ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 147

Veroparatiisi

Veroparatiisi tarkoittaa maata tai aluetta, jossa on matala tai olematon verotusaste, alhainen säätely ja usein myös tiukka pankkisalaisuus tai muita salassapitokäytäntöjä. Tietojen saaminen veroparatiiseista on usein vaikeaa tai mahdotonta, mikä ...

Voimapolitiikka

Voimapolitiikka on kansainvälisiin suhteisiin vaikuttamista sotilaallisesti; sotilaallisella voimalla uhkaamalla tai sitä käyttämällä pyritään saavuttamaan valtion poliittiset päämäärät, jotka koskevat usein valtion vaikutusvallan tai alueen laaj ...

Yhteiskuntasopimus (työmarkkinapoliittinen käsite)

Yhteiskuntasopimus on Suomen pääministerin ja Suomen Keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän käyttämä poliittinen käsite, jolla viitataan hallituksen tavoittelemaan yhteisymmärrykseen työmarkkinakysymyksistä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Myös kesk ...

Zapadnikit

Zapadnikit olivat 1800-luvun venäläisiä kirjailijoita ja ajattelijoita, jotka vastustivat venäläisen perinteellisen ortodoksisen kulttuurin romantisoivaa ihailua eli slavofiliaa. Zapadnikit eivät olleet yhtenäinen ryhmä. He pitivät Venäjän kulttu ...

Maaseutupolitiikka

Maaseutupolitiikalla tarkoitetaan politiikkaa, jolla pyritään pitämään maaseudun elinvoimaisuutta yllä, vähentämään rakenneongelmia ja lisäämään maaseudun kilpailukykyä. Suomessa maaseutupolitiikka jakautuu useiden ministeriöiden toimialaan, jois ...

Aktion Österbotten

Aktion Österbotten on maaseudun kehittämisyhdistys, jonka toiminta-alueena on Pohjanmaan rannikkoseutu aina Kokkolasta Kristiinankaupunkiin saakka. Aktion Österbotten on paikallinen LEADER-toimintaryhmä, jonka toiminnan pohjana on ”Rannikkopohjan ...

Luettelo maaseudun kehittämisyhdistyksistä

Toimintaryhmät eli maaseudun kehittämisyhdistykset rahoituslähteittäin Suomen Kylätoiminta ry:n 31.7.2006 tietojen mukaan ohjelmakaudella 2000 - 2006: HUOM. ohjelmakaudella 2007 - 2013 kaikki rahoitettavaksi hyväksyttävät toimintaryhmät toteuttav ...

Luonnonvarainneuvosto

Luonnonvarainneuvosto on Suomen maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä toimiva neuvoa-antava parlamentaarinen elin. Siinä on 17 jäsentä, jotka nimitetään uudelleen jokaiselle eduskuntakaudelle eli neljän vuoden välein puolueiden eduskunnan voi ...

Maaseudun kehittämisyhdistys

Maaseudun kehittämisyhdistyksellä tarkoitetaan suomalaisissa yhteyksissä seutukunnallista tai vastaavaa alueellista yhdistystä, jonka tehtävänä on kehittää maaseutua oman kehittämisohjelmansa mukaisesti siten kuin Suomen valtion ja Euroopan union ...

Maaseutu

Maaseutu on aluetta, joka ei ole kaupunkia eikä asumatonta erämaata. Maaseudun tyypillinen asutusryhmä on kylä, vaikkakin monet maaseutualueet ovat tasaisesti haja-asuttuja. Maaseudun ja kaupungin rajaa ei ole kattavasti määritelty, vaan puhe maa ...

Yhyres

YHYRES-kehittämisyhdistys ry on itsenäinen Kyrönmaalla toimiva maaseudun kehittämisyhdistys. Sen tavoitteena on kehittää Kyrönmaan elinvoimaa, vireyttä, yrittäjyyttä sekä luoda kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä. Toimintaryhmä rahoittaa Kyrönma ...

Alkuperäiskansojen oikeudet

Alkuperäiskansojen oikeuksilla tarkoitetaan erityisesti alkuperäiskansoille säädettyjä oikeuksia. Näihin sisältyvät perusoikeudet, kuten oikeus koskemattomuuteen, mutta myös oikeus maanomistukseen, kieleen ja uskontoon. Oikeudet voidaan nähdä alk ...

Aseenkanto

Aseenkanto-oikeus on yleisesti oikeus kantaa aseita julkisella paikalla, sekä laajemmin käsitettynä oikeus omistaa ase. Suomessa aseenkantaminen tarkoittaa sen käyttämistä hyväksyttyyn käyttötarkoitukseen. Aseen hallussapitolupa antaa oikeuden ka ...

Jokamiehenoikeus

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen oikeutta nauttia luonnosta ja hyödyntää sitä riippumatta alueen omistus­suhteista. Luonnon käyttämiseen jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa ei siis tarvita maanomistajan eikä maan haltijan lupaa, e ...

Jokamiehenoikeus Suomessa

Jokamiehenoikeuksilla Suomessa tarkoitetaan jokaisen oikeutta nauttia Suomessa luonnosta ja hyödyntää sitä riippumatta alueen omistus­suhteista. Luonnon käyttämiseen jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa ei siis tarvita maanomistajan eikä maan ...

Kansalaisoikeudet

Kansalaisoikeudet ovat perustuslakiin kirjattu joukko poliittisia ja negatiivisia yksilönvapauksia, joita julkinen valta ei saa loukata tai rajoittaa edes demokraattisella päätöksellä. Ne ovat pikemminkin toimivan demokratian elinehto. lähde? Kan ...

Kotiseutuoikeus

Kotiseutuoikeus on Ahvenanmaan maakunnassa käytössä oleva oikeus, jonka perusteella vain kotiseutuoikeuden omaava henkilö on oikeutettu äänestämään maakuntapäivävaaleissa, omistamaan tai hallinnoimaan kiinteää omaisuutta tai harjoittamaan elinkei ...

Lehdistönvapaus

Lehdistönvapaus tarkoittaa tiedotusvälineiden vapautta sensuurista ja valtion ja esivallan painostuksesta. Lehdistönvapaus on demokraattisen järjestelmän kulmakiviä, ja se on mukana useimpien maiden perustuslaissa. Lehdistöä on sanottu neljänneks ...

Negatiivinen oikeus

Negatiivisella oikeudella tarkoitetaan oikeutta jostakin, kuten kidutettavaksi joutumista. Negatiivisen oikeuden vastakohta on positiivinen oikeus. Negatiivinen oikeus on etenkin filosofiassa tunnettu käsite, jossa sillä pyritään erottelemaan oik ...

Painovapaus

Painovapaus on kansalaisille kuuluva oikeus ajatusten esittämiseen painotuotteessa ilman erityistä viranomaisen lupaa tai ennakkotarkastusta. Monet yhdistävät siihen myös muiden rajoitusten vähyyden ja muidenkin viestimien toiminnan vapauden.

Positiivinen ja negatiivinen vapaus

Positiivinen ja negatiivinen vapaus ovat Isaiah Berlinin esseessään Vapauden kaksi käsitettä erittelemät yleiset vapauden määritelmät, joskin termit esiintyvät jo John Stuart Millillä. Klassinen yksinkertaistus positiivisen ja negatiivisen vapaud ...

Positiivinen oikeus

Positiivinen oikeus on termi, jolla tarkoitetaan oikeutta tehdä jokin teko tai saada jokin etuus tai asia toiselta ihmiseltä tai ihmisryhmältä. Positiivisen oikeuden vastakohta on negatiivinen oikeus, joka tarkoittaa oikeutta olla joutumatta jonk ...

Sananvapaus

Sananvapaus on kansalaisen perusoikeuksiin kuuluva oikeus ilmaista ja vastaanottaa julkisuudessa mielipiteitään. Länsimaisissa demokratioissa sananvapauden ydinsisällöksi on usein mielletty ennakkosensuurin poissaolo. Lainsäädännössä on kuitenkin ...

Sopimusvapaus

Sopimusvapaus on oikeushenkilön ja oikeustoimikelpoisen luonnollisen henkilön vapaus tehdä erilaisia oikeustoimia. Oikeustoimella henkilön oikeusasema muuttuu tai perustetaan uusia oikeuksia tai velvollisuuksia. Sopimuksen voi tehdä vaikkapa irta ...

Vetoomusoikeus

Vetoomusoikeus tarkoittaa yksilölle kuuluvaa oikeutta vedota valtaapitäviin ilman rangaistusta tai sanktiota. Se turvaa yksilön mahdollisuuden esittää valitus tai pyyntö, jolla hän haluaa vaikuttaa esimerkiksi parlamentin päätöksentekoon. Euroopa ...

Yksilönvapaus

Yksilönvapaus on poliittinen käsite, joka viittaa siihen mitä ihmiset saavat tehdä, ja mitä ihmisille saa tehdä. Yksilönvapauden puolustajien mukaan yksilöllä on vapaus toimia halunsa mukaan niin kauan kuin hän ei loukkaa muiden vastaavaa vapautt ...

Yksityiselämän suoja

Yksityiselämän suoja kuuluu Suomen perustuslain 2. lukuun kirjattuihin perusoikeuksiin. Suomen perustuslain 10 § yksityiselämän suojasta kuuluu seuraavasti: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetä ...

Yksityisomaisuus

Yksityisomaisuus on yksityisen henkilön omaisuutta. Yksityisomaisuus on erotettavissa julkisesta omaisuudesta, jolla viitataan valtion tai yhteisön omistukseen. Yksityisomistus syntyi teollisen vallankumouksen myötä 1700-luvun alussa ja se korvas ...

Yksityisyyden suoja

Yksityisyyden suojalla viitataan Suomen perustuslain yksityiselämän suojaa käsittelevään kymmenenteen pykälään, rikoslain lukuun, jossa kielletään kotirauhan ja viestintäsalaisuuden rikkominen sekä sellaisen toisen ihmisen yksityiselämää koskevan ...

Asumisvelvollisuus

Asumisvelvollisuus on ulkomaalaislakiin määritelty turvaamistoimi. Asumisvelvollisuuden voi määrätä poliisi, Maahanmuuttovirasto tai Rajavartiolaitos aina tapauskohtaisen harkinnan perusteella turvapaikan hakijalle. Asumisvelvollisuuden määräykse ...

Mogens Glistrup

Mogens Glistrup oli tanskalainen poliitikko ja Tanskan edistyspuolueen johtaja ja perustaja, juristi 1950, asianajaja 1955 ja vero-oikeuden lehtori Kööpenhaminan yliopistossa 1956-1963. Veroasianajaja Glistrup tuli tunnetuksi Tanskassa, kun hän i ...

Global Clinic

Global Clinicit eli paperittomien klinikat ovat verkosto suomalaisia vapaaehtoisten järjestämiä terveysasemia, jotka tarjoavat hoitoa Suomessa ilman oleskelulupaa oleville eli paperittomille ihmisille sekä ilman sairausvakuutusta oleville. Palvel ...

Humanitaarinen suojelu

Humanitaarinen suojelu oli Suomen myöntämän oleskeluluvan peruste. Jos turvapaikanhakija ei täyttänyt turvapaikan eikä toissijaisen suojelun kriteerejä, mutta hän ei voinut palata kotimaahansa huonon turvallisuustilanteen tai ympäristökatastrofin ...

Laittomasti maassa oleskeleva

Laittomasti maassa oleskeleva tarkoittaa ulkomaalaisen maassa oleskelua ilman siihen tarvittavaa voimassa olevaa lupaa. Suomen ulkomaalaislaissa on säädetty laillisesta oleskelusta. Turvapaikanhakijan oleskelu muuttuu laittomaksi siinä vaiheessa, ...

Maahanmuuttovirasto

Maahanmuuttovirasto on sisäministeriön alainen virasto, joka toteuttaa Suomen maahan-muuttopolitiikkaa sekä tuottaa tietopalveluita tueksi poliittiseen päätöksentekoon sekä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä varten. Virasto aloitti toimint ...

Määritelmädirektiivi

Määritelmädirektiivi eli direktiivi 2011/95/EU vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissij ...

Oulun seksuaalirikokset 2018

Oulun seksuaalirikokset 2018 oli kesän 2018 ja talven 2019 välisenä aikana Oulun seudulla tapahtunut seksuaalirikosten sarja. Tapauksilla oli samanlaisia piirteitä, mutta poliisin mukaan rikoskokonaisuudet eivät liittyneet toisiinsa. Suurin osa r ...

Palautuskielto

Palautuskielto tarkoittaa sitä, että turvapaikanhakijaa ei voida karkottaa tai estää pääsemästä maahan, mikäli häntä uhkaa koti- tai palautusmaassaan kuolemanrangaistus, kidutus, vaino tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu. Pal ...

Palautuslento

Palautuslento on osa turvapaikkaprosessia, jossa viranomaiset järjestävät kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneelle ulkomaalaiselle lennon takaisin lähtömaahansa. Kielteisen päätöksen saaneiden ihmisten palauttaminen lähtömaihinsa on osa EU:n yht ...

Paperiton

Paperiton sanalla tarkoitetaan henkilöä, jolla ei ole oikeutta oleskella maassa. Paperittomuus -käsitettä ei ole määritelty yksiselitteisesti ja sillä voi olla eri yhteyksissä eri merkitys. Paperittomia koskevaa erillistä lainsäädäntöä ei ole. Su ...

Toissijainen suojelu

Toissijainen suojelu on oleskeluluvan peruste. Turvapaikanhakijalle, jonka osalta turvapaikan kriteerit eivät täyty, myönnetään turvapaikkahakemuksen perusteella oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella. Lupa myönnetään, jos hakijaa uhkaa k ...

Turvapaikanhakija

Turvapaikanhakija on ulkomaalainen henkilö, joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta. Turvapaikanhakijat lähtevät kotimaastaan monista syistä, esimerkiksi pakoon sotaa, vainoa tai turvattomuutta. Henkilö voi hakea suojelua jätt ...

Turvapaikanhaku Suomessa

Suomesta turvapaikkaa voi hakea vain Suomen valtion alueella. Turvapaikkahakemusta ei voi tehdä Suomen ulkomailla olevassa edustustossa tai ottamalla ulkomailta kirjeitse tai sähköpostitse yhteyttä Suomeen. Irakilaiset ovat Suomen suurin turvapai ...

Turvapaikka

Turvapaikka on vainon tai sen perustellun epäilyn takia toisesta valtiosta henkilölle myönnetty, tämän valtion suojaama pakolaisstatus. Vainon syynä voi olla etninen alkuperä, uskonto, kansallisuus, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuuluminen ...

Uussuomalainen

Uussuomalainen tarkoittaa vakituisesti Suomessa asuvaa maahanmuuttajaa. Termiä käytetään erottamaan pysyvästi Suomessa asuvat ulkomaalaistaustaiset henkilöt väliaikaisesti maassa oleskelevista. Uussuomalainen kuvaa maahanmuuttajien jälkeläisiä pa ...

Poliitikko

Poliitikko on henkilö, joka on aktiivisesti mukana poliittisessa toiminnassa. Länsimaisessa kielenkäytössä poliitikoksi kutsutaan tavallisesti henkilöä, joka hoitaa jotakin poliittista luottamustehtävää tai on pyrkimässä sellaiseen. Yleensä asian ...

Shawn Christian (pormestari)

Christian syntyi Pitcairn-saarilla vuonna 1975. Hänen vanhempansa, Steve Christian ja Olive Jal Brown nimesivät hänet Shawn Braniganin, hänen vanhempiensa ystävien pojan mukaan. Hän oli muuttanut Australiaan vuonna 1998. Vuonna 2004 hänet liitett ...

Salman bin Hamad Al Khalifa

Prinssi Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa on Bahrainin kruununprinssi ja maan ensimmäinen varapääministeri. Prinssi Salman on Bahrainin kuninkaan Hamad bin Isa Al Khalifan vanhin poika ja hän on ollut Bahrainin kruununprinssi vuodesta 1999 läht ...

Agent provocateur

Agent provocateur on ranskankielinen termi, jolla viitataan poliisin tai muun entiteetin väkijoukkoon soluttamaan henkilöön, jonka tarkoituksena on yllyttää muita ihmisiä rikkomaan lakia. Agent provocateureja käytetään erityisesti Yhdysvalloissa ...

Avanguardia Nazionale

Avanguardia Nazionale, oli Italiassa vuonna 1960 perustettu uusfasistinen järjestö. Se on yksi maan historian tunnetuimmista uusfasistisista järjestöistä ja aivan kuten Ordine Nuovo, se muodostettiin koska sen perustaja Stefano Delle Chiaie oli s ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →