ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 24

Luokka (koulutus)

Luokka eli opetusryhmä on koulussa ryhmä oppilaita, jotka opiskelevat yhdessä ja joilla on luokanopettaja tai luokanvalvoja. Luokka voidaan jakaa tarvittaessa pienemmiksi tai yhdistää suuremmiksi opetusryhmiksi. Nykyään Suomessa luokat tässä miel ...

Luokkakokous

Luokkakokous tarkoittaa koulussa samalla luokalla olleiden entisten oppilaiden tapaamista koulunkäynnin päätyttyä. Vered Vinitzky-Seroussin mukaan luokkakokousta voidaan pitää yhtenä monista omaelämäkerrallisista tapahtumista, joihin voidaan luke ...

Luokkaretki

Luokkaretki on kouluaikana, yleensä peruskoulussa, koululuokalle järjestettävä matka. Luokkaretkellä voidaan tarkoittaa lyhyempää retkeä tai pidempää leirikoulutyyppistä matkaa, jonka järjestämiseen oppilaat ottavat itse osaa, luokkaretki voi sij ...

Metsäala

Metsäalalla tarkoitetaan laajasti nykyisiä ja uusia metsien käyttöön perustuvia elinkeinoja. Metsäalaan kuluu mm. metsien monikäyttö, puun tuottaminen, puun korjuu ja kuljetus sekä metsäteollisuus. Myös erilaisten metsäekosysteemien ekologinen tu ...

Metsäopetus

Kiipulan ammattiopisto, Turenki Ammattiopisto Livia, Paimio Keski-Pohjanmaan koulutuskuntyhtymä Jämsän ammattiopisto, Jämsänkoski Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Joensuu Hyria koulutus, Hyvinkää Ammattiopisto Bovallius Koulutuskeskus Sedu, ...

Monivalintakoe

Monivalintakoe on arviointimenetelmä, jossa vastaajia pyydetään valitsemaan yksi tai useampia vaihtoehtoja listasta. Koetyyppiä käytetään yleisesti koulutuksessa, vaaleissa, markkinatutkimuksissa ja monissa muissa yhteyksissä. Monivalintakokeen k ...

Naisakatemia

Naisakatemia tarkoittaa luentojaksoja, joita kolmisen vuotta syksystä 1873 alkaen Helsingin yliopiston opettajat pitivät korkeampaa oppia haluaville naisille. Yritys oli yksityistä laatua. Pääsytutkintoa ei vaadittu, mutta haluaville annettiin to ...

Opetusalan eettinen neuvottelukunta

Opetusalan eettinen neuvottelukunta on valtakunnallinen riippumaton elin, joka tarvittaessa kokoontuu ottamaan kantaa opetusalalla esiin tuleviin eettisiin kysymyksiin ja edistää keskustelua opettajan ammattietiikasta. Eettinen neuvottelukunta on ...

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus on peruskouluissa, lukioissa ja ammattioppilaitoksissa toteutettava toiminta ja oppiaine, joka pyrkii ohjaamaan oppilaita ja opiskelijoita opiskelussa ja jatko-opintoja koskevissa kysymyksissä sekä ohjaamaan opiskelijat työelämään. ...

Opintotuki

Opintotuki on valtion opiskelijalle maksama tuki oppivelvollisuuden jälkeisien opintojen rahoittamiseen. Suomessa sen osia ovat opintoraha, asumislisä, opintolainan valtiontakaus, myös ateriatuki lasketaan opintotueksi. Opintolaina on tavallinen ...

Opiskelija

Opiskelija on varsinkin korkeakoulussa, kansanopistossa tai aikuisopiskelun piirissä opiskeleva henkilö. Aikaisemmin opiskelijoiksi sanottiin lähinnä yliopistoissa opintoja harjoittavia, mutta koulutusjärjestelmän laajeneminen ja yhteiskunnallise ...

Oppija

Oppija tarkoittaa oppilasta, mutta välttää oppilas-sanalla olevat ongelmalliset merkitysvivahteet. Psykologiassa oppilas-sana vaikuttaa passiiviselta, mikä on nykyisen konstruktivistisen oppimisteorian vastainen. Arkikielessä oppilas-sana taas ym ...

Oppilaitosyhteistyö

Oppilaitosyhteistyö on yrityksen, järjestön tai muun organisaation ja koulutusyksiköiden välistä yhteistyötä. Yhteistyön avulla eri koulutusasteiden opiskelijoille voidaan tarjota tietoa erilaisista työtehtävistä ja työelämästä. Yhteistyö liittyy ...

Oppilas

Oppilas on se, jonka on tarkoitus oppia opetuksessa. Opetuksessa mukana on opettaja, joka ohjaa ja auttaa opiskelua. Oppilas-sanan passiivinen merkitysvivahde koetaan joskus ongelmalliseksi, joten oppilaan sijaan voidaan käyttää ilmaisua oppija t ...

Oppivelvollisuus

Oppivelvollisuudella ymmärretään nykyaikaisissa yhteiskunnissa kaikille kansalaisille asetettua velvollisuutta hankkia itselleen tietty perussivistys.

Oppivelvollisuuslaki

Oppivelvollisuuslaki oli Suomen oppivelvollisuutta koskeva laki, joka vahvistettiin 15. huhtikuuta vuonna 1921. Suomeen laki oppivelvollisuudesta tuli eurooppalaisessa lainsäätämisympäristössä varsin myöhään, ja vain Belgiassa saatiin asiaa käsit ...

Oulun Eteläisen korkeakoulukeskus

Oulun Eteläisen korkeakoulukeskus on yhteistyöverkosto, joka kokoaa yhteen Pohjois-Pohjanmaan eteläosan koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Toiminnassa ovat mukana ammatillisen koulutuksen järjestäjät, ammattikorkeakoulut, kesäyliopisto ...

Piilo-opetussuunnitelma

Piilo-opetussuunnitelma tarkoittaa sosiaalisen vuorovaikutuksen sääntöjä, joita noudatetaan koulussa tai työpaikalla, vaikka niistä ei ole erikseen sovittu. Se täydentää formaalia eli muodollista opetussuunnitelmaa. Piilo-opetussuunnitelma sisält ...

PISA

PISA tai Pisa on OECD-maiden joka kolmas vuosi toteuttama 15-vuotiaiden tulevaisuuden avaintaitoja mittaava tutkimus. Ensimmäistä kertaa oppilaiden taitoja mitattiin vuonna 2000, jolloin painopistealueena oli lukutaito. Sen jälkeen on vuorovuosin ...

Progressiivinen koulutus

Progressiiviseksi koulutukseksi kutsuttu suuntaus syntyi Yhdysvalloissa 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. Se oli reaktio koulutuksen kaavamaisuudelle. Siinä tavoitteena oli kasvattaa varttuvan persoonallisuuden kokonaisuutta, ei vain älyä, v ...

Pääsykoe

Pääsykoe on oppilaitoksen järjestämä koe, jolla valitaan uusia opiskelijoita. Tyypillisesti pääsykokeita järjestävät korkeakoulut keväisin. Pääsykokeita on monia erilaisia, esimerkiksi Taideteollinen korkeakoulu antaa ennakkotehtäviä tehtäväksi, ...

Reissuvihko

Reissuvihko on perinteinen koulun ja kodin tapa pitää yhteyttä ja on käytössä myös päiväkodeissa. Se on yleensä ruutupaperivihko, johon puolin ja toisin kirjataan tapahtumia ja viestejä. Reissuvihkosta on myös tullut yleisnimi erilaisille sähköis ...

Ryhmätyö (yhdistys)

Ryhmätyö ry on vuosina 1958–2017 toiminut sitoutumaton suomalainen yhdistys, jonka tavoitteena oli edistää erilaisten ryhmien toimintaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Yhdistys kuului Terveyden edistämisen keskuksen jäsenyhteisöihin. Ryhmäty ...

Signalointi (taloustiede)

Signalointiteoriaa on sovellettu varsinkin koulutukseen. Taloustieteen nobelisti Michael Spence esitti vuonna 1973 julkaisemassaan artikkelissa Job Market Signaling, että työmarkkinoilla koulutus toimii työnantajille pääasiassa signaalina siitä, ...

STEM

STEM on englanninkielinen lyhenne sanoista science, technology, engineering, mathematics. Sillä tarkoitetaan luonnontieteiden ja insinöörityön aloja – teknistieteellisiä aloja. STEM-alat ovat tunnetusti miesvaltaisia. Euroopassa on verkosto EU ST ...

Syysloma

Syysloma on koulujen ja päiväkotien loma syyslukukauden aikana. Syysloma ajoittuu yleensä lokakuun loppupuolelle. Syysloman kesto vaihtelee paikkakunnasta ja koulusta riippuen kahdesta päivästä kokonaiseen viikkoon. Perunannostoloma otettiin käyt ...

Talviloma

Talviloma, aikaisemmin ja edelleen yleisesti myös hiihtoloma on Suomessa koulujen kevätlukukaudella helmi-maaliskuussa pidettävä vajaan viikon eli viiden päivän mittainen, maanantaista perjantaihin kestävä loma. Sen ajankohta vaihtelee nykyään ma ...

Tukipalvelu

Tukipalvelu voi olla esimerkiksi fyysisen tai henkisen tuen järjestämiseksi tuotettava palvelu tai kuten yritystoiminnassa, ydintehtävien hoitamista tukevaa toimintaa. Korkeakoulujen tukipalveluiksi lasketaan kaikki kolmea perustehtävää tieteelli ...

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio sijaitsee Turussa VI kaupunginosassa. Aikaisemmin kouluun kuului myös peruskoulu, mutta se on lakkautettu. Lukion nimi on lyhyen aikaa ollut myös Tuureporin lukio. Syksyllä 2009 siihen yhdistettiin Kastun luki ...

Tyttökoulu

Tyttökoulu on tytöille tarkoitettu yleissivistävä koulu. Tyttökouluja alettiin perustaa 1700-luvulla valistusaatteen vaikutuksesta erityisesti Euroopan saksankielisellä alueella. Kouluissa kasvatettiin naisia, jotka osaisivat vieraita kieliä ja p ...

Työharjoittelu

Työharjoittelulla tarkoitetaan joko opiskelijoiden tai muiden työmarkkinoille tulevien, ammattitaitoa vasta kerryttävien henkilöiden työskentelyä. Työharjoittelu voi olla palkallista tai palkatonta. Suomessa työvoimaviranomaisen osoittamasta työh ...

Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutus tai lisäkoulutus tarkoittaa virallisen tutkintojen lisäksi tarjottavaa koulutusta, jolla opiskelija voi syventää ja laajentaa osaamistaan. Suomessa täydennyskoulutusta tarjotaan toisen asteen oppilaitoksissa sekä yliopistoissa j ...

UnCollege

UnCollege on Dale Stephensin aloittama sosiaalinen liike, joka pyrkii muuttamaan käsityksen, jonka mukaan korkeakoulutus on ainoa tie menestykseen. Stephens ehdottaakin itseopiskelua korkeakoulutasolla, ja perusti nettisivun uncollege.org auttaak ...

Vakava

Vakava eli valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto on yliopistollisten kasvatusalojen Vakava-valintakoetta toteuttava verkosto. Vakava-hankkeessa on vuosittain mukana useita yliopistoja ja koulutusohjelmia, esimerkiksi vuonna 2019 ...

Valmennuskeskus

Valmennuskeskus järjestää valmennuskursseja yliopistoihin ja korkeakouluihin pyrkijöille sekä abikursseja ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville. Kari Kasasen perustama, viralliselta nimeltään KK Valmennuskeskus Oy on toiminut vuodesta 1975 alk ...

Valmennuskurssi

Valmennuskurssi on kurssi, jonka tarkoituksena on auttaa ja tukea pääsykokeisiin tai ylioppilaskirjoituksiin lukemisessa ja valmistautumisessa. Valmennuskursseilla oppilaalle tarjotaan yleensä valmis opiskelumateriaali, joka esittelee pääsykokees ...

Valmistava koulutus

Valmistavalla koulutuksella tarkoitetaan näyttötutkintoperusteisessa tutkinnoissa annettavaa koulutusta ennen tutkinnon suorittamista. Tutkinnon suorittaminen ja koulutus on pidettävä erikseen aikuisten näyttötutkinnoissa. Käytännössä tämä tarkoi ...

Valmistujaiset

Valmistujaiset ovat valmistumisjuhlat koulutuksensa päättävää varten. Termillä voidaan tarkoittaa sekä tutkintotodistuksen luovutustilaisuutta että sen jälkeen järjestettävää yksityistä juhlatilaisuutta. Juhliin kutsutaan tyypillisesti sukulaisia ...

Valvojaoppilas

Valvojaoppilas on brittiläisissä ja amerikkalaisissa sisäoppilaitoksissa toimiva yleensä ylimpien luokkien oppilas, jonka tehtävä on olla oppilaskunnan vanhimpana ja yleisvalvojana, erityisesti asuntolassa. Jos oppilaitoksessa on poikia ja tyttöj ...

Vanhempainilta

Vanhempainilta on tavallisesti saman koulun samaa luokkaa käyvien oppilaiden vanhempien tapaaminen. Kuitenkin ainakin osassa kouluissa järjestetään myös vanhempainiltoja, jotka on tarkoitettu kaikille kyseistä koulua käyvien oppilaiden vanhemmill ...

Vapaaoppilas

Vapaaoppilas oli Suomen oppikouluissa oppilas, jonka ei tarvinnut maksaa lukukausimaksuja. Vapaaoppilaaksi pääsy edellytti sekä perheen köyhyyttä että lapsen hyvää koulumenestystä.

Vapaat taidot

Vapaat taidot, latinaksi artes liberales, käsittävät antiikin aikana ja sittemmin yleensä koulutuksen historiassa ja erityisesti keskiaikaisissa yliopistoissa opetetut tärkeimmät oppiaineet. Yleensä puhuttiin seitsemästä vapaasta taidosta. Ne jae ...

Varjovalmennus

Varjovalmennus ry on maksutonta pääsykoevalmennusta tarjoava järjestö. Valmennuskursseja järjestää joukko vapaaehtoisia opiskelijoita ja yliopistosta valmistuneita. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta valitsi Varjovalmennuksen "vuoden koulutuspo ...

Vedic art

Vedic art on ruotsalaisen Curt Källmanin luoma taidekoulutusmuoto, jossa opetellaan ns. 17 prinsiipin menetelmällä. Vedic art -menetelmässä taiteilijan oma kokemus on tärkeä ja menetelmässä painotetaankin taiteilijan inspiraatiota. 17 prinsiipin ...

Välitodistus

Välitodistus on koulusta 1. luokasta alkaen saatava todistus syyslukukaudelta. Ennen sana tarkoitti talvilomalla saatavaa entisajan välitodistusta. Välitodistuksessa lasketaan syyslukukauden aikana aineista ollut kokeiden keskiarvo, tuntityöskent ...

Välitunti

Välitunti on kouluissa oppituntien välissä vietettävä tauko. Suomessa välitunti kestää tavallisesti 15 minuuttia, mutta ruokavälitunti kestää yleensä vähintään 30 minuuttia. Välitunnin alkamisen ja päättymisen ilmaisee yleensä soiva kello. Ylemmi ...

Värinautit

Värinautit on luokanopettajina työskentelevien Mona Paalasen ja Anni Pöyhösen yhteinen taidekasvatusprojekti, jonka keskiössä on lapsen osallisuus. Paalasen ja Pöyhösen työskentelylle ja heidän tuottamalleen materiaalille on tyypillistä monitaite ...

YES-verkosto

YES-verkosto on yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkosto, joka tukee ja valmentaa opettajia ja toimii alueellisen yrittäjyyskasvastustyön rakentajana ja yhteistyön kehittäjänä. YESin tavoitteena on luoda yrittäjämäistä toimintakulttuuria, jossa ...

Yleissivistys

Yleissivistys tarkoittaa pohjasivistystä, joka muodostuu kasvatuksen antamista ja koulussa opituista tiedoista, taidoista ja hyvistä tavoista. Yleissivistyksellä on tarkoitettu sitä tieto- ja taitomäärää, joka kansalaisten olisi hallittava voidak ...

Yrittäjyyskasvatus

Yrittäjyyskasvatus on nuorille suunnattua kasvatusta, joka edistää positiivista suhtautumista yrittäjyyteen. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on lisätä yrittäjyyttä yhteiskunnassa. Se on myös osa koulujen opetussuunnitelmia. Yrittäjyyskasvatus - ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →