ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 255

Ideaoppi

Ideaoppi on Platonin metafysiikan keskeisin teoria. Sen mukaan ikuisena erillisessä ideamaailmassa olemassa olevat ideat, eivät aistihavaintojen kautta meille tunnetut aineellisen maailman ilmiöt ja muutokset, ovat todellisimpia kaikkein korkeimm ...

Mikyys ja tämyys

Mikyys ja tämyys ovat keskiaikaisen filosofian termejä, jotka liittyvät universaalien eli yleiskäsitteiden ja partikulaarien eli yksilöolioiden ongelmaan. Mikyys eli olion ”se mitä jokin on” tarkoittaa partikulaarisen olion esimerkiksi ihmisyksil ...

Noetiikka

Noetiikka tarkoittaa klassisessa filosofiassa metafyysisen filosofian haaraa, joka tutkii mieltä ja älyä. Noeettiset doktriinit saivat alkunsa Aristoteleen ja Plotinoksen opeista. Nykyään noetiikalla voidaan tarkoittaa myös rajatiedettä, jonka mu ...

Perdurantismi

Perdurantismi on metafyysinen teoria olioiden identiteetistä ja jatkuvuudesta. Se on eräs selitys ajan virtaamisen aiheuttamaan ongelmaan ja pyrkii selittämään olioiden ajallista luonnetta. Perdurantistien mukaan oliot ovat neliulotteisia entitee ...

Platonia

Platonia on fyysikko Julian Barbourin luoma käsite, jonka hän esitteli vuoden 1999 teoksessaan The End of Time: The Next Revolution in Our Understanding of the Universe. Platonia on nimi hypoteettiselle entiteetille ajattomassa todellisuudessa, j ...

Traditionalistinen koulukunta

Traditionalistinen koulukunta on uskonnollis-filosofinen liike, jonka juuret ovat ranskalaisen metafyysikon René Guénonin maailmansotien välisen kauden ajattelussa. Muita liikkeen edustajia ja edelleen kehittäjiä ovat srilankalainen filosofi Anan ...

Universaalikiista

Universaalikiista oli universaalien eli yleiskäsitteiden ongelmaa koskenut kiista erityisesti 1000- ja 1100-lukujen varhaisskolastiikassa. Kiista perustui erilaisiin antiikin filosofiasta tehtyihin tulkintoihin. Kiistan taustalla olivat Aristotel ...

Ontologia

Ontologia on olevaisen perimmäistä olemusta tutkiva filosofian osa. Ontologia luetaan usein metafysiikan osa-alueeksi niin sanottuna yleisenä metafysiikkana. Se tutkii olemisen ja olemassaolon käsitteitä ja olevaisen perimmäistä laatua, kuten sit ...

Antirealismi

Antirealismi on filosofian käsite, joka viittaa ontologiassa ja tietoteoriassa todellisuuden tai sitä koskevan tiedon kiistämiseen ja etiikassa käsitykseen, jonka mukaan ei ole olemassa moraalisia tosiasioita. lähde?

Finto

Finto on Kansalliskirjaston ylläpitämä verkkopalvelu, joka toimii julkaisu- ja kehitysalustana suomenkielisille ontologiolle ja sanastoille. Sen tarkoituksena on edistää julkisen sektorin tietovarantojen semanttista yhteentoimivuutta. Finton peru ...

Identiteetti ja muutos

Identiteetin ja muutoksen ongelma on eräs metafysiikan ongelmista. Kysymys kuuluu, missä määrin tai miten olion tai muun entiteetin identiteetti säilyy sen muuttuessa?

Kappale (fysiikka)

Fysikaalinen kappale on olio, jota voidaan kuvata klassisen tai kvanttimekaniikan teorioilla ja jolla voidaan tehdä kokeita ja jota voidaan mitata fysikaalisia mittalaitteita käyttäen. Klassisessa fysiikassa kappaleella on massa, kolme avaruudell ...

Kategoria (filosofia)

Kategoria tarkoittaa filosofiassa yleisimpiä todellisuuden olemuksia tai yleisimpiä käsitteitä, peruskäsitteitä. Filosofeilla on ollut hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, mitä kategorioita on olemassa. Olevan kategorioina on pidetty esimerkiksi fyy ...

Kategoriat (stoalaisuus)

Kategorioilla tarkoitettiin stoalaisuudessa olevan perusluokkia. Stoalaisten mukaan kategorioita oli olemassa neljä: substanssi, kvaliteetti, dispositio ja suhteellinen dispositio. Koska emme tunne Zenon Kitionilaiselta, Kleantheelta tai Khrysipp ...

Konseptualismi

Konseptualismi eli käsitenominalismi on ontologinen universaalien ongelmaan liittyvä kanta. Konseptualismin mukaan universaalit ovat olemassa mutta vain mielessä, eikä niillä ole ulkoista tai substantiaalista olemassaoloa. Konseptualismi on usein ...

Käsiterealismi

Käsiterealismi on ontologinen universaalien ongelmaan liittyvä kanta, jonka mukaan yleiset ominaisuudet ovat olemassa jollain todellisella tavalla. Käsiterealismin vastakohta on nominalismi, jonka mukaan vain yksilöolioita eli partikulaareja on o ...

Leibnizin laki

Leibnizin laki on ontologinen periaate, jonka mukaan oliot tai entiteetit ovat identtisiä eli samoja, jos niiden kaikki ominaisuudet ovat samoja. Periaatteen on muotoillut saksalainen filosofi Gottfried Wilhelm Leibniz. Se on toinen hänen suurist ...

Maltillinen realismi

Maltillinen realismi on realistinen universaalien ongelmaan liittyvä kanta. Sen mukaan universaalit eli yleiskäsitteet ovat olemassa, mutta ne eivät ole olemassa missään omassa todellisuudessaan tai itsessään olemassa olevina universaalisina yksi ...

Modaalinen realismi

Modaalinen realismi on ontologinen näkemys, jonka mukaan mahdolliset maailmat ovat yhtä todellisia kuin aktuaalinen maailma. Se perustuu ennen kaikkea seuraaviin ajatuksiin: mahdolliset maailmat ovat olemassa, ne eivät ole lajiltaan erilaisia kui ...

Nominalismi

Nominalismi eli olio-olemassaolokäsitys on ontologinen kanta, josta on olemassa kaksi versiota. Ensimmäinen kieltää universaalien eli yleiskäsitteiden olemassaolon mielen ulkopuolella. Toinen kieltää kaikkien abstraktien olioiden eli sellaisten o ...

Objektivismi (ontologia)

Ontologinen tai metafyysinen objektivismi on ontologinen näkökanta, jonka mukaan todellisuus on olemassa tajunnasta riippumatta. Näin se on eräs vastaus kysymykseen, ”riippuuko todellisuus meistä, vai onko se itsenäinen?” Objektivismin vastakohta ...

Olemassaolo

Olemassaolon määritelmästä ei vallitse yksimielisyyttä. Olemassaolokysymysten tarkastelusta käytetään nimitystä ontologia eli oppi olevaisesta. Ontologia tutkii olemisen ja olemassaolon käsitteitä. Sen esittämiä kysymyksiä ovat muun muassa ”mitä ...

Oleminen

Oleminen on filosofinen, ontologinen termi, joka liittyy läheisesti olemassaoloon tai voidaan tulkita sen kanssa yhteneväksi. Mannermainen filosofia, kuten eksistentialismi, on kuitenkin antanut termille oman erityisen merkityksensä.

Ontologinen arvojärjestys

Olemassaolon arvojärjestys eli ontologinen arvohierarkia tarkoittaa erityisesti keskiaikaista kristillistä ajattelua, jonka mukaan olioiden kesken vallitsee arvojärjestys todellisuudessa. Tällä tarkoitettiin, että luonto, ihminen ja kristinuskon ...

Platoninen realismi

Platoninen realismi on realistinen universaalien ongelmaan liittyvä kanta. Sen mukaan universaalit eli yleiskäsitteet ovat olemassa omassa todellisuudessaan, itsenäisesti partikulaareista eli yksilöolioista. Kyseinen realismin muoto on saanut nim ...

Porfyrioksen puu

Porfyrioksen puu on hierarkkinen eli puurakenteinen ontologia, joka on peräisin Porfyrioksen teoksesta Isagoge. Ontologia muodostuu riveistä, joissa keskimmäisenä ovat universaalit eli suvut ja lajit, ja laitimmaisina rajoittavat piirteet. Ylimpä ...

Realismi (ontologia)

Ontologinen realismi eli todellisuuspohjainen olemassaolo-oppi on ontologinen näkemys, jonka mukaan on olemassa ulkoinen, havaitsijoista riippumaton todellisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että todellisuus on ontologisesti itsenäinen esimerkiksi käsit ...

Sorites-paradoksi

Sorites-paradoksi tai Eubulideen paradoksi on kielellinen paradoksi, joka syntyy monien predikaattien epämääräisyydestä: emme osaa sanoa täsmällisesti missä vaiheessa jokin pienistä eroista kasautuva ominaisuus muuttuu toiseksi tai lakkaa olemast ...

Subjektivismi (ontologia)

Ontologinen tai metafyysinen subjektivismi on ontologinen näkökanta, jonka mukaan todellisuuden olemassaolo riippuu tajunnasta. Sen mukaan havainto on todellisuutta, eikä taustalla ole erillistä todellisuutta, joka olisi olemassa havainnoista rii ...

Universaalien ongelma

Universaalien ongelmalla tarkoitetaan ongelmaa siitä, mikä on mielen yleisten ideoiden, universaalien eli yleiskäsitteiden, suhde partikulaareista eli yksilöolioista koostuvaan mielen ulkopuoliseen todellisuuteen. Vaikka todellisuus koostuukin yk ...

Data-analyysi

Data-analyysi kattaa erityyppisiä menetelmiä ja lähestymistapoja, joita yhdistää pyrkimys muodostaa eri tavoin kerätystä tiedosta kiinnostavaa korkeamman tason informaatiota ja malleja, jotka puolestaan mahdollistavat erilaisten hyödyllisten joht ...

Bootstrap (tilastotiede)

Bootstrap on tilastotieteessä menetelmä tai algoritmi, jolla voidaan estimoida tunnusluvun tai parametrin otantajakaumaa. Bootstrapilla voidaan johtaa arvio tunnusluvun tarkkuudelle tilanteissa, joissa se on analyyttisesti hankalaa tai mahdotonta ...

Datafuusio

Datafuusio on muodollisesti määritelty kehys, jossa kuvataan eri lähteistä peräisin olevan tiedon yhteyden luomisen menetelmät ja työkalut ja jonka tarkoituksena on löytää informaatiolle suurempi arvo. Tätä muodikasta termiä kuitenkin käytetään m ...

Mittausvirhe

Mittausvirhe tarkoittaa tieteellisessä tutkimuksessa havainnoitavan suureen todellisen arvon ja mitatun arvon eroa. Kokeellisen tieteen tutkimuksissa samasta havaintoyksiköstä voidaan tavallisesti tehdä toistomittauksia. Tällöin mittausvirheen su ...

Puoliarvoleveys

Puoliarvoleveys eli FWHM tarkoittaa välimatkaa kahden sellaisen pisteen x 1 ja x 2 välillä, jotka sijaitsevat funktion f maksimiarvon vastakkaisilla puolilla ja ovat kohdassa, jossa funktion f arvo on puolet maksimiarvostaan. Jos funktio on norma ...

Taajuusresoluutio

Taajuusresoluutio kertoo, millä tarkkuudella mittalaite tai signaalinkäsittelyn algoritmi kykenee erottamaan signaalin eri taajuuskomponentit toisistaan. Resoluutiota, jolla aikatason tai esimerkiksi kuvankäsittelyssä spatiaalitason/kaksiulotteis ...

Tarkkuus

Tarkkuus merkitsee luonnontieteissä joko sisäistä tarkkuutta tai ulkoista tarkkuutta. Tarkkuus kuvaa mittaustuloksen hyvyyttä ja se ilmaistaan yleensä virherajojen avulla. Sisäinen tarkkuus liittyy tilastolliseen virheeseen ja ulkoinen tarkkuus s ...

Tiedonlouhinta

Tiedonlouhintaa voidaan soveltaa hyvin laaja-alaisesti, sillä lähtökohdaksi tarvitaan ainoastaan dataa. Tyypillisesti tiedonlouhinnassa käytetty data on esimerkiksi mittauksia teollisuusprosessista, otteita asiakastietokannasta tai vaikkapa web-p ...

Virhe (kokeellinen tiede)

Virhe merkitsee kokeellisissa tieteissä yleensä mittauksiin liittyvää virhearviota, joka kuvaa mittauksen tarkkuutta. Mittausvirheet voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään: karkea virhe, systemaattinen virhe ja satunnainen virhe. Tässä artikkelissa ta ...

Virheen kasautumislaki

Virheen kasautumislakia eli keskivirheen kasautumislakia käytetään, kun mittaustuloksista ja niiden virheistä lasketaan jokin toinen suure ja sille virhe. Virheellä ei tässä tarkoiteta arkikielestä tuttua virhettä vaan jokaiseen mittaukseen liitt ...

Mossad

Mossad, ”Tiedustelun ja erikoistehtävien instituutti”) on Israelin tiedustelupalvelu. Sen tehtäviin kuuluu tiedustelu, vastaterrorismi ja muunlaiset operaatiot kuten juutalaisten pelastaminen vihollismaista. Mossadia on kutsuttu maailman tehokkai ...

Meir Amit

Meir Amit oli israelilainen kenraalimajuri ja poliitikko, joka toimi Mossadin johtajana vuosina 1963–1968. Amit syntyi Tiberiasissa nimellä Meir Slutzki. Nuorena hän muutti Alonimin kibbutziin ja liittyi Haganahiin. Hän taisteli Israelin itsenäis ...

Isser Harel

Isser Harel oli venäläissyntyinen vakoilija ja Israelin turvallisuuspalvelun Mossadin toinen johtaja vuosina 1952 - 1963. Hän oli Reuven Shiloahin seuraaja. Isser Harel syntyi Isser Halperin -nimisenä Vitebskissä, Venäjän keisarikunnassa nykyisel ...

Peter Malkin

Peter Zvi Malkin oli israelilainen agentti, joka oli Mossadin pitkäaikaisin agentti. Malkin syntyi Zvi Malchin na Zolkiewkassa, Puolassa. Vuonna 1936, juutalaisvastaisuuden alkaessa lisääntyä, hänen perheensä muutti Palestiinaan. Malkinin sisko F ...

Operaatio Jumalan kosto

Operaatio Jumalan kosto oli Israelin tiedustelupalvelun Mossadin järjestämä operaatio, jossa surmattiin Münchenin olympialaisten terrori-iskun suunnittelijoiksi ja järjestäjiksi epäiltyjä palestiinalaisia. Operaatio loppui virallisesti kesäkuussa ...

Reuven Shiloah

Reuven Shiloah oli Israelin salaisen poliisin Mossadin ensimmäinen johtaja vuosina 1949-1952. Shiloah syntyi ottomaanien hallitsemassa Jerusalemissa Reuven Zaslanski na, myöhemmin Shiloah vaihtoi nimekseen Zaslani ja otti koodinimekseen Shiloah. ...

Danny Yatom

Danny Yatom on israelilainen poliitikko ja Mossadin entinen pääjohtaja. Yatom on ollut Mossadin pääjohtaja vuosina 1996–1998. Työväenpuolueen edustaja knessetissä hän ollut vuodesta 2003.

GRU

GRU on Venäjän federaation asevoimien sotilastiedustelun keskuselin ja osa toukokuussa 1992 muodostettuja Venäjän asevoimia. GRU perustettiin puna-armeijaan lokakuussa 1918, mutta sen olemassaoloa ei koskaan tunnustettu Neuvostoliitossa. GRU:n te ...

NKVD

NKVD, sisäasiainkansankomissariaatti perustettiin Neuvosto-Venäjälle vuonna 1918. Aluksi sen tehtäviin kuuluivat maan sisäiset asiat, muun muassa poliisitoimi, mutta salaisen poliisin, Tšekan seuraaja GPU toimi sen osana 1922–23. Venäjän NKVD lak ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →