ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 357

Intertekstuaalisuus

Intertekstuaalisuus tarkoittaa tekstissä esiintyviä sekä implisiittisiä että eksplisiittisiä viitteitä muihin teksteihin. Sananmukaisesti intertekstuaalisuus tarkoittaa tekstienvälisyyttä. Se on keskeinen teoreettinen käsite nykyaikaisessa kirjal ...

Korpus

Korpus on tarkoin määrätty ja koottu joukko kirjoitetun kielen tekstejä tai puhutun kielen nauhoitteita, jotka on poimittu aidoista teksteistä ja tilanteista. Niitä käytetään kieltä koskevien hypoteesien testaamiseen yhdestä tai useammasta kieles ...

Marinismi

Marinismi oli napolilaisen Giambattista Marinon mukaan nimensä saanut barokin kirjallisuuden suuntaus, jolle on ominaista koristeellisuus, teennäisyys, liioittelu ja runsas allegorioiden käyttö. Tästä gongorismin ja presiöösin tyylin rinnakkaissu ...

Narratologia

Narratologia tarkoittaa narratiivien eli kertomusten ja narratiivisten rakenteiden sekä niiden vaikutusten teoriaa ja tutkimusta. Termin "narratologie" esitti ensimmäisen kerran Tzvetan Todorov vuonna 1969 julkaistussa teoksessaan Grammaire du Dé ...

Presiöösi

Presiöösi tai presiöösi tyyli oli italialaisilta marinisteilta ja keskiajan hovikirjallisuudesta vaikutteita saanut hienostuneen kielen ja tapakulttuurin kultti Ranskan ylhäisön piirissä 1600-luvun alkupuolella. Salongeilla oli presiöösin tyylin ...

Samastuminen

Samastumisilmiö oli kiinnittänyt jo antiikin filosofien huomiota epiikan ja draa­man yhteydessä, mutta samastumis-käsite otettiin käyttöön vasta 1800-luvun alkupuolella P. B. Shelley. Sigmund Freud oli vuonna 1921 ensimmäisiä, jotka käyttivät käs ...

Stemmatologia

Stemmatologia tutkii miten käsin kirjoitetut vanhat tekstit ovat muotoutuneet vaikkapa antiikista tai keskiajasta tähän päivään. Tutkimusala muotoilee tekstin tuhansista versioista sen sukupuuta. Metodeja se lainaa kehitysbiologiasta, filologiast ...

Tekstikritiikki

Tekstikritiikki on tekstuaalitieteisiin kuuluva humanistinen tieteenala, joka pyrkii rekonstruoimaan alkuperäisen tekstin niin tarkasti kuin mahdollista. Tämä tarkoittaa käsikirjoituksista löytyvien myöhempien kopiointivirheiden ja muokkausten po ...

Venäläinen formalismi

Venäjän formalismi oli vuosina 1910–1930 vaikuttanut kulttuurintutkijoiden koulukunta Venäjällä ja Neuvostoliitossa. Suuntauksen lähtökohtana oli tieteellisyys, ja se pyrki kielitieteiden pohjalta rakentamaan omaa kirjallisuudentutkimuksen haaraa ...

Kulttuuriantropologia

Kulttuuriantropologia on antropologian alalaji, joka tutkii ihmisten kulttuureja. Tieteenalan voidaan katsoa syntyneen 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. 1900-luvun alusta kulttuuriantropologinen tutkimus jakautui kahteen merkittävään koulukuntaan ...

Ekososiaalinen sivistys

Ekososiaalinen sivistys on inhimillisen kasvun kautta saavutettua ymmärrystä oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka perustuvat ihmisen riippuvuuteen luonnosta ja toisista ihmisistä. Ekososiaalinen sivistys esittää sivistysprosessille ekososiaali ...

Eksogamia

Eksogamia eli ulkoryhmäavioliittoisuus on sosiaaliantropologiaan kuuluva sääntö, joka määrittelee sen ryhmän, jonka ulkopuolelta aviopuoliso olisi löydettävä. Tämä ryhmä voi olla esimerkiksi sukuryhmä, ammattiryhmä, kasti tai yhteiskuntaluokka.

Endogamia

Endogamia eli sisäryhmäavioliittoisuus on sosiaaliantropologiaan kuuluva sääntö, joka määrittelee sen ryhmän, jonka joukosta aviopuoliso olisi löydettävä. Tämä ryhmä voi olla sukuryhmä, ammattiryhmä, uskonnollinen yhteisö, kasti tai yhteiskuntalu ...

Kulapiiri

Kulapiiri on Uuden-Guinean itäpuolisilla Tyynenmeren koralli- ja tulivuorisaarilla toimiva seremoniallinen vaihtojärjestelmä, jossa henkilöltä toiselle siirretään seremoniallisia arvoesineitä. Kulapiirin tärkeimmän alueen muodostavat Trobriandsaa ...

Kulttuurirelativismi

Kulttuurirelativismi on näkemys, jonka mukaan kulttuureja ei voi arvottaa eikä siten asettaa keskinäiseen paremmuusjärjestykseen. Tavoitteena on ymmärtää erilaisia kulttuureita ja yhteiskuntia sellaisina kuin ne näyttäytyvät niiden sisältä käsin. ...

Kulttuurišokki

Kulttuurišokki tarkoittaa ihmisen vaikeutta sopeutua vieraaseen kulttuuriin. Siihen liittyvät oireet voivat olla psyykkisiä ja fyysisiä, voimakkuudeltaan eriasteisia ja jokainen kokee sen eri tavoin. Kulttuurišokkiin liittyvien tuntemusten voimak ...

Lännetär (loitsuhahmo)

Lännetär esiintyy Loitsurunojen julkaisussa. Sen toisinnossa mainitaan Lemmetär, joka on kansanomainen. "Lännen tyttäret" kuitenkin tavataan "Pohjoisen poikien" kertosanana, samoin "Lännen vaimo" "Pohjolan emännän" mainesanana. Toisinaan on "Länn ...

Nomadit

Nomadit ovat ihmisiä, jotka eivät asetu vakinaiseen asuinpaikkaan vaan liikkuvat esimerkiksi laiduntavien eläinten mukana. Monet kulttuurit ovat olleet perinteisesti nomadisia, mutta nomadismi on maatalous- ja edelleen teollisuusyhteiskunnissa yh ...

Orientalismi

Orientalismi -sanaa on käytetty yleisesti kuvaamaan länsimaalaisten harjoittamaa Lähi- ja Kaukoidän yhteiskuntien, kulttuurien ja kielten tutkimusta. Se tarkoittaa myös lännen tieteentekijöiden, kirjailijoiden ja taiteilijoiden luomaa yleistettyä ...

Paimentolaiset

Paimentolaiset eli pastoraaliset nomadit ovat liikkuvaa elämää viettäviä, karjaa kasvattavia ihmisiä. Paimentolaiset hyödyntävät elantonsa hankkimisessa vaikkapa lampaita, vuohia, nautaeläimiä, jakkihärkiä, laamoja tai kameleita. Paimentolaisia o ...

Pariisin syndrooma

Pariisin syndrooma on arkikielinen nimitys eräästä turistien kokemasta kulttuurišokin muodosta. Tyypillisesti tällaista kulttuurisokin muotoa kokevat japanilaiset turistit Pariisissa. Sen sanotaan johtuvan siitä, että korkeiden odotusten jälkeen ...

Primitiivinen kulttuuri

Primitiivinen kulttuuri eli alkukulttuuri tarkoittaa vanhoissa kulttuuriantropologian teksteissä kulttuuria josta puuttuvat nykyaikaisuuden ja taloudellisen kehityksen merkit. Tämän mukaan tyypillinen primitiivinen kulttuuri on metsästäjä-keräili ...

Redaktio

Redaktio on perinteentutkimuksen termi, jolla tarkoitetaan toisiaan lähemmin kuin muita muistuttavia toisintoja eri runoista, saduissa tai tarinoista eli muunnoksia. Eksegetiikassa redaktiolla tarkoitetaan Raamatun suurempien tekstikokonaisuuksie ...

Simpukankuoriraha

Simpukankuoriraha tai simpukkaraha on monilla alueilla historiallisesti käytetty vaihdon väline. Simpukankuorirahat olivat yleensä joko kokonaisia merisimpukoita tai niiden osia, jotka usein työstettiin helmiksi tai muotoiltiin muilla tavoin. Sim ...

Sivilisaatio

Sivilisaatio eli korkeakulttuuri tarkoittaa yleensä samaa kuin kulttuuri tai sivistys. Sivilisaatioksi voidaan kutsua yhden valtion, useiden valtioiden, kansojen muodostaman yhteisön tai kokonaisen lajin, kuten ihmiskunnan, kehittämää monimutkais ...

Transhumanssi

Transhumanssi on maanviljelijöiden harjoittamaa karjan mukana siirtymistä vuodenaikojen mukaan. Tyypillisesti transhumanssia harjoittava yhteisö asuu alhaalla laaksossa viljellen maata, ja osa yhteisöstä lähtee kesällä ylemmäs vuoristoon paimenta ...

Varhaiset korkeakulttuurit

Varhaiset korkeakulttuurit olivat ihmisyhteisöjä, johon kehittyi muita monimutkaisempi yhteiskuntajärjestelmä jo varhain, neoliittisen kauden alussa. Niille on yhteistä kaupunkimaisen asutuksen syntyminen, mutta niistä voidaan tunnistaa seitsemän ...

Musiikkitiede

Musiikkitiede eli musikologia on musiikin ja äänen järjestelmällistä tutkimista. Musiikkitiede kuuluu humanistisiin tieteisiin. Musiikkitiede on perinteisesti jaettu yleiseen musiikkitieteeseen ja etnomusikologiaan, joista yleinen musiikkitiede o ...

Absoluuttinen sävelkorva

Absoluuttinen sävelkorva määritellään kyvyksi tunnistaa tai tuottaa säveliä niiden äänenkorkeuden perusteella ilman ulkoista referenssiääntä. Äänen tuottaminen eli aktiivinen absoluuttinen sävelkorva on vielä harvinaisempi kuin passiivinen. Olenn ...

Hallische Händel-Ausgabe

Hallische Händel-Ausgabe on Georg-Friedrich-Händel-Gesell­schaftin julkaisema ja Bärenreiter-Verlagin kustantama julkaisusarja, jonka on valmistuttuaan tarkoitus sisältää Georg Friedrich Händelin koko sävellystuotanto tieteellisesti toimitettuina ...

Hymnologia

Hymnologia eli virsioppi on käytännöllisen teologian haara, joka tutkii virsihistoriaa, virsiteoriaa, muuta hartauksissa käytettyä laulurunoutta ja virsien sekä laulujen sävelmiä. Virsihistorian osalta tieteenala keskittyy etenkin virsien syntyyn ...

Kriittinen laitos

Kriittinen laitos eli kriittinen editio on kauno- tai tietokirjallisuudesta tai sävellyksestä laadittu kommentoitu julkaisu, joka pohjautuu huolelliseen lähdeaineiston tutkimukseen. Kirjallisten teosten kriittiset laitokset esittelevät teoksen sy ...

Musiikki (lehti)

Musiikki on neljännesvuosittain ilmestyvä, vertaisarviointimenettelyä noudattava musiikkitieteellinen aikakausjulkaisu, jota julkaisee Suomen musiikkitieteellinen seura. Lehti alkoi ilmestyä vuonna 1971. Musiikki -lehden johtoajatus on, että musi ...

Musiikkifilosofia

Musiikkifilosofia on taidefilosofian haara, joka tarkastelee musiikin olemusta ja sen merkitystä sekä yleisiä lainalaisuuksia inhimillisen kokemuksen tulkitsemana.

Musikaalisuustestit

Musikaalisuustestit Musikaalisuustestien avulla pyritään mittaamaan musikaalisuutta. Musikaalisuustestejä käytetään esimerkiksi musiikkiluokille ja musiikkioppilaitoksiin pyrittäessä. Musikaalisuustestit mittaavat kykyä havaita kuulon avulla ääne ...

Organologia

Organologia ’oppi’) eli soitintutkimus on soittimia tutkiva tiede, joka sisältää soittimien historian, eri kulttuurien soittimien ja soittimien teknisen rakenteen tutkimuksen. Organologian, etnomusikologian ja musikologian tutkimuskohteet ovat os ...

Suomen musiikkitieteellinen seura

Suomen musiikkitieteellinen seura ry – Musikvetenskapliga sällskapet i Finland rf on tieteellinen yhdistys, jonka perusti Ilmari Krohn Helsingissä vuonna 1916 edistämään suomalaista musiikkitiedettä. Yhdistysrekisterissä seura on ollut vuodesta 1 ...

Bibliothèque orientale

Bibliothèque orientale on islamia ja Lähi-itää käsittelevä ranskankielinen tietosanakirja, joka julkaistiin neliosaisena laitoksena 1697. Teoksen pääasiallinen kirjoittaja ja toimittaja oli ranskalainen orientalisti Barthélemy d’Herbelot. Vuodest ...

Orientalismi (kirja)

Orientalismi on palestiinalaissyntyisen yhdysvaltalaisen kriitikon ja kirjallisuudentutkijan Edward W. Saidin vuonna 1978 ilmestynyt kantaa ottava teos. Alansa merkkiteos synnyttää edelleen keskustelua. Teoksen on vuonna 2011 julkaissut suomeksi ...

Sinologia

Sinologia on Kiinan kielten ja kulttuurin tutkimusta. Henkilö, joka harjoittaa sinologiaa on sinologi. Ulkomaalaisille tämä vaatii yleensä kiinan kielen oppimista. Kiinassa sinologeja kutsutaan joskus "Kiinan asiantuntijoiksi". Sinologia alkoi ku ...

Bekkerin numerointi

Bekkerin numerointia käytetään viitatessa Aristoteleen säilyneiden teosten tekstikohtiin. Numerointi on nimetty klassisten kielten filologin August Immanuel Bekkerin mukaan, ja se on peräisin Bekkerin toimittamasta Preussin tiedeakatemian Aristot ...

Bibliografia

Bibliografia on joko tekstuaalitieteisiin kuuluva kirjoja koskeva tutkimus, jonka alalaji on esimerkiksi analyyttinen bibliografia. bibliografinen luettelo, taito tehdä bibliografioita tai

Bysantin tekstilaitos

Bysantin tekstilaitoksella tarkoitetaan erityisesti Maurice A. Robinsonin ja William G. Pierpontin laatimaa Uuden testamentin kreikankielistä tekstilaitosta, jonka ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 1991 ja jonka uusin versio on julkaistu vuon ...

Diplomatiikka

Diplomatiikka on virallisten asiakirjojen, erilaisten diplomien ja muiden rakenteeltaan vakiintuneiden dokumenttien tutkimiseen erikoistunut historiallis-filologinen tutkimusala tai -menetelmä. Diplomatiikka on kiinnostunut näiden asiakirjojen lu ...

Edith

Edith on Suomalaisen kirjallisuuden seuran julkaisuyksikkö, jossa toimitetaan kriittisiä editioita kotimaisesta kirjallisuudesta. Hanke käynnistettiin 2006. Hankkeen ensimmäinen julkaisu on Aleksis Kiven Nummisuutarit, joka ilmestyi lokakuussa 20 ...

Filologia

Filologia on oppiaine, joka tutkii kielen, tekstien ja kulttuurien välistä yhteyttä. Perinteisesti filologialla käsitetään lähinnä vanhojen tekstien tutkimus, mutta useimmat nykyfilologit tutkivat myös moderneja tekstejä liikkuen näin samoilla al ...

Geneettinen kritiikki

Geneettinen kritiikki on Ranskassa 1960‒1970-lukujen vaihteessa syntynyt tekstuaalitieteisiin kuuluva tutkimussuuntaus, joka tutkii tekstin kirjoitusprosesseja käyttämällä geneettistä eli teoksen tai keskeneräisen kirjoituksen kirjoitusprosessist ...

Glossa

Glossa tarkoittaa filologiassa lyhyttä yksittäisen tekstikohdan tai sanan selitystä. Usein sillä tarkoitetaan kirjan tai käsikirjoituksen marginaaliin tai rivien väliin lisättyä huomautusta, joka selittää alkuperäisen tekstin jonkun sanan tai osa ...

Sulo Haltsonen

Sulo Kaarlo Haltsonen oli inkerinsuomalainen kirjallisuuden ja kansanperinteen tutkija. Haltsosen vanhemmat olivat opettaja Aatu Haltsonen ja Matilda Anna Sohvi Pokkinen. Hän pääsi ylioppilaaksi 1923 ja valmistui filosofian kandidaatiksi 1937, li ...

Väinö Kaukonen

Kaukonen tutki Kalevalan kulttuurihistoriaa ja Elias Lönnrotia. Hän väitteli tohtoriksi vuonna 1939 väitöskirjalla "Vanhan Kalevalan kokoonpano I". Hän toimi Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden dosenttina vuosina 1956–62 ja apulaisprof ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →