ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 355

Ancient History Encyclopedia

Ancient History Encyclopedia on vuonna 2009 perustettu antiikin historian verkkotietosanakirja. Sivuston tarkoituksena on kohottaa historian opetuksen tasoa vapaasti käytettävän ja luotettavan aineiston avulla. Sen on perustanut Jan van der Crabb ...

Annalistinen koulukunta

Annalistinen koulukunta eli Annales-koulukunta on Ranskassa syntynyt ja kautta maailman levinnyt historiankirjoituksen koulukunta, joka on vaikuttanut voimakkaasti historiankirjoitukseen länsimaissa koko 1900-luvun. Koulukunta tunnetaan eritoten ...

Arktisten alueiden historia

Eskimot käyttivät pyyntiretkillään kajakkia ja tavaroiden kuljetukseen he käyttivät umiakkia.

Edistys (historia)

Edistys tarkoittaa yhteiskunnan kehittymistä ajan mittaan esimerkiksi tieteen, teknologian, modernisaation, vapauden, demokratian, eliniän, elämänlaadun, saastettomuuden ja muun suhteen. Mittareina voidaan käyttää taloustieteellistä dataa, teknis ...

Etnografinen näyttely

Etnografiset näyttelyt olivat näyttelyitä, joita järjestettiin siirtomaakaudella. Näyttelyissä oli näytteillä eri alueiden alkuasukkaita samantapaisesti kuin eläintarhoissa. Ihmistarhojen pääkaupunki oli Lontoo. Ranskassa Pariisissa oli siirtomaa ...

Hallitsijasuku

Hallitsijasuku eli dynastia tarkoittaa peräkkäisiä, samaan sukuun kuuluvia hallitsijoita. Yleisimmin dynastia-sanaa käytetään Kiinan historian yhteydessä.

Historiallinen revisionismi

Historiallinen revisionismi tarkoittaa historian tutkimuksessa näkemystä, jonka mukaan vallitseva tulkinta historiallisesta tapahtumasta tai siihen liittyvistä motiiveista on väärä tai puutteellinen, ja vaatii uudelleenarviointia. Historiallinen ...

Historiallinen Yhdistys

Historiallinen Yhdistys on suomalainen yhdistys, jonka tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää historiantutkimusta. Yhdistys pitää kokouksia, järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, organisoi opintotoimintaa ja toimittaa julkaisuja. Se toim ...

Historian Ystäväin Liitto

Historian Ystäväin Liitto on suomalainen historian harrastajien yhdistys, joka on perustettu 1926. Liiton ensimmäinen puheenjohtaja oli silloinen valtioneuvos J.K. Paasikivi. Historian ystäväin liiton vuosijuhla on 10. joulukuuta Yrjö Sakari Yrjö ...

Historisk Tidskrift för Finland

Historisk Tidskrift för Finland on Suomessa ilmestyvä ruosinkielinen historiallinen aikakauskirja. Sen perusti vuonna 1916 Historiska Föreningen, joka myös toimii aikakauskirjan julkaisijana.

Illyrismi

Illyrismi eli Illyrian kansanliike oli 1800-luvun alussa syntynyt itsenäistymisliike, jonka tavoitteena oli valtiollisesti ja kansallis-sivistyksellisesti yhdistää kaikki eteläslaavilaiset kansat. Liikkeen yhteydessä luotiin myös serbeille ja kro ...

Kalabaliikki

Kalabaliikki, ’kahakka, metakka, meteli’, on ruotsiin ja suomeen lainautunut alkujaan turkin kielen sana kalabalık, ihmisjoukko, lauma, tungos, sekamelska, joka ei ole käytössä muissa Länsi- eikä Pohjois-Euroopan kielissä. Romanian kielessä sana ...

Kapulatie

Kapulatie on poikittaisista pyöreistä puista tehty lyhyehkö pätkä kulkutietä soille tai vastaaville paikoille. Monet kapulatiet ovat ennen olleet osana kylien välisiä valtaväyliä. Kapulatiet ovat jääneet käytöstä hiekkateiden levitessä 1900-luvun ...

Kaupunkioikeudet

Kaupunkioikeudet olivat merkittävä eurooppalaisten kaupunkien piirre lähes koko toisen tuhatluvun. Ne toivat mukanaan myös velvollisuuksia. Oikeudellisesti kaupunki erotettiin ympäröivästä maaseudusta hallitsijan myöntämällä asiakirjalla, jossa m ...

Konservointi

Konservointi on esineen tai rakennelman käsittelemistä niin, että sen säilyminen turvataan. Konservointia tekevät alan koulutusta saaneet asiantuntijat, konservaattorit, jotka usein erikoistuvat johonkin materiaaliin tai kohdetyyppiin. Konservaat ...

Kontrafaktuaalinen historia

Kontrafaktuaalinen historia eli ”toteutuneiden tosiasioiden vastainen historia” on historiantutkimuksen näkökulma, jossa tarkastellaan toteutumattomia vaihtoehtoja, joita historiassa on ollut. Sitä on kutsuttu myös historialliseksi jossitteluksi. ...

Maailmanhistoria

Maailmanhistoria on ihmiskunnan menneisyyden kuvaus ja tulkinta. Maailmanhistoria jaetaan esihistoriaan ja historialliseen aikaan. Esihistorialliselta ajalta ei ole olemassa ensisijaisia kirjallisia lähteitä, vaan tiedot siitä ajasta perustuvat a ...

Maan historia

Maan historia alkoi 4.6 miljardia vuotta sitten maapallon syntyessä. Maan historian merkittävimpiä vaiheita ovat olleet suuren kappaleen törmäys 4.5 miljardia vuotta sitten, mikä synnytti maan kiertolaisen Kuun; mannerten, ilmakehän ja merten syn ...

Merenkulun historia

Merenkulun historia on merialueilla liikkumisen historiaa. Merenkulun vaiheet ovat samalla laivanrakennuksen, navigoinnin ja kaupan kehittymisen historiaa.

Mikrohistoria

Mikrohistoria on historiantutkimuksen haara, jonka tutkimuksen kohteena on alueellisesti tai muutoin perinteistä historiantutkimusta rajoitetumpi kohde kuten esimerkiksi kyläyhteisö, tapahtuma tai jopa yksilö. Sen kehittyminen sijoittuu 1970-luvu ...

Muinaistie

Muinaistie on maantie, tie tai entinen tie, jolla on ollut historiallista merkitystä. Suomen todennäköisesti vanhin tie on Hämeen Härkätie, joka rakennettiin rautakauden lopulla ja jolla oli suurta merkitystä kaupankäynnille rautakaudella ja kesk ...

Muistitieto

Muistitieto on kansatieteellisen tiedon laji. Muistitieto on ihmisten omakohtaisiin tai yhteisöllisiin kokemuksiin perustuvaa historiallista tietoa. Tutkimusalan nimeksi on vakiintunut muistitietotutkimus. Muistitietotutkimusta pidetään omana tut ...

Naishistoria

Naishistorialla tarkoitetaan naisten historiaan keskittynyttä historiantutkimusta, joka voi olla – mutta ei välttämättä ole – feministisesti orientoitunutta. Historiantutkimuksen osa-alueena se on saanut merkittävyyttä vasta viime vuosikymmeninä.

Paladiini

Paladiini on alun perin Kaarle Suuren 12 hovimiehen ja sittemmin yleisesti ritareiden nimitys keskiaikaisessa ritariromantiikassa, joissa säihkyvähaarniskainen sankariritari korjaa vääryydet ja puolustaa heikkoja. Sana paladiini tulee latinan san ...

Protokaupunki

Protokaupunki on asutuskeskus, jossa on nähtävissä alkavaa kaupungistumiskehitystä. Protokaupunki on suuren kylän, kirkonkylän tai pikkukaupungin kokoinen. Kaupungin ja maaseutukylän piirteet yhdistyvät. Tunnettuja protokaupunkeja ovat kivikautin ...

Puutarhahistoria

Puutarhahistoria on puutarhanhoidon ja puutarhakasvien historiaa. Sekä hyötypuutarhan että koristepuutarhan kasveja on viljelty ammoisista ajoista lähtien. Varhaisimmat merkit koristekasvien viljelystä ovat peräisin egyptiläisistä hautamaalauksis ...

Tyyli

Tyyli on taiteilijan, esittäjän, tietyn ajan, koulukunnan tai jonkin muun senkaltaisen omaleimainen ilmaisu- tai esitystapa. Käsitteellä viitataan myös sellaiseen perustuvaan taidetuotteen tai -esityksen yhtenäiseen omaleimaisuuteen, tai sellaise ...

Vanhat käsialat

Vanhoilla käsialoilla tarkoitetaan historiantutkimuksessa ja sen aputieteissä yleisesti niitä kirjainmuotoja, joita tavataan asiakirjoissa ennen nykyisenkaltaisen kaunokirjoituksen yleistymistä 1800-luvulla. Erityisesti käsitteellä viitataan saks ...

Varhaismoderni

Varhaismoderni aika eli varhainen uusi aika on historian tutkimukseen liittyvä käsite, joka tarkoittaa esimodernin ja modernin maailman välistä siirtymäkautta Euroopan historiassa noin 1400/1500-luvulta 1800-luvun alkuun. Varhaismoderni Eurooppa ...

Whig-historia

Whig-historia on brittiläistä historiankirjoitusta 1800-luvulla hallinnut suuntaus, joka painotti ja ylikorosti liberaalin yhteiskuntajärjestyksen kehittymisen merkitystä Englannin historiassa. Tulkinta myötäili liberaalin whig-puolueen näkemyksi ...

Wolfsonin historiapalkinto

Wolfsonin historiapalkinto on vuosittain Britanniassa jaettava kirjallisuuspalkinto. Sen tarkoituksena on "edistää ja rohkaista korkeatasoista kansantajuista historiankirjoitusta". Palkintolajeja on kaksi: kirjapalkinto, jota jaetaan tavallisesti ...

Folklorismi

Folklorismi on kansatieteen käsite, jolla tarkoitetaan minkä tahansa perinneaineksen omaksumista, keksimistä tai käyttämistä sen alkuperäisen käyttöyhteyden ulkopuolella. Perinnettä sovelletaan tyypillisesti kaupallisiin, viihteellisiin, matkailu ...

Kansatiede

Kansatiede eli etnologia on ihmisyhteisön henkisen ja aineellisen kulttuurin tutkimusta. Etnologia tutkii antropologian tapaan arkielämän kulttuuria ja sen muutosta. Etnologia kuitenkin eroaa antropologiasta siten, että se keskittyy usein kotimai ...

Big man

Big man on heimossa tai ryhmässä oleva johtaja, jonka asema ei periydy. Big man on ryhmänsä uskonnollinen, poliittinen, yhteiskunnallinen ja/tai taloudellinen johtaja. Big man hankkii asemansa sillä, että saa ihmiset tuottamaan yhteisön tarvitsem ...

Etnografia

Etnografia on kansan ja sen kulttuurin kuvaus. Euroopassa termi alkoi esiintyä 1700-luvun lopussa tarkoittaen nimenomaan kenttätyön havaintojen perusteella kerättyä informaatiota, mutta etnografia voidaan koota myös historiallisista dokumenteista ...

Eurasia Septentrionalis Antiqua

Eurasia Septentrionalis Antiqua oli Suomen muinaismuistoyhdistyksen vuosittain "vain suurilla sivistyskielillä" vuosina 1926–1938 julkaisema aikakauskirja. Siitä ilmestyi yhteensä 12 numeroa. Päätoimittaja oli arkeologi A. M. Tallgren ensin U. T. ...

Fikti

Fikti on folkloristiikassa opettamis-, varoittamis-, selitys- tai huvittamistarkoituksessa keksitty uskomus, kertomus tai sanonta. Fikti on kertojan kannalta epätosi tai leikillinen, mutta se kerrotaan totena esimerkiksi lapsille. Fikteille tyypi ...

Folkloristiikka

Folkloristiikka on humanistinen tieteenala, joka tutkii ihmisten elämismaailmaa ja kansanomaisia ajattelumalleja eli kansan tietämystä. Folkloristiikka tunnettiin ennen kansanrunouden tutkimuksena tai kansanrunoustieteenä; sen tutkimuskenttä oli ...

Hautasaari

Hautasaaret ovat Suomen järvialueilla käytettyjä kansanomaisia hautausmaita. Nimi hautasaari, ruumissaari, kalmosaari, kuoliosaari tai kuolinsaari viittaa usein hautausmaahan. Kohteita ei kuitenkaan voi etsiä pelkästään nimen avulla, sillä nimi o ...

Henkitanssi

Henkitanssi oli Pohjois-Amerikan intiaanien omaksuma uskonnollinen liike, joka oli lähtöisin Nevadasta. Sen kehittäjänä toimi paiute-intiaanien tietäjä Wovoka. Liike levisi kymmenien eri heimojen keskuuteen vuosina 1889–1890 ja ylettyi Yhdysvalta ...

Honne ja tatemae

Honne ja tatemae ovat japaninkieliset termit henkilön aidoille, sisäisille ajatuksille ja mielipiteille ja toisaalta miellyttävän sosiaalisen kanssakäymisen vuoksi ilmaistuille ajatuksille ja mielipiteille. Japanilainen yhteiskunta arvostaa sopus ...

Kansallispukuneuvosto

Suomen kansallispukuneuvosto oli suomalaista kansallispukukulttuuria vaaliva ja valvova elin. Neuvoston asiantuntijaelimenä toimi kansallispukuraati, joka vastaa kansallispukujen kokoamistyöstä sekä toimii asiantuntijana kansallispukuja koskeviss ...

Kansallisuus

Kansallisuus merkitsee johonkin kansaan tai jollekin kansalle kuuluvuutta. Kun puhutaan henkilön kansallisuudesta, saatetaan käsitteellä tarkoittaa etnistä ryhmää tai vaihtoehtoisesti kansallisvaltio-aatteesta syntynyttä kansan käsitettä. Muiden ...

Kansankulttuuri

Kansankulttuuri eli kansanomainen kulttuuri tarkoittaa kansaksi määritellyn ryhmän elämäntapoja. Kansankulttuuri sisältää kansanomaistuneet eli kansalle tavanomaiseksi muodostuneet kulttuuri-ilmiöt. Kansankulttuurin vastakohta on korkeakulttuuri. ...

Kansanperinne

Kansanperinteellä tarkoitetaan monenlaisia perinteitä ja kulttuurin muotoja, jotka liittyvät johonkin etniseen ryhmään. Kansanperinteisiin kuuluu tarinoita, legendoja, uskomuksia, näkemyksiä, tapoja, käytäntöjä ja teknologioita. Kansanperinteeksi ...

Kansatiede Suomessa

Kansatiede eli etnologia tutkii ihmisten elämää, kansankulttuuria ja ilmiöitä. Elinympäristö voi vaihdella työyhteisöstä kyläyhteisöön tai tietyn ammattikunnan sisäiseen yhteisöön. Tutkimuskohteena voi olla maaseutu tai kaupunki eivätkä yhteiskun ...

Klaani

Klaani on sukuyhteisö, joka katsoo polveutuvansa jostakin määrätystä kantavanhemmasta, yleensä isälinjoja pitkin, joissakin tapauksissa äitilinjoja pitkin. Kantavanhempi saattaa olla myös myyttinen olento, esimerkiksi jumala tai eläin. Klaaniin k ...

Kuolemantanssi

Kuolemantanssi on myöhäiskeskiajan kirkkotaiteessa esiintyvä aihe, joka kuvaa vertauskuvallisesti kuoleman yleismaailmallisuutta eli universaaliutta. Kuolemantanssi-aiheiset maalaukset sisältävät yleensä henkilöityneen kuoleman, joka johtaa tanss ...

Lapinnoita

Lapinnoita, saameksi noaidi, oli saamelaisyhteisön hengellinen tietäjä ja šamaani. Noidan tehtävä oli parantaa, torjua pahaa ja selvittää jumalien tahto.

Lastikultti

Lastikultit ovat lounaisen Tyynenmeren saarten alkuperäiskansojen keskuudessa esiintyviä uskonnollisia liikkeitä. Lastikultissa odotetaan eurooppalaistyyppisten tuotteiden yliluonnollista ilmestymistä, yleensä laivalla tai lentokoneella.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →