ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 253

Praxis-ryhmä

Praxis-ryhmä oli marxilainen humanistinen filosofinen liike, joka sai alkunsa Zagrebissa ja Belgradissa Jugoslaviassa 1960-luvulla. Koulukunnan perustajiin kuuluivat mm. zagrebilaiset Gajo Petrović ja Milan Kangrga sekä belgradilainen Mihailo Mar ...

Radikaalifeminismi

Radikaalifeminismi on feministisen ajattelun muoto. Radikaalifeministien mukaan naisten sorron pohjimmainen aiheuttaja on patriarkaalinen sukupuolijärjestelmä. Radikaalifeministinen ajattelu syntyi 1960-luvulla Yhdysvalloissa. Radikaalifeministei ...

Rajajooga

Rājajooga on yksi hindulaisen filosofian kuudesta ”oikeaoppisesta” āstika -koulukunnasta. Sen perustaviin kirjoituksiin kuuluvat Patañjalin kokoamat Joogasutrat. Rajajoogassa tavoitteena on mielen kehittäminen meditaation avulla todellisuuden par ...

Ramismi

Ramismi on Petrus Ramuksesta nimensä saanut 1500-luvulla kehittynyt filosofian ja erityisesti logiikan koulukunta, joka sai alkunsa Ramuksen kriittisistä kommenteista skolastista aristoteelista logiikkaa, dialektiikkaa ja muuta filosofiaa kohtaan ...

Saksalainen idealismi

Saksalainen idealismi on filosofinen suuntaus, joka vaikutti saksalaisessa filosofiassa 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alkupuolella. Se kehittyi Immanuel Kantin töiden pohjalle 1780-1790-luvuilla ja liittyi läheisesti romantiikkaan ja valistusa ...

Samkhya

Samkhya tai Sankhya on yksi hindulaisen filosofian ”oikeaoppisista” astika-koulukunnista. Koulukunnan perustajana pidetään perinteisesti Kapilaa, vaikkakaan tästä ei ole historiallista varmuutta. Sankhyaa pidetään Intian filosofisista järjestelmi ...

Sata koulukuntaa

Sata koulukuntaa on nimitys klassisen kiinalaisen filosofian kukoistuskaudelle noin vuosien 770 ja 221 eaa. välisenä aikana. Tuo aika oli Kiinassa suuren kulttuurisen ja henkisen kehityksen aikaa. Vaikka aikakautta, jonka alkuosaa kutsutaan nimel ...

Sensualismi

Sensualismi on filosofinen tietoteorian suuntaus ja yksi empirismin muoto. Sen mukaan aistihavainnot ovat kaikkein tärkeimpiä tiedon saamisessa tai jopa ainoa tiedonlähde. Sensualismi on lähellä empirismiä. Sensualismia muistuttavia ajatuskulkuja ...

Skeptikot

Skeptikot olivat hellenistisen filosofian koulukunta antiikin Kreikassa. Skeptisismi vaikutti antiikin filosofiassa sekä niin sanottuna pyrrhonilaisena skeptisisminä että niin kutsuttuna akateemisena skeptisisminä. Näissä muodoissaan skeptisismin ...

Skotismi

Skotismi on nimitys, joka on annettu Johannes Duns Scotuksen filosofiselle ja teologiselle koulukunnalle. Sitä voidaan pitää myöhempänä fransiskaanisen teologian koulukuntana.

Sofismi

Sofistit olivat antiikin Kreikassa kierrelleitä viisauden opettajia. He harjoittivat paljon dialektiikkaa ja opettivat maksua vastaan retoriikkaa ja muita taitoja, joita vapaat miehet tarvitsivat voidakseen osallistua poliittiseen elämään. Sofist ...

Spinozismi

Spinozismilla tarkoitetaan Baruch Spinozalle ominaista filosofiaa. Sillä viitataan usein ennen kaikkea Spinozan panteismiin, joka määritteli "Jumalan" yhdeksi itseriittoiseksi substanssiksi, ja sekä aineen että ajattelun tämän substanssin ominais ...

Strukturalismi

Strukturalismi on useissa – varsinkin humanistisissa ja yhteiskunnallisissa – tieteissä vaikuttanut lähestymistapa, joka korostaa rakenteen merkitystä kokonaisuuden ymmärtämisessä. Strukturalismissa huomio kiinnitetään peruselementteihin, joista ...

Tomismi

Tomismi oli Tuomas Akvinolaisen opetuksista lähtenyt filosofinen koulukunta, joka oli katolisen kirkon opin kannalta myöhäiskeskiajalla hyvin merkittävä. Katolisen kirkon viralliseksi opiksi tomismi tuli vuonna 1879. Suuntaus on saanut Tuomaan ni ...

Uushegeliläisyys

Uushegeliläisyys on nimitys G. W. F. Hegelin innoittamalle filosofiselle ajattelulle, joka heräsi uudelleen henkiin Euroopassa ja Yhdysvalloissa 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alussa. Uushegeliläisyys vaikutti merkittävimmin brittiläisenä ...

Uusi realismi (filosofia)

Uusi realismi oli 1900-luvun alkupuolen tietoteoriaan keskittynyt filosofinen suuntaus, jonka muodostivat ennen kaikkea kuusi yhdysvaltalaista filosofia: Edward Gleason, Edwin Holt, Walter Marvin, William Montague, Ralph Barton Perry ja Walter Pi ...

Uustomismi

Uustomismi on filosofis-teologinen suuntaus, joka syntyi jatkona klassiselle tomismille modernismiliikkeen yleistymisen myötä. Alkuperäinen tomismi oli jäänyt 1800-luvun lopussa pahasti silloisen fysiikan ja luonnontieteiden jalkoihin aristoteeli ...

Vaisheshika

Vaisheshika on yksi hindulaisen filosofian kuudesta ”oikeaoppisesta” astika-koulukunnasta. Sen perustajana pidetään 500-luvulla eaa. elänyttä Kanadaa, joka esitti ajatuksensa Vaisheshika-Sutrassa. Vaisheshika-filosofia on atomismin muoto. Sen muk ...

Vanhahegeliläisyys

Vanhahegeliläiset eli oikeistohegeliläiset olivat saksalaisen filosofin G. W. F. Hegelin seuraajia, jotka kehittivät hänen ajatteluaan poliittisesti ja uskonnollisesti konservatiiviseen suuntaan. Vanhahegeliläiset asetetaan usein nuorhegeliläisiä ...

Vedanta

Vedanta, Vedānta) on hindulaisen filosofian koulukunta. Sana Vedanta muodostuu sanoista veda "tieto" ja anta "loppu, päätös", ja kuuluu käännettynä "tiedon huipentuma". Vedāntaa kutsutaan myös nimellä Uttara Mimamsa, jälkimmäinen tai korkeampi tu ...

Voluntarismi

Voluntarismi on filosofinen koulukunta, joka pitää tahtoa eli pyrkimistä ihmisen ymmärryksen perustana, kaiken kaikkein syvimpänä olemuksena ja koko todellisuuden syynä tai ihmisen mielen peruskykynä, jossa ajattelu ja tunteet kuuluvat tahdolle. ...

Luettelo filosofian osa-alueista, koulukunnista ja opeista

Filosofinen antropologia Ihmistieteiden filosofia Yhteiskuntatieteen filosofia Taloustieteen filosofia Musiikin filosofia Sosiaalitieteiden filosofia Uskontofilosofia Historianfilosofia Oikeusfilosofia Matematiikan filosofia Tietojenkäsittelytiet ...

Metafilosofia

Metafilosofia eli filosofian filosofia on filosofian määritelmän, sovellusalan, menetelmien ja päämäärien tutkimusta. Filosofiaan itsensä kohdistuva filosofinen tutkimus on keskeisellä sijalla filosofiassa, koska se kietoutuu alan kaikkiin osa-al ...

Filosofiakäsitykset

Filosofiakäsityksellä tarkoitetaan filosofisen koulukunnan tai filosofin käsitystä siitä, mitä filosofia on. Filosofian voi katsoa olevan itsessäänkin filosofinen ongelma, sillä filosofien keskuudessa ei ole yksimielisyyttä siitä, mikä filosofian ...

Metateoria

Metateoria on teoria, joka koskee teoriaa. Matematiikassa ja matemaattisessa logiikassa metateoria on matemaattinen teoria toisesta matemaattisesta teoriasta. Metateoreettiset tutkimukset ovat osa tieteenfilosofiaa. Metateoriaa ei sovelleta suora ...

Älyllinen epärehellisyys

Älyllinen epärehellisyys on epärehellisyyttä ajattelussa tai kommunikoinnissa. Esimerkiksi: Sellaisen asian puolesta puhumista, jota puhuja ei tiedä todeksi, ja jonka todenperäisyyttä ei ole vaivautunut tarpeellisessa määrin selvittämään. Tietoin ...

Ongelmanratkaisu

Ongelmanratkaisulla tarkoitetaan ongelmien ratkaisemiseen käytettäviä käytäntöjä. Puhtaasti ajatuksellisena se voidaan määritellä korkean tason kognitiiviseksi toiminnoksi.

8D

8D eli Eight Disciplines Problem Solving on ongelmanratkaisumenetelmä. Yhdysvaltain hallitus kehitti menetelmän toisen maailmansodan aikana ja sitä käytettiin aluksi kuvaamaan valmistusprosessissa tapahtuneiden virheiden korjaamisessa toteutettav ...

Delfoi-metodi

Delfoi-menetelmä on asiantuntijamenetelmä, jota on käytetty laajasti tulevaisuudentutkimuksessa. Delfoi-menetelmässä kuullaan nykyisin tyypillisesti kahdella tai kolmella kierroksella 15–40 asiantuntijaa. Suurissa teknologian Delfoi-tutkimuksissa ...

Ennakkojäsentäjä

Ennakkojäsentäjä tai ennakkojäsennin on aihepiirin esitys, jonka tarkoituksena on tutustuttaa oppijaa siihen esimerkiksi ennen luentoa tai johdatuksena oppimistehtävään. Ennakkojäsentäjät ovat pedagogisia välineitä, eräänlaisia välittäjiä ennestä ...

Laskutoimitus

Laskutoimitukseksi kutsutaan matematiikassa tiettyjä vakiintuneita tapoja liittää yhteen tai kahteen alkioon yksi alkio. Aritmetiikassa laskutoimitukset ovat toimintoja, joissa yhden tai kahden luvun avulla muodostetaan uusi luku, jota kutsutaan ...

Luovuustekniikka

Luovuustekniikat ovat ideoinnin ja ongelmanratkaisun, esimerkiksi tuotekehitystoiminnan tueksi kehitettyjä työmenetelmiä. Kuten teknisessä lähestymistavassa yleensäkin niin luovuustekniikoiden taustalla ei ole kovin syvällistä itse luovuuskäsitte ...

Ratkaisemisen taito

How to Solve it on matemaatikko George Pólyan yleisteos ongelmanratkaisuun erityisesti matemaattisten ongelmien osalta. Ongelmanratkaisumalli sopii monelta osin myös suunnitteluintensiiviseen työhön ja auttaa erityisesti niin sanottujen vaikeiden ...

Tulevaisuuspaja

Tulevaisuuspaja on luova ongelmanratkaisumenetelmä, jossa jäsennetään nykytilaa ja selvitetään sen muuttamismahdollisuuksia. lähde? Menetelmä soveltuu käytettäväksi hanketoiminnan alkuvaiheessa, kokonaiskuvan rakentamiseen, ideointiin tai kriitti ...

Vianetsintä

Vianetsintä on ongelman ratkaisun eräs muoto. Se on systemaattista hakua tarkoituksena saada ratkaistua itse ongelma. Vianetsintä on usein eliminointiprosessi, jossa eliminoidaan potentiaalisia aiheuttajia. Vianetsintää käytetään lukuisilla aloil ...

Etnofilosofia

Etnofilosofia on etninen lähestymistapa filosofian tutkimukseen. Suurin osa nykyaikaisten länsimaisten yliopistojen filosofian laitoksilla tehdystä tutkimuksesta on keskittynyt Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta peräisin olevaan länsimaiseen filoso ...

Feministinen filosofia

Feministinen filosofia on filosofian osa-alue, joka tutkii filosofiaa feministisestä näkökulmasta. Se ei ole yhtenäinen filosofinen koulukunta, vaan feminististä filosofiaa harjoitetaan eri tavoilla erilaisissa nykyfilosofian suuntauksissa, kuten ...

Mediafilosofia

Mediafilosofia on termi, jota voidaan käyttää monenlaisesta mediaan ja filosofiaan liittyvästä tutkimuksesta. Yhden määritelmän mukaan mediafilosofia voi olla joko mediatieteellistä kiinnostusta filosofiaan tai filosofista kiinnostusta mediatiete ...

Neurofilosofia

Neurofilosofia on neurotiedettä ja filosofiaa yhdistävä tutkimusala. Ala jakautuu yleensä menetelmällisesti kahtia. Ensiksi alalla pyritään ratkaisemaan mielenfilosofian käsitteellisiä ongelmia neurotieteiden antaman kokemusperäisen tiedon perust ...

Teonfilosofia

Teonfilosofia tai toimintateoria on filosofian osa-alue, joka tutkii prosesseja, jotka saavat ihmisissä aikaan intentionaalista toimintaa. Teonfilosofia on ollut filosofien tutkimuskohteena aina Aristoteleen Nikomakhoksen etiikan kolmannesta kirj ...

Abjektio

Abjektio tarkoittaa sananmukaisesti "hylättynä olemisen tilaa". Sanaa on tutkittu jälkistrukturalismissa jonain, joka luonnostaan häiritsee konventionaalista identiteettiä ja kulttuurin käsitteitä. Abjektion suositun tulkinnan esittää Julia Krist ...

Postkolonialismi

Postkolonialismi tai jälkikolonialismi on tutkimusperinne ja käsite, joka periaatteessa viittaa siirtomaajärjestelmän eli kolonialismin purkautumiseen ja sen jälkeiseen aikaan. Pohjimmiltaan kyseessä on valtasuhteita käsittelevä tutkimussuuntaus, ...

Postkolonialistinen kirjallisuus

Postkolonialistisella kirjallisuudella tarkoitetaan kirjallisuutta ja tekstejä, jotka ovat osa kolonialistista diskurssia, tai jotka ovat syntyneet reaktiona tähän diskurssiin. Kolonialismia on esiintynyt läpi maailmanhistorian, mutta nykyinen po ...

Suuri kertomus

Suuri kertomus eli metanarratiivi on ranskalaisen Jean-François Lyotardin luoma käsite, joka hänen mukaansa tarkoittaa vallalla oleva kertomusta todellisuudesta. Esimerkkeinä hän esittää sellaiset aatteet valistus tai kristinusko. Lyotardin mukaa ...

Universaalipragmatiikka

Universaalipragmatiikka tutkii, mitkä ehdot ovat välttämättömiä ymmärryksen saavuttamiseksi viestinnän kautta. Jürgen Habermas kehitti käsitteen 1970-luvulla; Habermas esittää, että inhimillinen kilpailu, konfliktit ja strateginen toiminta ovat e ...

Yksiulotteinen ihminen

Yksiulotteinen ihminen: Teollisen yhteiskunnan tarkastelua on Herbert Marcusen vuonna 1964 julkaistu kirja, jossa hän kritisoi laajalti sekä nykyaikaista kapitalismia että Neuvostoliittoa. Marcuse dokumentoi samanlaisten sosiaalisen sorron muotoj ...

Kiiltomato.net

Kiiltomato.net on kirjallisuuskritiikin verkkolehti, joka on perustettu vuonna 2000. Kiiltomatoa ylläpitää Lukukeskus. Sivustolla on julkaistu vuoden 2020 loppuun mennessä runsaat 4 000 kirja-arvostelua. Kaksikielisessä Kiiltomadossa ilmestyy kri ...

Kirjallisuuskritiikki

Kirjallisuuskritiikki eli kirjallisuusarvostelu tutkii, keskustelee, arvioi ja tulkitsee kirjallisia teoksia. Vaikka kirjallisuusarvostelu ja kirjallisuustiede ovat lähellä toisiaan, eivät kaikki kirjallisuuskriitikot ole olleet kirjallisuustiete ...

Kritiikin Uutiset

Kritiikin Uutiset on kritiikin ja kulttuurijournalismin ammattilehti, joka ilmestyy neljästi vuodessa. Se käsittelee taidetta ja taidekritiikkiä laajasti eri näkökulmista. Lehteä julkaisee Suomen arvostelijain liitto. Nykyinen päätoimittaja on Ma ...

Kritiikkiportti

Kritiikkiportti on verkossa julkaistava portaali, jossa on linkkejä suomalaisten sanomalehtien verkkoversioissa julkaistuihin taidearvosteluihin 11.5.2008 - 23.6.2011 väliseltä ajalta. Hankkeessa oli mukana 28 sanomalehteä. Portaalin päätoimittaj ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →