ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 245

A priori ja a posteriori

A priori ja a posteriori ovat tietoteoreettisia termejä, jotka viittaavat tietyn tiedon luonteeseen. Termit viittaavat havaintokokemukseen, jonka suhteen a priori tarkoittaa samaa kuin ”ennen” ja a posteriori samaa kuin ”jälkeen”. Nämä termit tul ...

Abolitionismi

Abolitionismi oli alun perin orjakaupan ja orjuuden lakkauttamista vaatinut protestiliike Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa 1700-luvun lopussa ja 1800-luvulla. Liike yhdisti eri uskonlahkoja ja filantrooppisia liikkeitä. Myöhemmin sanan merki ...

Abstrahointi

Abstrahointi tarkoittaa yleiskäsitteen muodostamista pelkistämällä. Alun perin abstrahointi tarkoitti aristoteelisessa ajatteluperinteessä mielen toimintaa sen muodostaessa yleiskäsitteen. Aistien havaitessa jonkin olion ja mielen muodostaessa si ...

Abstrakti olio

Abstrakti olio on filosofinen käsite, joka viittaa sellaiseen olioon, joka ei ole konkreettinen, päinvastoin kuin esimerkiksi fysikaaliset kappaleet. Abstraktionismi on ontologinen kanta, jonka mukaan abstrakteja olioita tai entiteettejä yleisest ...

Adiafora

Adiafora tarkoittaa filosofiassa ja etiikassa moraalisesti neutraaleja asioita. Kristinuskossa käsite viittaa ehdonvallan asioihin, joita ei pidetä uskonopin suhteen ehdottomina. Adiaforaa voidaan myös kuvata termillä moraalinen yhdentekevyys.

Agenttikausaliteetti

Agenttikausaliteetti on filosofiassa toiminnan selittämisen tapa jonka mukaan toimija voi aloittaa uuden syy-seuraussuhteen jota aiemmat tapahtumat eivät määrittele. Agenttikausaliteettia on pidetty intentionalismin synonyymina ja determinismin v ...

Aksiooma (filosofia)

Aristoteleen mukaan tieto voidaan jakaa kahteen ryhmään. Aksioomat muodostavat toisen ryhmän, jotka ovat yleisiä, ehdottomia tietoja, joita on rajallinen määrä ja joita ei voida johtaa, eli perustella, toisista tähän ryhmään kuuluvista tiedoista. ...

Aktuaalisuus ja potentiaalisuus

Aktuaalisuus ja potentiaalisuus ovat Aristoteleen metafysiikan ja luonnontieteen peruskäsitteitä, jotka liittyvät muutokseen. Potentiaalisuus tarkoittaa olion kykyä, mahdollisuutta tai voimaa tulla joksikin joskus tulevaisuudessa. Aristoteleen aj ...

An sich

An sich on saksankielinen ilmaus, joka tarkoittaa jonkin asian tai ilmiön tarkastelua itsessään, omana itsenään. Sen merkitys on sama kuin latinankielisen ilmauksen per se. Ilmaus on peräisin filosofi Immanuel Kantilta, joka halusi erottaa noumen ...

Analyyttinen

Analyyttinen on laatusana, joka kuvaa erittelevästi, kohdetta osiinsa jaotellen toimivaa henkilöä tai järjestelmää. Merkitys juontuu antiikin kreikasta, missä sana analysis koostuu osista ana- "ylös tai läpi" ja lysis "irrottaminen". Analyyttistä ...

Analyyttinen ja synteettinen

Analyyttinen ja synteettinen ovat filosofisia käsitteitä, jotka viittaavat lauseen totuuden perustaan. Lause on analyyttisesti tosi jos ja vain jos se on tosi ainoastaan lauseen itsensä sisältämien elementtien perusteella. Lause on vastaavasti an ...

Anamnesis

Anamnesis on Platonilta peräisin oleva filosofinen termi, jolla viitataan ajatukseen siitä, että tietäminen on sielussa jo olevien ideoiden uudelleen palauttamista mieleen. Anamnesis on myöhemmin lääketieteessä, psykoanalyysissä ja kristillisessä ...

Annettu

Annettu tarkoittaa laajassa mielessä mitä tahansa ajattelun lähtökohtaa. Eri filosofit ovat olleet eri mieltä siitä, onko mikään annettua ja jos on, niin mikä. Joidenkin mukaan ihmisen ymmärrys muokkaa kaikkea siihen sijoittuvaa, eikä mikään ole ...

Aponia

Aponia on antiikin filosofian termi, joka tarkoittaa kärsimyksen puuttumista. Epikurolaisuuden mukaan aponia oli ruumiillisen nautinnon huippu. Kuten muut hellenistisen filosofian koulukunnat, myös epikurolaiset katsoivat, että ihmiselämän päämää ...

Aporia

Aporia on filosofisessa päättelyssä tai argumentaatiossa tila, josta ei voida edetä, ja retoriikassa keino ilmaista epäilyä.

Apperseptio

Apperseptio on filosofinen käsite, joka tarkoittaa havaintoa johon liittyy tietoisuus havaitsemisesta. Apperseptiota on joskus kutsuttu myös ”käsitteelliseksi havainnoksi”. Immanuel Kant erotti empiirisen apperseption ja transsendentaalin apperse ...

Arete

Aretē oli keskeinen käsite antiikin kreikkalaisessa kulttuurissa ja filosofiassa. Kreikkalainen kasvatus korosti hyveellisyyden merkitystä. Arkaaisen kauden kreikkalaisessa aristokraattisessa kulttuurissa hyveellisyys merkitsi luonteen hyvyyttä j ...

Arkhe

Arkhē tarkoitti antiikin kreikkalaisessa filosofiassa alkua tai alkuperustetta, kaikkein ensimmäistä prinsiippiä, jollaisen etsiminen oli tyypillistä erityisesti useille esisokraattisille filosofeille. Arkhē on ennen kaikkea Aristoteleen käyttämä ...

Arvostelma

Arvostelma tarkoittaa filosofiassa mielen aktia, jossa jostakin väitetään jotakin, tai tällaisen aktin sisältöä. Aristoteleen logiikassa arvostelma oli subjektin se josta väitetään ja predikaatin se mitä väitetään yhdistelmä, joka kuvasi, että jo ...

Asiaintila

Asiaintilat ovat eräs ontologinen kategoria. Muodollisesti esitettynä asiaintila S on entiteetti, joka vastaa jotain kokonaista väitelausetta p ja on olemassa, jos ja vain jos p on tosi. Tosiasia on asiaintila, joka vallitsee. Ontologiaan käsite ...

Ataraksia

Ataraksia oli antiikin kreikkalaisen filosofian ja erityisesti hellenistisen filosofian termi, joka tarkoitti mielenrauhaa. Stoalaisille ataraksia oli synonyymi ainoalle todelliselle onnellisuudelle, jonka ihminen saattoi saavuttaa. Se kuvasi tas ...

Atman

Atman tarkoittaa intialaisessa filosofiassa todellista itseä, elävien olentojen syvintä olemusta. Atman voi tarkoittaa yksilön sielun ohella myös mieltä, ymmärrystä, järkeä ja fyysistä ruumista riippuen asiayhteydestä. Atman on kuitenkin eri asia ...

Autenttisuus (filosofia)

Autenttisuus on eksistentialistisen filosofian käsite ja sitä käytetään myös taidefilosofiassa ja psykologiassa. Eksistentialismissa tietoisen minän nähdään oppivan hyväksymään oma olemassaolonsa keskellä ympäröivää todellisuutta sekä kohtaamaan ...

Autonomismi (tietoteoria)

Autonomismi on tietoteoreettinen lähestymistapa, jonka mukaan tietoteoria edeltää todellisuuden luonnetta koskevaa tutkimusta. Autonomistisen näkemyksen mukaan tietoteorian tulee olla autonomista suhteessa erityistieteisiin ja arkijärkeen. Autono ...

Causa sui

Causa sui on filosofinen käsite. Causa sui tarkoittaa jotakin, mikä on saanut itse itsensä aikaan. Perinteisessä länsimaisessa teismissä Jumala ei ole voinut olla minkään muun voiman tai olennon luoma, ja siksi Jumala on joko itse itsensä syy cau ...

Clinamen

Clinamen eli deklinaatio on epikurolaisen atomiopin termi, jota Lucretius käytti pienimmistä poikkeamista atomien muutoin täysin deterministisessä liikkeessä. Tätä käytettiin selittämään ennen kaikkea sitä, miksi ihmisillä on vapaa tahto, eli mik ...

Compossibilis

Compossibilis on filosofinen käsite, joka on peräisin Gottfried Leibniziltä. Leibnizin mukaan täydellinen yksilöllinen asia koostuu ominaisuuksistaan, ja nämä määräävät henkilön suhteet muihin henkilöihin. Yksilön olemassaolo saattaa olla ristiri ...

Dasein

Dasein on saksan kielen sana, jota eri filosofit ainakin G. W. F. Hegelistä lähtien ovat käyttäneet. Termi on kuitenkin tunnetuin Martin Heideggerin pääteoksessaan Oleminen ja aika kehittämänä käsitteenä, jonka voi katsoa tarkoittavan inhimillist ...

De dicto ja de re

De dicto ja de re ovat latinankielisiä termejä, jotka kuvaavat merkittäviä eroja intensionaalisten ilmaisujen välillä. Erottelua käytetään tyypillisesti uskomuksista: uskomus on de dicto -uskomus, jos sen katsotaan kohdistuvan jonkun proposition ...

De se

De se on filosofinen termi, joka tarkoittaa uskomusta tulkittuna niin, että se koskee henkilöä itseään. Toisin sanoen, uskomus on de se -uskomus, jos sen katsotaan kohdistuvan jonkun sellaisen proposition totuuteen, joka liittyy uskomuksen omaava ...

Diatribe

Diatribē oli hellenistisille filosofeille, erityisesti kyynikoille ja stoalaisille, tyypillinen moraalisten puheiden muoto. Puheet olivat kansanomaisia ja tarkoitettu tavallisille maallikoille. Tarkoituksena oli yleisöä viihdyttävä opetus. Diatri ...

Dihairesis

Dihairesis tai diairesis on filosofinen termi, jota on käytetty erityisesti platonismissa ja stoalaisuudessa. Se on todellisuuden jäsentämisen, käsiteanalyysin tai määrittelyn menetelmä.

Dilemma

Dilemma eli pulma on ongelma, johon on olemassa vähintään kaksi mahdollista vastausta. Retoriikassa vastaukset ovat usein epätyydyttäviä, mutta vastausten ei välttämättä pidä olla epätyydyttäviä, jotta ongelma voitaisiin luokitella dilemmaksi. Ty ...

Diskurssi

Diskurssilla tarkoitetaan yleisesti kirjoitettua ja puhuttua viestintää. Termin merkitys vaihtelee käyttäjän ja tarkastelun lähtökohtien mukaan. semantiikassa ja diskurssianalyysissä: keskustelun käsitteen laajennus eri modaalisuuksiin ja asiayht ...

Dynamis

Dynamis on antiikin filosofian tekninen termi, joka tarkoittaa potentiaalisuutta. Termi on sanojen ”dynaaminen” ja ”dynamiikka” alkuperä.

Eetos

Eetos on antiikin Kreikasta peräisin oleva termi, joka tarkoittaa vakiintunutta paikkaa, tapaa ja moraalista luonnetta. Retoriikassa eetos on yksi kolmesta suostuttelun välineestä paatoksen ja logoksen ohella. Eetoksessa on kyse siitä, missä määr ...

Eklektinen

Eklektisyys kuvaa suuntausta tai teoriaa, joka yhdistelee vaikutteita eri suuntauksista tai teorioista. Eklektisyyttä voi esiintyä esimerkiksi filosofiassa ja taiteessa. Eklektismi on suuntaus, esimerkiksi taidesuuntaus, joka yhdistelee eri suunt ...

Ekseptionalismi

Ekseptionalismi on uskomus jonkin ihmisryhmän tai kulttuurin ainutlaatuisuudesta ja usein paremmuudesta muihin nähden. Ekseptionalismia esiintyy osana monia kulttuureja. Sen tunnettuja muotoja ovat muiden muassa uskomus valitusta kansasta ja yhdy ...

Ekstensionaalinen

Ekstensionaalinen tarkoittaa kielen itsensä ulkopuolista viittauksen kohdetta, joka on ajallis-avaruudellinen. Kyseisiä kohteita voivat olla esimerkiksi oliot tai niiden luokat. Ekstensionaalisen vastapari on intensionaalinen. Käsitettä voi havai ...

Elämismaailma

Elämismaailma on filosofinen ja yhteiskuntatieteellinen, erityisesti sosiologinen, käsite. Se tarkoittaa maailmaa ”elettynä”, ennen mitään refleksiivistä representaatiota tai teoreettista analysointia. Termin esitteli Edmund Husserl teoksessaan E ...

Elämän tarkoitus

Elämän tarkoitus on yleensä nimitys filosofiselle kysymykselle, miksi ihmiset elävät, mikä on heidän elämänsä tavoite tai miksi koko maailma on olemassa. Yksi yleinen vastaus nykyään on se, että elämällä ei ole ulkoa päin annettua tarkoitusta. To ...

Energeia

Energeia on antiikin filosofian tekninen termi, joka tarkoittaa toiminnallista aktuaalisuutta. Termi on peräisin Aristoteleen teoksista. Energeia on sanan energia alkuperä, mutta sanan merkitys on muuttunut ajan kuluessa niin, ettei sen nykyinen ...

Entelekheia

Entelekheia on antiikin filosofian termi, joka tarkoittaa aktuaalisuutta täydellisenä toteutuneisuutena, aktualisoituneena muotona. Termi on peräisin Aristoteleen teoksista. Uudemmassa filosofiassa sitä on käytetty elämänvoimasta, joka liikuttaa ...

Entiteetti

Entiteetti on kirjaimellisesti tulkittuna sama kuin olio. Entiteettiä on käytetty myös oliota yleisempänä käsitteenä, jonka ajatellaan sisältävän olioiden lisäksi muun muassa oliojoukot ja olioiden ominaisuudet. Tällöin käsite soveltuisi kaikkeen ...

Esteettinen kategoria

Esteettinen kategoria on samankaltaisten esteettisten elämysten luokka johon liittyy tietty hallitseva tunnelaatu tai -suhtautuminen. Esteettisen kategorian ohella voidaan puhua myös esteettisen modifikaatiosta tai muunnelmasta. Esteettisiä kateg ...

Evidenssi

Evidenssi tarkoittaa todistetta, todistusta, todistusaineistoa tai näyttöä. Evidenssillä voidaan tarkoittaa myös varmuutta, ilmeisyyttä, joka on joko välittömästi tajuttua tai loogisen todistelun tulosta. Sana tarkoittaa laajimmassa merkityksessä ...

Filosofinen analyysi

Filosofinen analyysi viittaa analyysimenetelmiin, joita käytetään erityisesti filosofian analyyttisessä perinteessä. Filosofiseen analyysiin kuuluu filosofisten ongelmien "pilkkominen" alkutekijöihinsä. Tunnetuin filosofisen analyysin menetelmist ...

Formalismi

Formalismi on taiteessa, kirjallisuudessa, kritiikissä tai filosofiassa suuntaus, tutkimuksen ala tai tarkastelutapa, joka painottaa muotoa sisällön tai merkityksen sijaan. Formalismilla voidaan viitata eri aloilla myös muodollisia eli formaaleja ...

Fronesis

Fronēsis on Aristoteleen Nikomakhoksen etiikassa moraaliseen ajatteluun liittyvä hyve, joka käännetään yleensä käytännölliseksi järjeksi tai käytännölliseksi viisaudeksi ". Aristoteles erotti kaksi erilaista älyllistä hyvettä: sofia ja fronesis. ...

Fundamentaaliontologia

Fundamentaaliontologia on Martin Heideggerin nimitys omalle eksistentialistiselle fenomenologiselle hankkeelleen. Heidegger katsoi, että fenomenologian ja kaiken filosofian ainoa ja varsinainen teema on oleminen. Tämän vuoksi hän pyrki selvittämä ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →