ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 10

Kaukana tasapainosta

Ilmaisulla kaukana tasapainosta tarkoitetaan systeemin epätasapainotilaa, jossa systeemin rajoja ja rakenteita koettelevat ulkoiset paineet. Kompleksisuusteoriassa kysymys on järjestelmistä, jotka vaihtavat energiaa, materiaa tai informaatiota ym ...

Kollektiivinen älykkyys

Kollektiivinen älykkyys on yhteisöllisen viestinnän tuloksena muodostuva yhteinen tietämys; yhteisöön kuuluvat yksilöt tuovat omat näkemyksensä ja mielipiteensä keskusteluun, ja avoimen viestinnän tuloksena syntyy yhteinen näkemys. Muun muassa In ...

Kompleksisuus

Kompleksisuus tarkoittaa sellaisen kokonaisuuden ominaisuutta, joka koostuu monesta, toisiinsa vaikuttavasta osasta ja nämä osien vaikutukset ovat vaikeasti selitettäviä. Kompleksisuus on johdettu latinan sanasta complexus, jolla tarkoitetaan yht ...

Kompleksisuusteoria

Kompleksisuusteoria on holistinen ja monitieteinen tutkimusote, jota voidaan pitää eräänä systeemiteorian johdannaisena. Kompleksisuusteoriaan kuuluu useita tutkimussuuntauksia ja koulukuntia.

Koordinaatisto

Koordinaatisto on geometrinen järjestelmä alueen kuvaamiseen ja sen mittasuhteiden, sijaintien tai muiden sellaisten ilmoittamiseen. Koordinaatistossa yksikäsitteistä paikkaa eli pistettä kuvataan koordinaateilla. Koordinaatit voivat olla positii ...

Koordinaattijärjestelmä

Koordinaattijärjestelmän avulla kohteen sijainti voidaan ilmaista yksikäsitteisesti. Koordinaattijärjestelmä muodostuu datumin avulla reaalimaailmaan kiinnitetystä koordinaatistosta. Koordinaattijärjestelmä voi olla globaali, alueellinen käytössä ...

Alfred Korzybski

Alfred Habdank Scarbeck Korzybski oli puolalainen insinööri ja kielitieteilijä. Hänet tunnetaan parhaiten yleisen semantiikan nimellä kulkeneen kattavaksi tarkoitetun oppirakennelman kehittäjänä.

Kvanttisuperpositio

Kvanttisuperpositio on kvanttimekaniikan formalismista juontuva ominaisuus, jonka mukaan tietty systeemi voi olla useassa eri tilassa yhdellä kertaa. Useat havainnot osoittavat tämän ominaisuuden kuvaavan myös luonnossa tavattuja rakenteita. Kvan ...

Käyttöjärjestelmä

Käyttöjärjestelmä on keskeinen tietokoneen ohjelmisto, joka mahdollistaa sovellusohjelmien toiminnan tietokoneessa. Sen tehtäviin kuuluu tietokonelaitteiston hallinta, laitteiston yksityiskohdista riippumattoman operointialustan tarjoaminen ja jä ...

Mahdollisuuksien avaruus

Mahdollisuuksien avaruudella tarkoitetaan systeemille kehityksen solmukohdissa avautuvia vaihtoehtoja. Kompleksisuusteoriassa mahdollisuuksien avaruus kytkeytyy läheisesti käsitteisiin bifurkaatio ja polkuriippuvuus.

Mallintaminen

Mallintaminen tarkoittaa todellisuuden osan, esimerkiksi tietyn ilmiön tai systeemin esittämistä muulla tavalla kuin sillä itsellään. Mallintamista on esimerkiksi kartta, joka on malli todellisesta maastosta tai pienoismalli, joka on pienennetty ...

Humberto Maturana

Humberto Romesín Maturana on chileläinen neurotieteilijä, kognitiotieteilijä, filosofi ja kyberneetikko. Hän on radikaalin konstruktivismin pioneereja ja esitteli 1970-luvun alussa Francisco Varelan kanssa autopoieettisen teorian. Maturana syntyi ...

Nollapiste-energia

Nollapiste-energia on kvanttimekaanisen systeemin pienin mahdollinen energia, jonka Heisenbergin epätarkkuusperiaate sallii, ja siten systeemin perustilan energia. Ajatuksen nollapiste-energiasta esittivät ensimmäisenä Albert Einstein ja Otto Ste ...

Oikeusjärjestys

Oikeusjärjestys on yhteiskunnan kaikkien oikeuslähteiden muodostama kokonaisuus, jota tutkii ja systematisoi oikeustiede. Suomessa sillä tarkoitetaan yhtä lailla kaikkia maan rajojen sisällä noudatettavaksi tarkoitettuja säännöksiä ja määräyksiä. ...

Organisaatio

Organisaatio on laajasti määriteltynä mikä tahansa ihmisten yhteenliittymä jonkin toiminnan järjestämiseksi. Tarkemmin organisaatio on kyseessä, kun toiminta on jollain tavoin järjestäytynyttä; esimerkiksi on perustetty järjestö tai muu vastaava ...

Poliittinen järjestelmä

Poliittinen järjestelmä on politiikan ja hallinnon järjestelmä, joka on usein tiiviissä yhteydessä oikeusjärjestelmän, talousjärjestelmän, yhteiskuntajärjestelmän ja kulttuurijärjestelmän kanssa. Poliittiseen järjestelmään kuuluu eri poliittisia ...

Pullonkaula

Pullonkaula on käsite, jota käytetään metaforana eri yhteyksissä. Käsite juontaa juurensa nesteen säilyttämiseen tarkoitetusta pullosta, jossa muoto kapenee yläosaa myöten. Vaikka pullo olisi kuinka tilava, pullon suu määrittelee nesteen virtausn ...

Resonanssi

Resonanssi eli myötävärähtely on fysiikan ilmiö. Värähtelykykyinen systeemi on resonanssissa, kun siihen vaikuttaa ulkopuolinen voima, jonka vaihtelun taajuus on sama tai lähes sama kuin järjestelmän ominaisvärähtelytaajuus. Voiman voi aiheuttaa ...

Sisällönhallintajärjestelmä

Sisällönhallintajärjestelmä on yleisnimitys tietojärjestelmälle, joka palvelee koko organisaation sisällönhallintaa sen sijaan, että olisi keskittynyt pelkästään johonkin yksittäiseen osa-alueeseen, kuten verkkopalveluiden hallintaan. Sisällönhal ...

Synergia

Synergialla tarkoitetaan kahden tai useamman vaikuttavan tekijän kumuloivaa yhteisvaikutusta. Sana pohjautuu kreikan sanoihin sunergiā, yhteistyö ja sunergos, yhdessä työskentely. Synergiaetu tai synergiahyöty on joko kuvitteellinen tai todelline ...

Systeemibiologia

Systeemibiologia on tutkimusala, jossa pyritään solujen toimintamekanismien kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen, tekemällä laajoja koesarjoja ja yhdistelemällä saatuja tietoja tietoteknisin menetelmin.

Talousjärjestelmä

Talousjärjestelmä on mekanismi, joka käsittelee tuotteiden ja palveluiden tuotantoa, jakamista ja kulutusta jossakin yhteiskunnassa. Talousjärjestelmä muodostuu ihmisistä, organisaatioista ja niiden suhteista. Se pyrkii ratkaisemaan taloustietees ...

Verkottuminen

Verkottuminen on systeemin yhteyksien kasvamista. Systeemi voi olla ihminen, yritys, valtio tai organisaatio yleensä. Siinä on kyse kahden tai useamman toimijan välille muodostuvista vuorovaikutussuhteista. Tällöin yhä useampi asia vaikuttaa syst ...

Ludwig von Bertalanffy

Ludwig von Bertalanffy oli saksalais-kanadalainen biologi ja filosofi. Hän oli yksi keskeisimmistä yleisen systeemiteorian kehittäjistä. Teorialla on sovellutuksia mm. biologiassa, taloudessa, psykologiassa ja väestötieteissä.

Yhteiskuntajärjestelmä

Yhteiskuntajärjestelmällä tarkoitetaan yleensä sitä, miten taloudellinen ja poliittinen valta on järjestetty yhteiskunnan sisällä. Käytännön yhteiskuntajärjestelmät ovat yleensä olleet valtion laajuisia. Käytännön yhteiskuntajärjestelmiä edustava ...

Arkitieto

Arkitieto on epäjärjestelmällistä tietoa, joka perustuu ihmisen välittömiin havaintoihin ja kokemuksiin. Se eroaa teoreettisesta tiedosta, jota hankitaan tietoisella opiskelulla, analysoimalla ja yleistämällä.

Ba (tieto)

Ba on tiedon muodostumiseen liittyvä käsite, joka kuvaa tiedon kehittymiselle otollista, jaettua tilaa ja aikaa. Ba voi ilmetä fyysisenä tilana, virtuaalisena tilana tai henkisenä tilana. Ba liittyy tiedon muodostumisen SECI-malliin. Alkuunpaneva ...

Generalisti

Generalisti on biologiassa laji, jolle on ominaista kyky elää useissa erilaisissa ympäristöissä käyttäen niiden erilaisia mahdollisuuksia. Yhteiskunnan ja erityisesti työelämän, ammattien ja koulutuksen yhteydessä generalisti-termiä käytetään vas ...

Konsultti

Konsultti on yleisnimike organisaation ulkopuoliselle neuvovalle asiantuntijalle. Erityisesti nimitystä käytetään henkilöstä, joka on erikoistunut liikeyritysten tekniseen tai taloudelliseen kehittämiseen ja neuvontaan. Konsultointityön määrite o ...

Käytäntöyhteisö

Käytäntöyhteisö on Etienne Wengerin ja Jean Laven mukaan ryhmä ihmisiä, jotka jakavat tietyn taidon tai ammatillisen osaamisalueen. Käytäntöyhteisö voi muodostua jäsentensä yhteisen kiinnostuksen kohteen ympärille tai se voidaan luoda erityisesti ...

Mututieto

Mututieto, mututuntuma, mutu tai mutuväite on käsite, joka on lyhenne sanoista ” musta tuntuu ”. Sitä käytetään kuvaamaan heikosti perusteltua väitettä tai arkikäsityksiä. Mutumenetelmä on epätieteellinen tai muu perustelematon tutkimus- tai päät ...

Perimätieto

Perimätieto tarkoittaa suullisesti sukupolvelta toiselle siirtynyttä tietoa tai perinnettä. Suullisesti periytyvän perimätiedon ongelmana on se, että kukin henkilö voi muistaa tapahtumat eri tavoin ja muokata ne haluamansa kaltaisiksi, jolloin to ...

Teknologiansiirto

Teknologiansiirto on joko tarkoituksellinen kehittyneen tekniikan siirtoa sitä kehittäneestä organisaatiosta ulospäin tai teknologian hankkimista organisaatioon. Ainakin 1960-luvulta alkaen teknologian siirtoon on käytetty erityisiä teknologiansi ...

Tiedon auditointi

Tiedon auditointi on menetelmä, jolla kuvataan, mitä tietoa organisaatiolla on, kenellä sitä on ja miten se kulkee organisaatiossa. Tiedon auditoinnin käsite kuuluu tietojohtamisen tieteenalaan ja on yksi organisaatioiden tiedonhallinnan väline. ...

Tiedonhankinnan malleja

Tiedonhankinnan malleilla viitataan tiedonhankintatutkimuksen piirissä luotuihin mallinnoksiin ja viitekehyksiin, joilla pyritään mallintamaan yksilöiden tiedonhankintakäyttäytymistä ja sen ilmiöitä. Perinteisesti alan tutkimus, ja sen myötä myös ...

Tiedonhankinta

Tiedonhankintaa on kaikki aistien käyttöön pohjautuva havainnointi, jolla pyritään hankkimaan jonkinlaista tietoa ympäristöstä. Akateemisena tutkimuskohteena tiedonhankinta kiinnostaa tiedonhankintatutkimusta, joka tutkii kolmea toisiinsa liittyv ...

Tiedonkäyttö

Tiedonkäyttö on ihmisen, yksilön tai organisaation, toimintaa tiedon kanssa jossain tilanteessa. Tiedonkäytön ala ulottuu arkielämän pienistä käytännöllisistä teoista tieteen ja taiteen harjoittamiseen. Tutkimuksellisesti sitä voidaan lähestyä lu ...

Tietotaito

Tietotaito tarkoittaa käytännön tietoa siitä, kuinka tehdä jotain, vastakohtana puhtaasti teoreettiselle tiedolle. Tietotaitoa on usein vaikeaa tai mahdotonta selittää sanoin. Se lasketaan aineettomaksi tietopääomaksi organisaatioissa. Ennen kuin ...

Triviatieto

Trivia - eli nippelitieto tarkoittaa yleisesti johonkin aiheeseen liittyvää irrallista, usein toisarvoista, tietoa. Käsite pohjaa adjektiiviin triviaali, jonka merkityksiä ovat yksinkertainen, alkeellinen, itsestään selvä; tylsä, lattea; perus-. ...

Ymmärrys

Ymmärryksellä tarkoitetaan kykyä omaksua tieto jostakin asiasta niin syvällisesti ja perusteellisesti, että osaa palauttaa asian helposti mieleensä ja käyttää asiaa koskevaa tietoa monipuolisesti hyväkseen. Puhuttaessa toisten ihmisten ajattelun ...

Ahdistus (tunne)

Ahdistus on tunnetila, johon voi liittyä tuskaisuutta, pelokkuutta, paniikkioireita, huolestuneisuutta ja unihäiriöitä. Ajoittainen ahdistus on osa kaikkien ihmisten elämää. Ahdistus muuttuu patologiseksi, mikäli se on suhteettoman suurta, jatkuu ...

Aleksitymia

Aleksitymia tarkoittaa persoonallisuuden piirteistöä, jolle on ominaista vaikeus tai kyvyttömyys tunnistaa tai kuvata omia tunteitaan ja erottaa niitä ruumiillisista tuntemuksista. Tutkijat epäilevät, että aleksitymiaa saattaa aiheuttaa aivojen r ...

Antipatia

Antipatia on vastenmielisyys tai epäluulo jotakin asiaa, henkilöä tai mielipidettä kohtaan. Antipatian vastakohta on sympatia. Antipatia voi syntyä kokemuksen kautta, mutta aina sille ei ole selvää syytä, ja sille on siksi annettu erilaisia filos ...

Apatheia

Apatheia on antiikin filosofian ja erityisesti stoalaisuuden termi, joka viittaa mielentilaan, jossa henkilö on vapaa tunteiden aiheuttamista häiriöistä.

Elämys

Elämys on moniaistinen ja merkittävä kokemus, joka voi tuottaa kokijalleen henkilökohtaisen muutoskokemuksen selvennä. Elämyksen aikana koettu ja opittu voidaan omaksua osaksi omaa arkipersoonaa, tai elämyksen kokeminen voi johtaa oman maailmanku ...

Empatia

Empatia tarkoittaa kykyä ymmärtää mitä toinen ihminen kokee tämän näkökulmasta, eli itsensä asettamista toisen henkilön asemaan. Empaattisessa vuorovaikutuksessa henkilö ymmärtää toisen henkilön tunteet. Empatia -sanan perusmerkitys viittaa myötä ...

Euforia

Euforia on kaikki muut tunteet ohittava hyvänolontunne. Se voi syntyä luonnollisesti tai lääkkeillä, alkoholilla tai muilla päihteillä aiheutettuna. Euforian vastakohta on dysforia.

Fanaattisuus

Fanaattisuus on kiihkomielistä käyttäytymistä, jonkin asian kiihkomielistä puolustamista. Lievemmässä merkityksessä sanalla tarkoitetaan, että sillä kuvattu henkilö omistaa liikaa aikaa tai vaivaa tiettyyn toimintaan, kuten harrastukseen tai puht ...

Halu

Halu on psykologinen tila ihmisillä ja monilla muilla eläimillä, jossa niillä on toiveajatus jonkin asiaintilan muuttumisesta. Filosofiassa halut on jaettu ensimmäisen ja toisen asteen haluihin. Ensimmäinen asteen halu on jonkin asian haluaminen, ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →