Kontekstiaalinen teologia on teolog ...

Käytännöllinen teologia

Käytännöllinen teologia on akateemisen teologian osa-alue, joka tutkii yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan uskonnollista toimintaa ja muodostaa tästä tieteellistä teoriaa. Käytännöllisen teologian tutkimusintressi on jossain määrin samantapain ...

Liturgiikka

Liturgiikka on käytännöllisen teologian osa-alue, joka tutkii liturgiaa eli kaikkia jumalanpalvelukseen liittyviä asioita. Jumalanpalveluselämä eli kultti koostuu riiteistä. Liturgiikkaan kuuluu läheisesti kirkkokäsitys ja kysymys kirkon virasta.

Lunastus (teologia)

Kristillisessä teologiassa lunastus tarkoittaa vapautusta synnin vallasta. Apostoli Paavalin kirjoituksissa se on keskeinen termi, jolla hän selittää Jeesuksen Kristuksen kuoleman pelastavaa vaikutusta. Uudessa testamentissa sanaa lunastus käytet ...

Luonnollinen teologia

Luonnollinen teologia tarkoittaa pyrkimystä löytää todisteita jumalan olemassaololle luonnon havainnoinnin ja järjen käytön avulla. Luonnollinen teologia eroaa sekä niin sanottuun ilmestykseen perustuvasta teologiasta, joka perustuu pyhiin kirjoi ...

Mariologia

Mariologia on Neitsyt Mariaa ja hänen asemaansa pelastusjärjestyksessä tutkiva teologian alue. Mariologinen tutkimus keskittyy pääasiassa katolisen kirkon piiriin.

Missiologia

Missiologia eli lähetystiede on akateeminen teologinen oppiaine, joka tutkii uskontojen, lähinnä kristillisten kirkkojen, lähetystyötä. Missiologia luetaan systemaattisen teologian alaan. Systemaattisessa teologiassa sitä tutkitaan vaihtelevasti ...

Monergismi

Monergismi on teologiassa käsitys, jonka mukaan pelastus on yksinomaan jumalan ansiota ja vain hänelle kuuluu ansio vanhurskauttamisesta ja pelastuksesta. Monergismi on islamissa kirjattu Koraaniin, ja kristinuskossa monergismi on ennen kaikkea l ...

Neuroteologia

Neuroteologia tutkii uskonnollisten kokemusten ja hermoston, erityisesti aivojen toiminnan korrelaatioita. Tutkimus tapahtuu laboratorioissa EEG- ja PET-tutkimuksina. Näissä tutkimuksissa on osoitettu, että aivot ja hermosto toimivat uskonnollise ...

Pahan ongelma

Pahan ongelma eli teodikean ongelma on kristinuskon oppeihin liittyvä teologinen ja uskonnonfilosofinen ongelma. Ongelma esitetään yleensä jumaluskon vastattavaksi seuraavassa muodossa: jos Jumala on täydellisen hyvä, hän haluaa poistaa pahan, jo ...

Panenteismi

Panenteismi "kaikki"; ἐν "jossakin, -ssa"; ja θεός "jumala"; "kaikki-Jumalassa" t. "Jumala-kaikessa") on teologinen näkökanta Jumalan ja kaikkeuden välisestä suhteesta. Se ei ole sama asia kuin panteismi. Panenteismi voidaan jakaa kahteen päälaji ...

Pastoraaliteologia

Pastoraaliteologia on teologian osa-alue, joka tutkii papin työhön liittyviä asioita sekä opillisesti että käytännöllisesti. Pastoraaliteologia luetaankin kuuluvaksi sekä dogmatiikkaan että käytännölliseen teologiaan. Tärkeitä tutkimuskohteita ov ...

Pelastus (uskonto)

Uskonnollinen pelastus tarkoittaa toimintoa tai tapahtumaa, jossa ihminen pelastuu rangaistuksesta, joka on langetettu hänelle Jumalan tai jumalien asettamien sääntöjen rikkomisen tähden. Siten pelastus antaa pääsyn taivaaseen tai Jumalan yhteyte ...

Predestinaatio

Predestinaatio eli ennaltamäärääminen on uskomus, jonka mukaan jumalat tai muut voimat määräävät ihmisen kohtalon. Kristillisessä teologiassa ennaltamääräämisopin kehitti Augustinus. Hänen mukaansa kristinuskon Jumala valitsee toiset ihmiset pela ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →