ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 229

Jätealus (vesiliikenne)

Jätealus on kulkuneuvo, jota käytetään jätteiden kuljetukseen vesiliikenteessä. Alus muodostuu laivasta tai veneestä. Jätealuksia on käytössä suurkaupungeissa, kuten Amsterdamissa ja New Yorkissa, koska niiden avulla pyritään siirtämään jätteitä ...

Jäteasema

Jäteasemat tai siirtokuormausasemat ovat miehitettyjä jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikkoja tai rakennuksia. Jäteasemat ovat korvanneet entiset lakkautetut kunnalliset kaatopaikat. Jäteasemia ylläpitävät useiden kuntien yhteisesti ja kaupun ...

Jäteauto

Puominosturilla varustettua kuorma-autoa käytetään jätteiden tyhjennys- ja kuljetusvälineenä syväkeräyssäiliöiden tyhjennyksessä sekä säiliössä olevan kertakäyttöisen jätesäkin kuljetuksessa.

Jätepuristin

Jätepuristin on jätejakeiden tiivistämiseen tarkoitettu laite. Jätteitä puristetaan kokoon, jotta kuljetus olisi tehokasta ja taloudellista. Samalla kone sijoitettuna käyttökiinteistöön antaa sen käyttäjille mahdollisuuden säilyttää jätejakeet pu ...

Jätteenpoltto

Jätteenpoltto on energiantuotantomuoto, jossa jätettä poltetaan ja polttamisesta saatu energia hyödynnetään lämmöksi ja sähköksi. Poltettava jäte on tavallisesti sekajätettä, mutta jätettä voidaan myös lajitella niin sanotuksi RDF-polttoaineeksi, ...

Jätteiden lajittelu

Jätteiden lajittelu on jätteiden erottelua esimerkiksi jatkokäsittelyn tai uudelleenkäytön perusteella. Jätteiden lajittelun tarkoituksena on lisätä jätteiden hyötykäyttöä ja vähentää ympäristöongelmia, joita syntyisi, jos jätteet päätyisivät vää ...

Kaatopaikka

Kaatopaikka on maa-alue, joka on varattu jätteen loppusijoittamiseen. Nykyaikaiseen kaatopaikkaan kuuluvat myös tekniset laitteistot kaasupäästöjen ja ympäröivien alueiden pilaantumisen ehkäisemiseen.

Kierrätyspolttoaine

Kierrätyspolttoaine on jätteistä valmistettua polttoainetta. Tavallisin REF valmistetaan erilliskerätystä nk. energiajakeesta ja on suurelta osin materiaalikeräykseen kelpaamatonta, esimerkiksi likaantunutta paperia, pahvia ja muovia. Energiajae ...

Komposti

Komposti on biologisesti hajoavaa orgaanista jätettä, siis kasvi- ja eläinperäisiä aineita, joita eliöt hajottavat. Kompostin ja tunkion ero on siinä, että tunkiossa on vallalla anaerobiset bakteerit eli hapettomassa tilassa elävät mädättäjäbakte ...

Lakaisukone

Lakaisukone on piha-alueiden, ajoteiden, polkujen, kivetysten ja terassien pölyjen ja muiden roskien puhdistamiseen tarkoitettu joko työnnettävä, päältäajettava tai itsevetävä laite. Lakaisukoneiden säiliöiden tilavuus vaihtelee 15 ja 50 litran v ...

RoHS-direktiivi

RoHS-direktiivi on Euroopan unionin säädös, jolla rajoitetaan tiettyjen haitallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Näitä aineita ovat elohopea, kadmium, lyijy, kuusiarvoinen kromi sekä palonsuoja-aineet PBB ja PBDE. Direktii ...

Roska-astia

Roska-astia on astia, johon jätteitä kerätään. Jätteet lajitellaan usein kierrätystä varten omiin astioihinsa, minkä vuoksi jäteastoita on monenlaisia. Roska-astioita sijaitsee sisä- ja ulkotiloissa. Yleensä kodeissa keskeisin roska-astia sijaits ...

Säkkiväline

Säkkiväline oli vuonna 1967 erilliseksi yhtiöksi perustettu yritys, jonka suomalaiset paperisäkkien valmistajat perustivat aiemmin 1960-luvulla markkinoimaan jätesäkkejä ja edistämään jätesäkkimenetelmän käyttöä. Lassila & Tikanoja osti 1989 sen ...

Tunkio

Tunkio on avokomposti. Karjaeläinten lanta ja kuivikkeet koottiin 1600-luvulla syksyisin Lounais-Suomen puulattianavetoista tunkioksi. Tunkioihin on tyhjennetty usein myös huusien alustat, jotka sijaitsivat lähellä tunkiota. Lanta kasattiin tunki ...

Zabbaleen

Zabbaleen on egyptiläinen, lähinnä koptilaisista koostuva yhteisö, jonka jäsenet toimivat jätteenkerääjinä Kairossa. Egyptin arabian sana "Zabbaleen" tarkoittaa suomeksi "roskaihmisiä". He kierrättävät keräämästä jätteestään noin 85 %. Suurin Zab ...

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyisen yhteiskunnan tarpeet tekemättä myönnytyksiä tulevien sukupolvien kustannuksella. Tärkeitä huomioon otettavia tekijöitä ovat luonnonvarojen riittävyys ja köyhyys. Kestävä kehitys on erityisesti ...

Albert Bartlett

Albert Allen Bartlett oli yhdysvaltalainen fysiikan professori. Professori Bartlett luennoi Coloradon yliopistossa syyskuusta 1969 lähtien yli 1 600 kertaa aiheesta Aritmetiikka, väestö ja energia.

Ekologinen kestävyys

Ekologinen kestävyys on yksi kestävän kehityksen näkökulmista. Sillä tarkoitetaan luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien toiminnan varmistamista sekä ihmisten toiminnan sopeuttamista siihen niin, että luonnon kestokyky ei ylity saastutuksen ta ...

Ekologinen kompensaatio

Ekologisella kompensaatiolla tarkoitetaan menettelyä, jolla taloudellisen toiminnan, kuten esimerkiksi rakentamisen tai teollisuuden, johdosta elinympäristölle aiheutettu haitta hyvitetään parantamalla elinympäristön tilaa toisaalla. Hyvitys void ...

Ekomatkailu

Ekomatkailu eli ekoturismi on kestävän kehityksen mukaisesti tapahtuvaa matkailua luonnossa, jossa matkailijalle annetaan samalla ympäristökasvatusta. Ekomatkailussa luonto itsessään on matkailun keskiössä. Matkailija kohtaa ja kokee luonnon sen ...

Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki tarkoittaa jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaa ilmastokuormaa eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy. Toisinaan hiilijalanjäljellä viitataan kasvihuonekaasujen kok ...

Hiilineutraali polttoaine

Hiilineutraali polttoaine tarkoittaa sellaista polttoainetta, jonka tuotanto ja käyttö yhdessä eivät lisää ilmakehän hiilidioksidia, samoin kuin hiilineutraalius yleensä tarkoittaa mitä tahansa järjestelmää, jonka toiminta ei lisää ilmakehän hiil ...

Hiilineutraalius

Hiilineutraaliudella tarkoitetaan tilannetta, jossa toiminta ei muuta ilmakehän hiilipitoisuutta, toisin sanoen toiminnan nettohiilijalanjälki on nolla. Hiilineutraali yhteiskunta tuottaa ilmakehään vain sen verran hiilipäästöjä kuin se pystyy si ...

Thomas Homer-Dixon

Thomas Homer-Dixon on kanadalainen politiikan tutkija, professori ja tietokirjailija. Hän toimii professorina Waterloon yliopiston ympäristötieteellisessä tiedekunnassa sekä Balsillien kansainvälisen politiikan oppilaitoksessa. Aikaisemmin hän on ...

Rob Hopkins

Robert Hopkins on englantilainen tietokirjailija, opettaja ja ympäristöaktivisti, joka tunnetaan erityisesti siirtymäliikkeen perustajana. Hän on toiminut permakulttuurin opettajana ja julkaissut siirtymäliikettä koskevia tietokirjoja. Hopkins on ...

Kehitysapu

Kehitysapu eli kehitysyhteistyö on julkisista varoista annettavaa tukea tai lainaa, jonka tarkoituksena on edistää taloudellista kehitystä ja hyvinvointia kehitysmaissa. Erona kriisiapuun tai humanitaariseen apuun on se, että kehitysavulla pyritä ...

Teemasivu: Kestävä kehitys

Vuonna 2008 Suomen vesivoima sähkönkulutuksesta oli 33 % suurempi kuin vuosien 1990-2007 keskiarvo. Vesivoimaa käytettiin 4.2 TWh vuosien 1990-2007 keskiarvoa enemmän ja 7.3 TWh enemmän kuin vuonna 2003. Määrä oli suurempi kuin koskaan aikavälill ...

Kulttuurinen kestävyys

Kulttuurinen kestävyys on yksi kestävän kehityksen osa-alueista. Se tarkoittaa kulttuuriin liittyvien asioiden, kuten kielten, perinteiden ja tapojen, säilyttämistä.

Materiaaliviisaus

Materiaaliviisaudella tarkoitetaan tapaa käyttää erilaisia materiaaleja harkitusti, tehokkaasti ja ympäristön ja ihmisten hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Materiaaliviisaus on keino, jolla voidaan saavuttaa kestävä kierto ...

One Planet Living

One Planet Living on englannista lähtöisin oleva kestävän elämäntavan konsepti, jonka tarkoitus on kannustaa ihmisiä ja yhteisöjä elämään sosiaalisesti kestävästi ja maapallon kantokyvyn rajoissa. Konseptiin kuuluu kymmenen One Planet -periaatett ...

Opasnet

Opasnet on wikipohjainen verkkotyötila avointen arviointien tekemiseen. Avoimet arvioinnit ovat vaikutusarviointeja, joihin kuka tahansa saa vapaasti osallistua. Opasnet pohjautuu Mediawiki-alustaan, ja sitä ylläpitää ja kehittää Terveyden ja hyv ...

Planetaarinen ruokavalio

EAT-Lancet -komissio loi planetaarisen ruokavalion osana The Lancet -aikakauslehdessä tammikuussa 2019 julkaistua raporttia. Komission raportin tavoitteena on luoda ruokavalio, joka mahdollistaa terveellisen ravinnon tuottamisen 10 miljardille ih ...

Päästökompensaatio

Päästökompensaatio, ilmastokompensaatio, hiilikompensaatio tai päästöhyvitys tarkoittaa rahallista hyvitystä, jolla pyritään kumoamaan aiheutettujen kasvihuonekaasupäästöjen vaikutukset rahoittamalla päästöjen vähentämiseen tähtääviä toimia toisa ...

Ravinteiden kierrätys

Ravinteiden kierrätyksessä biomassa tai jokin muu ravinteita sisältävä aines hyödynnetään ihmisen toimesta niin, että se päätyy takaisin kiertoon ja uudelleen kasvien käyttöön. Kierrätettävä aines hyödynnetään joko sellaisenaan tai käsitellään uu ...

William E. Rees

William Rees on kanadalainen University of British Columbia -yliopiston professori. Hänen ensisijainen kiinnostuksen kohteensa on maailman ympäristön tilaa sekä kestävän kehityksen ekologisia perusteita koskeva julkinen politiikka sekä suunnittel ...

Reilu matkailu

Reilu matkailu huomioi ekomatkailun tavoin ympäristön, mutta lisäksi se pyrkii huomioimaan sekä taloudellisen että eettisen näkökulman niin, että paikalliset ihmiset saavat oikeudenmukaisemman korvauksen ja pystyvät säilyttämään oman kulttuurinsa ...

Resurssiviisaus

Resurssiviisaus on kykyä käyttää erilaisia resursseja harkitusti ja hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Resurssiviisaus on resurssitehokkuutta kokonaisvaltaisempi määritelmä. Siinä resurssien kulutusta katsotaan absoluuttise ...

Rion julistus

Rion julistus on Yhdistyneiden kansakuntien vuonna 1992 tekemä sopimus. Se on nimetty Rio de Janeiron mukaan. Rion julistustuksessa on 27 periaatetta, jotka koskevat kestävän kehityksen edistämistä maailmassa.

Siirtymäliike

Siirtymäliike on aatteellinen liike, joka on perustettu permakulttuurin periaatteille. Liikkeen käynnisti vuonna 2005 irlantilaisen Kinsalen kaupungin korkeakoulun opettaja Rob Hopkins yhdessä oppilaidensa kanssa. Kinsalesta tuli maailman ensimmä ...

Sosiaalinen kestävyys

Sosiaalinen kestävyys on yksi kestävän kehityksen neljästä osasta. Sosiaalisen kestävyyden tarkoituksena on taata, että kaikilla ihmisillä on mahdollisuus perustarpeisiin, kuten ruokaan, koulutukseen ja sananvapauteen.

Taloudellinen kestävyys

Taloudellinen kestävyys on yksi kestävän kehityksen osa-alueista. Se tarkoittaa uusiutumattomien luonnonvarojen kohtuullista käyttöä ja jätteiden synnyn minimointia. Taloudellinen kestävyys voidaan saavuttaa tehokkaan kierrätyksen ja uusiutuvien ...

Kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat joukko tavoitteita, joiden tavoitteena on antaa suunta kansainvälisen kehityksen tulevaisuudelle. Niiden tavoitteena on tehdä maailmasta kaikille parempi paikka elää. Kestävän kehityksen tavoitteita luotaessa o ...

Teollinen ekologia

Teollinen ekologia on tieteenala, joka tutkii materiaali- ja energiavirtoja ihmisten luomissa teollisissa systeemeissä ja kulutuksessa. Tutkimuksen fokuksena on ymmärtää materiaalivirtojen suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäristöön, sekä ymmärtä ...

Teollinen symbioosi

Teollinen symbioosi on teollisuuden ja yritysten prosessien ja virtojen symbioosin kaltaista vuorovaikutusta ja hyödyntämistä, mikä tuottaa luonnollisen kaltaisia ainekiertoja ja lisäarvoa teollisessa tuotannossa. Tästä esimerkkinä jäännösvirtoje ...

Topinpuisto

Topinpuisto on Turussa Orikedolla vuonna 2017 toimintansa aloittanut kiertotalouskeskus, jonka tarkoituksena on mahdollistaa kiertotalouteen pohjautuvaa liiketoimintaa ja kehittää uusia liiketoimintamalleja yhteistyössä kotimaisten sekä ulkomaist ...

Uusiutuva energia

Uusiutuva energia on energiaa, jota saadaan uusiutuvista lähteistä. Uusiutuvan energian tuotantomuodoissa hyödynnetään jatkuvia luonnollisia prosesseja kuten auringonpaistetta, tuulta, virtaavaa vettä ja ilman ja maan lämpöä – tai käytetään biolo ...

YK: n kestävän kehityksen toimikunta

YK:n kestävän kehityksen toimikunta edistää YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 21:n täytäntöönpanoa. Se toimii YK:n talous- ja sosiaalineuvoston alaisuudessa.

Zero waste

Zero waste on ajattelutapa, joka kannustaa resurssien elinkaaren uudelleensuunnitteluun niin, että kaikki tuotteet käytetään uudelleen. Tavoitteena on, että jätettä ei päädy kaatopaikoille, jätteenpolttolaitoksille tai mereen. Keväällä 2018 perus ...

Arkielämän ympäristöpolitiikka

Arkielämän ympäristöpolitiikka on professori Ilmo Massan ja tutkija Sanna Ahosen toimittama kirja, jonka on julkaissut Gaudeamus vuonna 2006. Teoksessa tarkastellaan ristiriitoja, joita yksilö kokee toimiessaan yhteiskunnassa.

Ekopop

Ekopop: Ekologisen ja onnellisen elämän opas on Tom Henrikssonin ja Leo Straniuksen kirja vuodelta 2011. Teoksen on julkaissut Avain. Kirja rakentuu helsinkiläisen opiskelijan Henrikssonin tarinana ympäristöaktivisti Straniuksen oppien seuraamisesta.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →