ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 176

Pariisin klubi

Pariisin klubi on vuonna 1956 perustettu epävirallinen julkisten velkojien yhteistyöelin, jonka tarkoituksena on etsiä koordinoituja ja kestäviä ratkaisuja velallisvaltioiden maksuvaikeuksiin. Klubin päätökset tehdään yksimielisesti ja sihteerist ...

Suhteellinen etu

Suhteellinen etu on taloustieteessä käytetty käsite, joka osoittaa, että kahden kansantalouden kannattaa käydä kauppaa siitä huolimatta, että toinen näistä talouksista pystyy tuottamaan kaikkia mahdollisia hyödykkeitä halvemmalla kuin toinen. Nyk ...

Suosituimmuusehto

Suosituimmuusehto on ulkomaankaupassa kahden tai useamman maan kesken solmittu sopimus. Jos yksi sopijoista myöntää jonkin kauppaedun jollekin kolmannelle maalle, sen on annettava sama etu myös sopimuksen osapuolille. Suomen oli 1950-luvun loppup ...

Transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus

Transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus, lyhennys TTIP englannin sanoista Transatlantic Trade and Investment Partnership oli Yhdysvaltain ja Euroopan unionin vapaakauppaa lisäämään suunniteltu kauppasopimus. Vapaakauppasopimusta vastust ...

Tuontilisenssi

Tuontilisenssi eli tuontilupa on viranomaiselta saatu määräaikainen lupa maahantuoda kauppatavaroita, joiden tuontia säännöstellään. Suomessa tuontilisenssejä myönsi lisenssivirasto, joka toimi 1953–1993. Sen jälkeen tehtävää hoiti kauppa- ja teo ...

Ulkomaankaupan vaihtosuhde

Ulkomaankaupan vaihtosuhde tarkoittaa talouden vientihintojen suhdetta tuontihintoihin. Siihen vaikuttavat hintojen muutokset kansainvälisillä markkinoilla sekä ulkomaankaupan rakenteen muutokset. Vaihtosuhteen paraneminen on valtiolle hyödyllist ...

Uusi kansainvälinen talousjärjestys

Uusi kansainvälinen talousjärjestys oli 1970-luvulla useiden kehitysmaiden hanke edistää intressejään maailmantaloudessa parantamalla vaihtosuhdettaan, lisäämällä kehitysapua, pienentämällä tariffeja lännessä sekä muilla keinoin. Hanke pyrittiin ...

Vaikeasti velkaantuneet köyhät maat

Vaikeasti velkaantuneet köyhät maat tai raskaasti velkaantuneet köyhät maat on 37 valtion ryhmä, johon kuuluvilla mailla on korkea köyhyysaste ja jotka ovat vaikeasti velkaantuneita. Kansainvälinen valuuttarahasto ja Maailmanpankki käynnistivät 1 ...

Valuuttamarkkinat

Valuuttamarkkinat ovat tilanteita, joissa valuuttaa vaihdetaan toiseen. Tällöin on sovittava niiden keskinäinen vaihtokurssi. Valuuttamarkkinat poikkeavat muista markkinoista siinä, että niillä vaihdettavat rahasummat ovat tavattoman suuria. Nämä ...

Vapaakauppa

Vapaakauppa tarkoittaa yleensä ihmisten ja yritysten oikeutta käydä kauppaa keskenään vapaasti myös valtakunnanrajojen yli. Se siis tarkoittaa rajoitusten, kuten tullien ja tuontirajoitusten puuttumista kahden tai useamman valtion välillä. Vapaak ...

Vapaatuotantoalue

Vapaatuotantoalue tai erikoistalousalue, Export Processing Zone tai Special Economic Zone), on alue, jolla toimivat yritykset saavat vero- ja tullihelpotuksia ja joilla vallitsee väljempi työnlainsäädäntö. Vapaatuotantoalueille pyritään houkuttel ...

Yhteismarkkinat

Yhteismarkkinat on jonkin maiden ryhmittymän perustama talousalue, jonka sisäistä yhteistoimintaa helpotetaan. Vastaavasti ulkoisia muureja yleensä korotetaan. Maiden taloudellista yhteistoimintaa rajoittavat monet seikat, kuten tullit, tariffit, ...

Yhtenäinen euromaksualue

Yhtenäinen euromaksualue on maksuliikenteen sisämarkkina-alue. SEPA-alueeseen kuuluu 32 maata, kaikki Euroopan unionin jäsenmaat sekä Islanti, Norja, Liechtenstein, Monaco ja Sveitsi. Tavoitteena on helpottaa rajat ylittävien elektronisten maksuj ...

Konsernitilinpäätös

Konsernitilinpäätös tarkoittaa konsernin emoyhteisön ja tytäryhteisöjen tilinpäätösten yhdistelmänä laadittavaa koko konsernin tuloksen ja taloudellisen aseman osoittavaa tilinpäätöstä. Konserni on kahden tai useamman yrityksen tai muun talousyks ...

Laskentatoimi

Laskentatoimi on yrityksen tai muun talousyksikön ohjausjärjestelmään kuuluvaa toimintaa, jonka tehtävänä on kerätä, rekisteröidä ja analysoida talousyksikön toimintaa kuvaavia arvo- ja määrälukuja sekä tuottaa niihin perustuen laskelmia ja analy ...

Balanced Scorecard

Balanced Scorecard eli BSC on tavoitejohtamisen periaatteille kehitetty toiminnanohjauksen suorituskykymittaristo, joka esiteltiin vuonna 1992. Samaa tarkoitusta palvelevia mittaristoja ovat tulosmatriisi, suorituskykypyramidi ja suorituskykypris ...

Investointilaskelmat

Investointilaskelmat ovat laskelmia, joita yrityksissä ja muissa talousyksiköissä laaditaan investointeja koskevissa päätöksentekotilanteissa investointivaihtoehtojen kannattavuuden selvittämiseksi. Investointipäätöksissä on kysymys edullisimman ...

Katetuottolaskenta

Katetuottolaskenta tai katetuottoanalyysi on yleisesti käytetty yrityksen kannattavuutta selvittävä laskentamenetelmä. Katetuottolaskennassa suoritteelle kohdistetaan ainoastaan muuttuvat kustannukset. Katetuotto eli myyntikate tarkoittaa rahamää ...

Kustannus

Kustannus on yritystoiminnassa tuotannontekijän rahassa mitattu käyttö tai kulutus. Se on kustannuslaskennassa käytettävä käsite, joka ei ole sama kuin kirjanpidon kulu-käsite. Kustannus eroaa kulusta seuraavin tavoin: Arvostusero: Kirjanpitolain ...

Käyttökate

Käyttökate on yrityksen kannattavuutta kuvaava taloudellinen tunnusluku. Käyttökate tarkoittaa sitä rahamäärää, joka liikevaihdosta jää, kun siitä vähennetään muuttuvat ja kiinteät kustannukset. Käyttökate kertoo yrityksen liiketoiminnan tuloksen ...

Käyttöpääoma

Käyttöpääoma tarkoittaa laskentatoimessa yrityksen juoksevan liiketoiminnan sitomaa rahamäärää. Pääomaa sitoutuu eri kohtiin liiketoimintaprosessissa. Tämä johtuu enimmäkseen viiveistä: maksun saaminen asiakkaalta kestää esimerkiksi usein 14 päiv ...

Laskentatoimen historia

Laskentatoimi on toiminnan ohjaukseen ja seurantaan liittyvää toimintaa, jonka tehtävänä on kerätä ja rekisteröidä toimintaa kuvaavia määrä-, hinta- ja arvosuureita sekä laatia niiden perusteella raportteja ja laskelmia. Laskentatoimi käsittää ka ...

Maksuvalmius

Maksuvalmius tarkoittaa yrityksen rahan riittämistä sen maksuvelvoitteiden maksamiseen joka hetki. Maksuvalmius merkitsee, että yritys pystyy suoriutumaan maksuvelvoitteistaan näiden tullessa maksuun. Jos yritys ei ole maksuvalmis mutta saa lisär ...

Nettonykyarvo

Nettonykyarvo on toiminnan kannattavuuden mittari. Se on tulo- ja menovirtojen nykyarvojen erotus: NPV = PVtulovirta - PVmenovirta Kun nettonykyarvo on käytetyllä laskentakorolla positiivinen, tulovirta on korotkin huomioiden menovirtaa arvokkaam ...

Nettotulos

Nettotulos on yrityksen toiminnan tulos verojen vähentämisen jälkeen. Nettotuloksella ymmärretään tavallisesti yrityksen varsinaisen, säännöllisen toiminnan tulosta ennen tilinpäätössiirtoja tai liiketoimintaan kuulumattomia kertaluontoisia eriä ...

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus tarkoittaa yleisimmin pörssinoteeratun yrityksen tulosten ja muun kehityksen raportointia osakkeenomistajille vuoden alusta neljännesvuosittain. Pörssinoteerattujen yritysten osavuosikatsauskäytäntö perustuu arvopaperimarkkinalaki ...

Osinkosuhde

Osinko/kokonaistulos eli osinkosuhde kertoo kuinka suuri yrityksen jakama osinko on suhteessa tilikauden tulokseen. Se siis kuvaa kuinka suuri osuus voitoista jaetaan osakkeenomistajille. Se osuus voittoa, jota ei jaeta osinkoina, jää yritykseen ...

Rahaprosessi

Rahaprosessi on taloudenpitäjän rahavirtojen kuvaus. Rahaprosessi kulkee vaihdantataloudessa toiseen suuntaan kuin reaaliprosessi, rahasta vastikkeellisesti tarjotut tavarat ja palvelukset.

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma on maksu- tai suoriteperusteella laadittu rahavirtalaskelma, joka kertoo rahan liikkeet tilikauden aikana. Rahoituslaskelma kertoo havainnollisesti, mihin saakka yrityksen tulorahoitus riittää. Rahoituslaskelmia ovat maksuperuste ...

Petri Sahlström

Petri Tapani Sahlström on suomalainen taloustieteilijä. Hän on toiminut Oulun yliopiston laskentatoimen professorina vuodesta 2005. Hän on toiminut myös Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun dekaanina. Sahlström kirjoitti ylioppilaaksi Haukiputaan ...

Substanssiarvo

Yrityksen substanssiarvo tarkoittaa nettoarvoa, joka saadaan vähentämällä yrityksen varoista sen velat. Substanssiarvo lasketaan käyttäen omaisuuden käypiä arvoja. Osakkeen substanssiarvo tarkoittaa osuutta, joka yrityksen substanssiarvosta kuulu ...

Tulosennuste

Tulosennuste on yrityksen tai muun talousyksikön tilikauden taloudellista tulosta koskeva ennuste, joka tehdään tilikauden aikana talouden toteutuneen kehityksen sekä tiedossa tai arvioitavissa olevien tulevaan kehitykseen vaikuttavien seikkojen ...

Tuotekustannuslaskenta

Tuotekustannuslaskentatavat pyrkivät ilmaisemaan yrityksen suorite-, eli tuote- tai palvelukohtaiset kustannukset. Suoritteiden aikaansaamiseksi on käytettävä tuotannontekijöitä, kuten materiaaleja ja työtä. Jotta erilaisten yritysten, tuotteiden ...

Unic

Unic Oy oli osuuspankkiryhmään 1967 perustettu ATK-palvelutalo. Unic oli aikansa merkittävimpiä palkkahallinnon ja taloushallinnon ohjelmistojen tuottajia. Muita 1960–1980-luvun merkittäviä toimijoita atk-palvelualalla olivat muun muassa Nokian l ...

Ansaintamalli

Ansaintamalli on käsite, jolla kuvataan tulojen hankkimista. Ansaintamalli määrittelee tulolähteet, yrityksen tai muun toimijan tarjoaman hyödyn, hyödyn hinnoittelun ja maksajan. Mallin avulla on tarkoitus tunnistaa tuote tai palvelu, jonka avull ...

Arvonlisäveronumero

Arvonlisäveronumero on yksilöllinen sarjanumero, joka EU:ssa annetaan kaikille, jotka jäsenvaltio rekisteröi arvonlisäveron ilmoittamiseksi. Kansainvälisissä yhteyksissä sitä kutsutaan VAT-numeroksi, jossa VAT on lyhenne englannin-kielisestä term ...

Asiakas

Asiakas on henkilö, joka ostaa tuotteen tai palvelun sekä suorittaa sopimuksen mukaisen maksun. Maksu voidaan suorittaa sopimuksesta riippuen rahamääräisenä, tuotteina tai palveluina.

Asiakaskokemus

Asiakaskokemus viittaa organisaation ja asiakkaan väliseen vuorovaikutussuhteeseen. Asiakaskokemus koostuu mielikuvista ja tunteista, jotka syntyvät asiakkaalle kaikista kohtaamisista yrityksen edustajien, kanavien ja palveluiden kanssa. Hyvä asi ...

Asiakastyytyväisyys

Asiakastyytyväisyys on termi, joka kuvastaa asiakkaan odotusten täyttymistä. Asiakastyytyväisyys on yritysmaailmassa tärkeimpiä tavoitteita kehityksen varmistamisessa lähde?. Tyytyväinen asiakas suosittelee helpommin ostamaansa tuotetta tai palve ...

Brändi

Brändi on tuote tai tuotemerkki, yritys, henkilö tai muu vastaava, jolle on syntynyt tai esimerkiksi markkinoinnin avulla luotu laaja, yleensä myönteinen, tunnettuus. Brändin arvo muodostuu nimen tai logon tunnettuudesta, asiakkaiden merkkiuskoll ...

Brändilähettiläs

Brändilähettiläs tarkoittaa markkinointialalla ihmistä, joka työskentelee yrityksessä, edustaa organisaatiota tai brändiä. Brändilähettiläs kuvastaa yrityksen imagoa, näkyvyyttä, arvoa, tavoitteita sekä aatteita. Käytännön tasolla brändilähettilä ...

Dynaamiset kyvykkyydet

Dynaamiset kyvykkyydet ovat yksinkertaistetusti tekijöitä, jotka lisäävät yrityksen kilpailuetua ja tuottavat sille lisäarvoa. Kansantaloustieteestä lähtöisin oleva dynaamisten kyvykkyyksien teoria on viime vuosina kasvattanut suosiotaan myös lii ...

Elop-vaikutus

Elop-vaikutus liitetään liikemies Stephen Elopin toimintaan Nokian johdossa ja tarkalleen nk. "burning platform" -muistioon. Kyseessä on yritysjohtajan virhe jossa hän julkisesti moittii yrityksensä tuotteet ja kehuu tulossa olevia tuotteita, joi ...

Epätäydellinen kilpailu

Epätäydellinen kilpailu tarkoittaa taloustieteissä tilannetta joillain markkinoilla, jolloin kaikki täydellisen kilpailun oletukset eivät täyty. Epätäydellistä kilpailua esiintyy tyypillisesti markkinoilla joiden rakenne on: Oligopoli, harvoja my ...

Finanssikeskus

Finanssikeskus on maailmankaupunki, joka on kansainvälisten pankkien sekä luotto- ja rahoituslaitosten keskittymä. Maailman talousfoorumi nimesi Lontoon Cityn maailman johtavaksi finanssikeskukseksi lokakuussa 2009. Finanssikeskuksessa on yleensä ...

Finvoice

Finvoice on joko pankkien yhteistyössä kehittämä ja ylläpitämä verkkolaskuformaatti, Finanssialan Keskusliiton julkaisemaan standardiin perustuva verkkolaskujen ja muiden sähköisten sanomien muoto, kuvaus ja esitystapa tai pankkien ja maksulaitos ...

Forbes 400

Forbes 400 on Forbesin julkaisema luettelo 400 rikkaimmasta yhdysvaltalaisesta, joka julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1982. Luettelo on vanhin ja parhaiten tunnettu Forbesin varakkuusluetteloista. Se julkaistaan vuosittain syyskuussa. Vuonna ...

Forum Virium Helsinki

Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö, joka kehittää tulevaisuuden kaupunkiratkaisuja yhteistyössä yritysten, tiedeyhteisön ja kaupunkilaisten kanssa. Yhtiön strateginen tavoite on tehdä Helsingistä maailman toimivin älykau ...

Franchise

Franchise myös franchising, on menettely, jossa yrittäjä hankkii oikeuden käyttää tavaramerkkiä ja menetelmiä harjoittamassaan yritystoiminnassa. Tästä oikeudesta yrittäjä suorittaa korvauksen, joka voi olla vuosittainen maksu tai prosentuaalinen ...

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinto on organisaatiossa harjoitettavaa työntekijöihin liittyvää hallintoa, johon on kirjallisuudessa viitattu englanninkielisillä vanhemmalla personnel administration - ja uudemmalla human resources -käsitteillä. Henkilöstöhallinnon ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →